Wczytywanie strony...

 • #Kierunek lekarski

Absolwenci kierunku lekarskiego otrzymują dyplom i tytuł zawodowy lekarza, po zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego otrzymują pełne prawo wykonywania zawodu lekarza i mogą podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, ośrodkach naukowo-badawczych i akademickich.  Podnoszą swoje kwalifikacje, wiedzę i umiejętności w ramach specjalizacji lekarskich oraz kursów uzupełniających i dokształcających.

Program studiów obejmuje kształcenie w zakresie:

 • nauk morfologicznych: anatomia, histologia, embriologia;

 • naukowych podstaw medycyny: biofizyka, biologia molekularna, biochemia z elementami chemii, fizjologia, cytofizjologia, elementy patofizjologii, informatyka i biostatystyka;

 • nauk przedklinicznych: genetyka, mikrobiologia, immunologia, farmakologia z toksykologią, patologia;

 • nauk behawioralnych i społecznych z elementami profesjonalizmu: etyka lekarska, socjologia medycyny, psychologia lekarska, historia medycyny, język angielski;

 • nauk klinicznych niezabiegowych: pediatria, choroby wewnętrzne, neurologia, geriatria, psychiatria, dermatologia, onkologia, choroby zakaźne, rehabilitacja, medycyna rodzinna, diagnostyka laboratoryjna, farmakologia kliniczna;

 • nauk klinicznych zabiegowych: chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, ortopedii z traumatologią, neurochirurgii, urologii, anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej, ginekologii i położnictwa, otorynolaryngologii, okulistyki, transplantologii, diagnostyki obrazowej;

 • w zakresie prawnych i organizacyjnych aspektów medycyny: higiena, epidemiologia, zdrowie publiczne, prawo medyczne, medycyna sądowa;

 • w zakresie ćwiczenia umiejętności praktycznych oraz integrowania różnych dziedzin medycyny: laboratoryjne umiejętności zabiegowe i kliniczna, zintegrowane zajęcia interdyscyplinarne i problemowe.

 

Studia jednolite magisterskie o profilu praktycznym,  12 semestrów, stacjonarne

Specjalność: bez specjalności

Oferta w języku angielskim: (studia z odpłatnością)

Studia jednolite magisterskie o profilu praktycznym,  12 semestrów, stacjonarne

Specjalność: bez specjalności

 

 • KIERUNEK LEKARSKI – studia w języku polskim

Kandydatowi na studia - do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu - jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% punktów lub kandydat nie spełnia kryteriów w zakresie wskazanych w załącznikach przedmiotów, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości. Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie dwujęzycznym stosuje się zasadę obliczania punktów odpowiednio jak dla poziomu rozszerzonego. Kandydat uzupełnia w systemie IRK przedmioty kwalifikacyjne (egzaminy) oraz poziom egzaminu (podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny). Na podstawie wprowadzonych danych przeprowadzona będzie kwalifikacja na studia. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych (egzaminów) spośród przedmiotów wskazanych w kryteriach kwalifikacji dla każdego kierunku, na który kandydat dokonuje rejestracji dokona system IRK, z zachowaniem najkorzystniejszego wyniku dla Kandydata.

Uwzględniane przedmioty

A - przedmioty obowiązkowe:

1. Biologia

2. Chemia

B - przedmioty do wyboru (należy dokonać wyboru jednego z przedstawionych poniżej)

1. Fizyka (fizyka i astronomia)

2. Matematyka

 

 • KIERUNEK LEKARSKI – studia w języku angielskim

Kryteria kwalifikacji przewidują konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości. Na poziomie podstawowym ilość % uzyskana na świadectwie dojrzałości jest równa ilości punktów w kwalifikacji, wyniki z poziomu rozszerzonego lub dwujęzycznego do kwalifikacji mnożone są przez 2. Kandydatowi na studia do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu - jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% punktów lub kandydat nie spełnia kryteriów, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości. Kandydat samodzielnie wskazuje w systemie Internetowej rejestracji Kandydatów (IRK) przedmioty kwalifikacyjne (egzaminy) oraz poziom egzaminu (podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny), na podstawie których przeprowadzona będzie kwalifikacja na studia.

Uwzględniane przedmioty

A - przedmioty obowiązkowe:

1. Biologia

2. Język angielski

B - przedmioty do wyboru (należy dokonać wyboru jednego z przedstawionych poniżej)

1. Fizyka (fizyka i astronomia)

2. Chemia

3. Matematyka

 

 

 


Wydział:

 

Nazwa:

Wydział Lekarski

Adres:

ul. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn

Numery telefonów

do kontaktów z kandydatami:

tel. 89 524 61 01

E-mail

do kontaktów z kandydatami:

wl@uwm.edu.pl

strona internetowa i facebook:

wl.uwm.edu.pl

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.