Wczytywanie strony...

  • #Biotechnologia

Absolwent kierunku biotechnologia jest przygotowany do podjęcia pracy w różnych gałęziach gospodarki związanych z biotechnologią. Może podjąć pracę w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych, w laboratoriach wykorzystujących materiał biologiczny, laboratoriach naukowo-badawczych, diagnostycznych, kontroli żywności i zakładach związanych z produkcją żywności. Jest przygotowany do pracy w firmach farmaceutycznych, laboratoriach kontrolnych, weterynaryjnych i służby zdrowia, stacjach sanitarno - epidemiologicznych, stacjach ochrony roślin, ogrodach botanicznych, obiektach oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania odpadów, laboratoriach kryminalistycznych. Jest przygotowany do prowadzenia działalności gospodarczej i konsultingowej w zakresie biotechnologii środowiska.

biologia eksperymentalna, rozwiązania technologiczne pozwalające na wykorzystanie systemów biologicznych, żywych organizmów i ich pochodnych do modyfikowania produktów lub procesów

Absolwent studiów pierwszego stopnia – licencjackich (6 sem.) uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Posiada wiedzę specjalistyczną z zakresu biologii eksperymentalnej oraz biologicznych i technologicznych aspektów biotechnologii. Potrafi definiować i charakteryzować procesy biochemiczne i fizjologiczne na poziomie molekularnym i komórkowym w odniesieniu do roślin, zwierząt i człowieka. Zna możliwości wykorzystania materiału biologicznego w biotechnologii. Posiada umiejętność projektowania i modyfikowania bioprocesów i bioproduktów.

Absolwent studiów pierwszego stopnia - inżynierskich (7 sem.) uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych wykorzystywanych w biotechnologii. Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu biotechnologii. Potrafi wykorzystać metody analityczne do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich – symulacyjnych i eksperymentalnych. Zna zasady projektowania i przeprowadzania podstawowych procesów biotechnologicznych. Dokonuje identyfikacji i formułuje specyfikację prostych zadań inżynierskich w zakresie biotechnologii.

Absolwent studiów pierwszego stopnia – 6 sem. i 7 sem. może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Natomiast do podjęcia studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera są uprawnieni tylko absolwenci pierwszego stopnia studiów inżynierskich.

Absolwent studiów drugiego stopnia - magisterskich (4 sem.) uzyskuje tytuł zawodowy magistra (dotyczy tylko absolwentów studiów I stopnia, posiadających stopień zawodowy licencjat) lub magistra inżyniera (dotyczy tylko absolwentów studiów I stopnia, posiadających stopień zawodowy inżynier). Zna uregulowania prawne obowiązujące w biotechnologii. Posiada pogłębioną wiedzę teoretyczną pozwalająca na opis i wyjaśnianie procesów biotechnologicznych. Potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperyment biotechnologiczny oraz samodzielnie opisać i zinterpretować wyniki. Posiada umiejętność prowadzenia prac badawczych z użyciem materiału biologicznego oraz obsługi aparatury badawczej i urządzeń technologicznych. Ma wiedzę służącą opracowywaniu i optymalizacji procesów biotechnologicznych. Jest przygotowany do założenia firmy biotechnologicznej. Zna metody, źródła i procedury pozyskiwania funduszy na zaplanowanie projektu dla dowolnej inicjatywy w obszarze biotechnologii. Ma pogłębioną wiedzę z zakresu metod statystycznych stosowanych w biotechnologii. Zna i rozumie etyczne aspekty manipulacji genetycznych i komórkowych oraz złożone zjawiska i procesy biotechnologiczne. Zna i rozumie ekologiczne i prawne aspekty biotechnologii, aspekty ekonomiczne, organizacyjne, funkcjonowania przedsiębiorstw biotechnologicznych. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

 

  • BIOTECHNOLOGIA

Kryteria kwalifikacji przewidują konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości. Na poziomie podstawowym ilość % uzyskana na świadectwie dojrzałości jest równa ilości punktów w kwalifikacji, wyniki z poziomu rozszerzonego lub dwujęzycznego do kwalifikacji mnożone są przez 2. Kandydatowi na studia do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu - jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% punktów lub kandydat nie spełnia kryteriów, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości. Kandydat samodzielnie wskazuje w systemie Internetowej rejestracji Kandydatów (IRK) przedmioty kwalifikacyjne (egzaminy) oraz poziom egzaminu (podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny), na podstawie których przeprowadzona będzie kwalifikacja na studia.

 

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka i astronomia

4. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

5. Matematyka

 


Wydział:

 

Nazwa:

Wydział Biologii i Biotechnologii

 

Adres:

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 1A

Numery telefonów

do kontaktów z kandydatami:

89 523 44 48, 89 523 41 58

 

E-mail

do kontaktów z kandydatami:

 

dziekbiol@uwm.edu.pl

strona internetowa:

http://uwm.edu.pl/wbiol/

http://biologiaolsztyn.blogspot.com/

 

Logo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.