Wczytywanie strony...

Studia pierwszego stopnia - inżynierskie z 7 semestralnym okresem nauki, stacjonarne. Wydział Nauki o Żywności.

Absolwent kierunku jest specjalistą z zakresu technologii i inżynierii przemysłu spożywczego. Posiada wiedzę nt. podstawowych operacji jednostkowych, aparatury procesowej, w tym procesów membranowych oraz zasad przetwarzania i produkcji żywności we wszystkich branżach przemysłu spożywczego. Absolwent posługuje się technologią komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem. Posiada dobrą znajomość specyfiki budowy oraz zasad eksploatacji aparatów i urządzeń stosowanych w różnych branżach przetwórstwa rolno-spożywczego i pokrewnych. Absolwent jest zorientowany na kreowanie nowej jakości zakładów przetwórczych i dostosowywanie ich do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Potrafi opracować nowe produkty i technologie ich wytwarzania, zaprojektować linie przetwórcze oraz świadomie eksploatować aparaturę. Absolwent kierunku jest przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwach przetwórstwa żywności i produkcji pasz, a także w biurach projektowych, firmach produkujących maszyny i urządzenia dla przemysłu przetwórczego oraz firmach montażowych. Jest przygotowany do pracy w zespołach interdyscyplinarnych oraz współpracy ze specjalistami z innych dziedzin.

 

 

  • INŻYNIERIA PRZETWÓRSTWA ŻYWNOŚCI

Jeżeli:

- interesujesz się technologią i techniką produkcji żywności,

- chcesz mieć realny wpływ na asortyment i jakość rynkowych produktów spożywczych,

- interesują Cię badania żywności pod kątem jej składu i właściwości,

- chciałbyś wdrożyć nowe receptury i zaproponować produkcję nowych wyrobów spożywczych,

- masz pomysł na innowacyjne rozwiązania techniczne w przetwórstwie żywności,

- chciałbyś pracować po ukończeniu studiów w najnowocześniejszej branży przemysłu w Polsce:

wybierz studia na kierunku Inżynieria Przetwórstwa Żywności na UWM w Olsztynie.

Szczegółowe informacje: [otwórz]

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury" następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

Należy dokonać wyboru z następujących przedmiotów:

1. biologia,

2. chemia,

3. fizyka (lub fizyka z astronomią),

4. geografia,

5. j. obcy nowożytny,

6. j. polski,

7. matematyka.

Do kwalifikacji na studia brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminów maturalnych. Na poziomie podstawowym ilość % uzyskana na świadectwie dojrzałości jest równa ilości punktów w kwalifikacji, wyniki z poziomu rozszerzonego do kwalifikacji mnożone są przez 2. Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie dwujęzycznym stosuje się zasadę obliczania punktów odpowiednio jak dla poziomu rozszerzonego.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą. Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury" następuje na podstawie konkursu (rankingu) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości lub świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej (w konkursie - rankingu średniej ocen za priorytetowe uznaje się oceny z przedmiotów kwalifikacyjnych, z których kandydat składał egzamin dojrzałości) z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (określonych w kryteriach kwalifikacji na studia stacjonarne; studia niestacjonarne).

Uwzględniane przedmioty:

1. biologia lub chemia

2. fizyka lub matematyka lub geografia

3. j. polski lub j. obcy nowożytny.

Do obliczania średniej ocen na świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej przyjmuje się następujące wartości liczbowe: celujący (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczający (2,0). W przypadku występowania na świadectwie dojrzałości kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania średniej ogólnej przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich ocen z tego przedmiotu (końcowej klasyfikacji w szkole średniej oraz uzyskane na egzaminie dojrzałości - ustnym i pisemnym). W konkursie (rankingu) średniej ocen uwzględniany jest wynik ustalony zgodnie z zasadą: średnia ocen obliczona z uwzględnieniem ww zapisów pomnożona przez współczynnik 100,00.

 

 

 


Wydział:

 

Nazwa:

Wydział Nauki o Żywności

 

Adres:

Pl. Cieszyński 1, 10-726 Olsztyn

Numery telefonów

do kontaktów z kandydatami:

Tel. 89 523 49 83; 89 523 97 10; 89 523 34 01

 

E-mail

do kontaktów z kandydatami:

wnz@uwm.edu.pl

 

strona internetowa i facebook:

www.uwm.edu.pl/wnz

www.facebook.com/Wydział-Nauki-o-Żywności-UWM-Olsztyn

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.