Wczytywanie strony...

Gospodarowanie odpadami Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Opis

CEL

Celem kształcenia jest przekazanie słuchaczom niezbędnej, kompleksowej wiedzy oraz zdobycie przez nich operacyjnych umiejętności z zakresu problematyki gospodarowania odpadami w warunkach gospodarki rynkowej oraz wprowadzanych zmian w stosowanych technologiach wynikających z wdrażania przepisów Unii Europejskiej, jak również przygotowanie słuchaczy do podjęcia działalności zawodowej w sferze właściwej gospodarki odpadami zarówno w jednostkach samorządowych, administracyjnych, edukacyjnych, jak i placówkach zajmujących się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. Absolwenci studiów zdobędą wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe z zakresu przepisów prawnych związanych z gospodarowaniem odpadami, organizacją gospodarki odpadami na poziomie gmin, regionów i kraju, zakresem monitoringu w gospodarce odpadami, sposobami odzysku i recyklingiem odpadów, technologiami zagospodarowania wybranych odpadów przemysłowych, biologicznymi i termicznymi metodami przetwarzania lub przekształcania odpadów, funkcjonowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych w gospodarce odpadami, eksploatacją i rekultywacją składowisk oraz procedurami oceny oddziaływania przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami na środowisko. Słuchacze zapoznają się również z praktycznymi aspektami gospodarki odpadami występującymi zarówno w sektorze dużych jak i małych przedsiębiorstw oraz administracji różnych szczebli.

OBSADA KADROWA

Program Studiów Podyplomowych jest realizowany przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa (Katedra Chemii Środowiska, Katedra Chemii, Katedra Chemii Rolnej i Ochrony Środowiska, Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu, Katedra Mikrobiologii) oraz najlepszych specjalistów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, prawa ochrony środowiska i odpadowego, zarządzania regionem, doradztwa gospodarczego i projektowego oraz procedur zamówień publicznych. Wśród nich znajdują się przedstawiciele jednostek administracyjnych i firm zajmujących się w praktyce odbiorem i zagospodarowaniem odpadów na terenie regionu warmińsko-mazurskiego, takich jak: Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta w Olsztynie, ZUOK Spytkowo, ZUOK Rudno, ZGOK Olsztyn, Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami w Giżycku, Firma REMONDIS, MPEC Olsztyn.

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów obejmuje swoją tematyką zagadnienia związane z problematyką dotyczącą gospodarki odpadami. W czasie trwania studiów zaplanowano do realizacji następujące moduły:

 • • Aspekty prawne gospodarowania odpadami,
 • • Organizacja gospodarki odpadami,
 • • Monitoring w gospodarce odpadami,
 • • Odzysk i recykling odpadów,
 • • Technologie zagospodarowania wybranych odpadów przemysłowych,
 • • Biologiczne metody przetwarzania odpadów,
 • • Termiczne metody przekształcania odpadów,
 • • Ocena oddziaływania przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami na środowisko,
 • • Przedsięwzięcia inwestycyjne w gospodarce odpadami,
 • • Eksploatacja i rekultywacja składowisk.

Studia trwają dwa semestry, obejmują 240 godzin.

Rozpoczęcie zajęć odbędzie się w listopadzie 2017 r.

Dodatkowe infromacje dostepne są na stronie:

http://www.uwm.edu.pl/kchemsr/studiapodyplomowe.htm

 

Zasady kwalifikacji

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest: posiadanie dyplomu ukończenia studiów (inżynierskich, licencjackich lub magisterskich) dowolnego kierunku, zalogowanie się w systemie IRK (https://irk.uwm.edu.pl/podyplomowe) i wypełnienie danych oraz złożenie przez kandydata w sekretariacie studiów następujących dokumentów:

     - podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wydrukowane z IRK),
     - odpis dyplomu ukończenia studiów (min. I stopnia),
     - jedna fotografia (35/45 mm) podpisana na odwrocie,
     - kserokopia dowodu osobistego.

         Dokumenty kandydatów przyjmowane będą w sposób ciągły.

         O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń w systemie IRK i złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

         Wyżej wymienione dokumenty proszę przesyłać na adres:

         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
         Katedra Chemii Środowiska,
         10-727 Olsztyn, Pl. Łódzki 4 (p. 5),
         dopisek: "Studia podyplomowe Gospodarowanie odpadami".
           
         Minimalna liczba osób niezbędna do uruchomienia studiów - 20

         Terminy egzaminów

         Bez egzaminów wstępnych

         Miejsce ogłoszenia wyników

         Informacje odnośnie wyników rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, w Katedrze Chemii Środowiska (p. 5), 10-718 Olsztyn, Pl. Łódzki 4, a ponadto zostaną przesłane drogą e-mail.

         Wysokość czesnego

         Pełna opłata za studia wynosi 3800 zł. W szczególnych sytuacjach na wniosek słuchacza płatność może być podzielona na raty (maksymalnie 5 rat). Szczegółowe warunki odpłatności za studia podyplomowe określa umowa zawarta pomiędzy uczelnią a słuchaczem studiów podyplomowych w formie pisemnej według wzoru określonego odrębnymi przepisami.

         Dodatkowe informacje

         OSOBY DO KONTAKTU: Kierownik studiów: prof. dr hab. Wiera Sądej, Katedra Chemii Środowiska Pl. Łódzki 4, 10-727 Olsztyn tel.: 89-523-39-64, 512-206-305, e-mail: wersad@uwm.edu.pl; www.uwm.edu.pl/kchemsr; Sekretarz studiów: dr inż. Elżbieta Rolka, Katedra Chemii Środowiska Pl. Łódzki 4, 10-727 Olsztyn tel.: 89-523-39-13, 501-586-391, e-mail: elzbieta.rolka@uwm.edu.pl

         Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

         Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

          

         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

         Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.