Wczytywanie strony...

  • #Gospodarka przestrzenna

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna pozwalają na uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu interdyscyplinarnej wiedzy technicznej, przyrodniczej, ekonomicznej i społecznej związanej z gospodarowaniem i zarządzaniem przestrzenią oraz wiedzy z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego. Organizacja studiów zakłada stopniowy rozwój umiejętności z zakresu gospodarki przestrzennej oraz zarządzania przestrzenią. W planach studiów przewidziano realizację przedmiotów: kształcenia ogólnego i podstawowego o charakterze teoretycznym i metodologicznym; kształcenia kierunkowego - profilujących sylwetkę absolwenta (podstawy gospodarki przestrzennej, społeczno-kulturowe, przyrodnicze i prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej, planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne, ekonomika miast i regionów, systemy informacji przestrzennej, gospodarka nieruchomościami, rewitalizacja obszarów zurbanizowanych); kształcenia zawodowego - przygotowujących absolwenta do wykonywania specjalistycznych prac związanych z gospodarowaniem i zarządzaniem przestrzenią (ocena, waloryzacja i przekształcanie przestrzeni, kształtowanie krajobrazu, polityka regionalna, ruralistyka, rynek nieruchomości). Poprzez realizację przedmiotów fakultatywnych zapewniamy studentom swobodę w organizowaniu własnego programu kształcenia. Plan studiów przewiduje praktykę zawodową realizowaną w przedsiębiorstwach, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, biurach pośrednictwa i obrotu nieruchomościami.

Kierunek interdyscyplinarny z pogranicza ekonomii i rozwoju przestrzennego. Dający uprawnienia w zakresie wyceny nieruchomości. Absolwenci poszukiwani w administracji i biurach planowania oraz jako doradcy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 

Studia pierwszego stopnia – inżynierskie, 7 semestrów, stacjonarne

Zakres: doradztwo na rynku nieruchomości; planowanie i inżynieria przestrzenna, urbanistyka

 

  • GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Kandydatowi na studia - do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu - jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% punktów lub kandydat nie spełnia kryteriów w zakresie wskazanych w załącznikach przedmiotów, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości. Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie dwujęzycznym stosuje się zasadę obliczania punktów odpowiednio jak dla poziomu rozszerzonego. Kandydat uzupełnia w systemie IRK przedmioty kwalifikacyjne (egzaminy) oraz poziom egzaminu (podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny). Na podstawie wprowadzonych danych przeprowadzona będzie kwalifikacja na studia. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych (egzaminów) spośród przedmiotów wskazanych w kryteriach kwalifikacji dla każdego kierunku, na który kandydat dokonuje rejestracji dokona system IRK, z zachowaniem najkorzystniejszego wyniku dla Kandydata.

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Chemia

2. Fizyka i astronomia

3. Geografia

4. Informatyka

5. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

6. Matematyka

 

Gospodarka przestrzenna studia drugiego stopnia >>

 

Wydział:

 

Nazwa:

 Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Adres:

 ul. Prawocheńskiego 15, 10-720 Olsztyn

Numery telefonów
do kontaktów z kandydatami:

 tel. 89 523 39 77

 tel. 89 523 37 75 (budownictwo)

E-mail
do kontaktów z kandydatami:

 wgipb@uwm.edu.pl

 

 

strona internetowa i facebook:

 www.wgipb.uwm.edu.pl

 

 https://www.facebook.com/wgipb

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.