Wczytywanie strony...

  • #Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych to kierunek przygotowujący do samodzielnej działalności artystycznej oraz do pracy w ośrodkach i instytucjach kultury. Realizacja procesu dydaktycznego odbywa się w dobrze wyposażonych pracowniach artystycznych: malarstwa, rysunku, rzeźby, grafiki, projektowania graficznego, fotografii, filmu, multimediów, intermediów i struktur wizualnych. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę artystów w każdej z dziedzin sztuki: 13 profesorów i doktorów habilitowanych, 9 adiunktów i asystentów.  Aktywność artystyczna i naukowa nauczycieli akademickich wpływa na wysoki poziom przygotowania studentów.  Plany studiów obejmują również przedmioty podstawowe i kształcenia ogólnego m.in.: historię sztuki, filozofię, psychologię percepcji wizualnej, antropologię kultury, ikonosferę, przekaz audiowizualny, technologię informatyczną, promocję i reklamę kultury wizualnej, mechanizmy funkcjonowania rynku sztuki, cyfrowe techniki przetwarzania obrazu. Zajęcia dydaktyczne realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów i pracowni artystycznych. Pracownie artystyczne (licencjackie realizowane na III roku studiów i magisterskie realizowane na I roku II stopnia i II roku II stopnia) w założeniu przewidują przygotowanie i realizację prac dyplomowych tzn.: przygotowanie zestawu prac z danej dziedziny artystycznej. Obrona dyplomu składa się z dwóch części, drugą część stanowi teoretyczna praca licencjacka lub magisterska realizowana na odpowiednim seminarium. Istotnymi elementami procesu dydaktycznego są: plener po I roku, praktyki po II roku. W planach studiów uwzględniono odpowiednią ilość godzin na samodzielną działalność naukową lub artystyczną studentów pod opieką nauczyciela akademickiego z udostępnieniem wszystkich sal i pracowni poza zajęciami dydaktycznymi ujętymi w tygodniowych rozkładach zajęć.

Absolwent może podjąć pracę: w ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej w mass-mediach w strukturach promocyjnych i reklamowych w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej) - animator działań twórczych w muzeach, domach kultury, ogniskach plastycznych. Absolwent będzie przygotowany do kierowania zespołami ludzkimi oraz ustawicznego dokształcania w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

 

  • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

Kryteria kwalifikacji są dwuetapowe i przewidują:

1. Egzaminy praktyczne z rysunku i malarstwa – ocena predyspozycji

2. Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości (do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu praktycznego uzyskali ocenę co najmniej dostateczną).

Na poziomie podstawowym ilość % uzyskana na świadectwie dojrzałości jest równa ilości punktów w kwalifikacji, wyniki z poziomu rozszerzonego lub dwujęzycznego do kwalifikacji mnożone są przez 2. Kandydatowi na studia do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu - jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% punktów lub kandydat nie spełnia kryteriów, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości. Kandydat samodzielnie wskazuje w systemie Internetowej rejestracji Kandydatów (IRK) przedmioty kwalifikacyjne (egzaminy) oraz poziom egzaminu (podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny), na podstawie których przeprowadzona będzie kwalifikacja na studia.

 

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Historia

3. Historia sztuki

4. Geografia

5. Język polski

6. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

 

Studia pierwszego stopnia – licencjackie; stacjonarne – 6 semestrów

Specjalność: bez specjalności

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych studia drugiego stopnia >>


Wydział:

WYDZIAŁ SZTUKI

 Nazwa:

 Wydział Sztuki

 

 Adres:

 ul. Szrajbera 11, 10-007 Olsztyn

 Numery telefonów

 do kontaktów z kandydatami:

 89 524 52 25

 

 E-mail

 do kontaktów z kandydatami:

 ws@uwm.edu.pl

 

 strona internetowa

 www.uwm.edu.pl/ws/

 

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.