Wczytywanie strony...

Etyka Wydział Humanistyczny

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

Opis

Cele kształcenia na studiach podyplomowych w zakresie etyki służą przygotowaniu merytorycznemu do nauczania etyki. Na studia mogą być przyjmowane jedynie osoby , które już posiadają uprawnienia pedagogiczne. Absolwenci studiów zdobywają uprawnienia do nauczania etyki w szkołach podstawowych, w gimnazjach oraz w szkołach ponadgimnazjalnych, w zależności od już posiadanych kwalifikacji nauczycielskich (studia nie nadają uprawnień pedagogicznych absolwentom studiów niepedagogicznych).

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja na studia podyplomowe Analiza trendów odbywa się na zasadach przyjętych w Uchwale Nr 698 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych. Kierownik studiów podyplomowych co najmniej na dwa miesiące przed terminem rozpoczęcia zajęć podaje do publicznej wiadomości: zasady rekrutacji na studia, limit miejsc, termin i miejsce składania dokumentów. Zasady kwalifikacji publikowane są na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) na studia podyplomowe oraz stronach internetowych wydziałów. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w sekretariacie studiów podyplomowych następujące dokumenty: podanie o przyjęcie na studia z kwestionariuszem osobowym, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kserokopię dowodu osobistego, a w przypadku braku nr PESEL kserokopię innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Warunkiem przyjęciu na studia podyplomowe Analiza trendów decyduje kolejność zgłoszeń oraz uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza komisja kwalifikacyjna powołana przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej na wniosek kierownika studiów podyplomowych. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół. Listę słuchaczy studiów podyplomowych (także kolejnych edycji), kierownik studiów podyplomowych przedkłada w Biurze Kształcenia w ciągu 14 dni po zakończenia rekrutacji. Decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych. Dokumenty niezbędne do rekrutacji należy składać w sekretariacie Instytutu Filozofii UWM w Olsztynie, 10-725 Olsztyn, ul. Kurta Obitza 1. Informacje dotyczące studiów można uzyskać pod numerem tel. 89 524 63 98 lub adresem e-mail: sekretariat-if@uwm.edu.pl. Szczegółowe informacje dotyczące studiów można również znaleźć na stronie internetowej: http://www.uwm.edu.pl/filozofia/index.php/rekrutacja/podyplomowe/Etyka

Miejsce ogłoszenia wyników

Strona internetowa Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie (http://uwm.edu.pl/human) oraz strona internetowa Instytutu Filozofii w zakładce studia podyplomowe://www.uwm.edu.pl/filozofia/index.php/rekrutacja/podyplomowe/Etyka

Logo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.