Wczytywanie strony...

  • #Biotechnologia

Absolwent kierunku biotechnologia jest przygotowany do podjęcia pracy w różnych gałęziach gospodarki związanych z biotechnologią. Może podjąć pracę w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych, w laboratoriach wykorzystujących materiał biologiczny, laboratoriach naukowo-badawczych, diagnostycznych, kontroli żywności i zakładach związanych z produkcją żywności. Jest przygotowany do pracy w firmach farmaceutycznych, laboratoriach kontrolnych, weterynaryjnych i służby zdrowia, stacjach sanitarno - epidemiologicznych, stacjach ochrony roślin, ogrodach botanicznych, obiektach oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania odpadów, laboratoriach kryminalistycznych. Jest przygotowany do prowadzenia działalności gospodarczej i konsultingowej w zakresie biotechnologii środowiska.

biologia eksperymentalna, rozwiązania technologiczne pozwalające na wykorzystanie systemów biologicznych, żywych organizmów i ich pochodnych do modyfikowania produktów lub procesów

Absolwent studiów pierwszego stopnia - inżynierskich (7 sem.) uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych wykorzystywanych w biotechnologii. Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu biotechnologii. Potrafi wykorzystać metody analityczne do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich – symulacyjnych i eksperymentalnych. Zna zasady projektowania i przeprowadzania podstawowych procesów biotechnologicznych. Dokonuje identyfikacji i formułuje specyfikację prostych zadań inżynierskich w zakresie biotechnologii.

Absolwent studiów pierwszego stopnia może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera. 

Studiując biotechnologię drugiego stopnia uzyskasz tytuł zawodowy magistra inżyniera Poznasz uregulowania prawne obowiązujące w biotechnologii. Pogłębisz wiedzę teoretyczną pozwalającą na opis i wyjaśnianie procesów biotechnologicznych. Będziesz potrafił zaplanować i przeprowadzić eksperyment biotechnologiczny oraz samodzielnie opisać i zinterpretować wyniki. Pozyskasz umiejętność prowadzenia prac badawczych z użyciem materiału biologicznego oraz obsługi aparatury badawczej i urządzeń technologicznych. Ugruntujesz wiedzę służącą opracowywaniu i optymalizacji procesów biotechnologicznych. Będziesz przygotowany do założenia firmy biotechnologicznej. Poznasz metody, źródła i procedury pozyskiwania funduszy na zaplanowanie projektu dla dowolnej inicjatywy w obszarze biotechnologii. Rozwiniesz wiedzę z zakresu metod statystycznych stosowanych w biotechnologii. Poznasz ekologiczne i prawne aspekty biotechnologii, aspekty ekonomiczne, organizacyjne, funkcjonowania przedsiębiorstw biotechnologicznych.

 

  • BIOTECHNOLOGIA

Kryteria kwalifikacji przewidują konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości. Na poziomie podstawowym ilość % uzyskana na świadectwie dojrzałości jest równa ilości punktów w kwalifikacji, wyniki z poziomu rozszerzonego lub dwujęzycznego do kwalifikacji mnożone są przez 2. Kandydatowi na studia do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu - jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% punktów lub kandydat nie spełnia kryteriów, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości. Kandydat samodzielnie wskazuje w systemie Internetowej rejestracji Kandydatów (IRK) przedmioty kwalifikacyjne (egzaminy) oraz poziom egzaminu (podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny), na podstawie których przeprowadzona będzie kwalifikacja na studia.

 

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka i astronomia

4. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

5. Matematyka

 

Studia pierwszego stopnia – inżynierskie, 7 semestrów, stacjonarne 

Specjalności: bez specjalności

Studia drugiego stopnia – magisterskie, 3 semestry, stacjonarne

Specjalności : biotechnologia farmaceutyczna, biotechnologia przemysłowa, biotechnologia molekularna, biotechnologia środowiskowa

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów.

Zakres kierunków studiów, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

 

 

 


Wydział:

 

Nazwa:

Wydział Biologii i Biotechnologii

 

Adres:

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 1A

Numery telefonów

do kontaktów z kandydatami:

89 523 44 48, 89 523 41 58

 

E-mail

do kontaktów z kandydatami:

 

dziekbiol@uwm.edu.pl

strona internetowa:

http://uwm.edu.pl/wbiol/

http://biologiaolsztyn.blogspot.com/

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.