Wczytywanie strony...

Ochrona różnorodności biologicznej – oceny oddziaływania i zarządzanie środowiskiem

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

Opis

Program studiów podyplomowych obejmuje 360 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 150 godzin zajęć terenowych. Program uwzględnia realizację 60 punktów ECTS.

Treści programowe koncentrują się w trzech blokach tematycznych:

  • Różnorodność biologiczna
  • Waloryzacja środowiska
  • Monitoring przyrodniczy, oceny oddziaływania na środowisko i zarządzanie środowiskiem

 

BLOK - RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA

Ekologiczne podstawy ochrony różnorodności biologicznej (Kat. Ekologii i Ochrony Środowiska - dr hab. J.J.Nowakowski, prof UWM)

Formy ochrony przyrody (Kat. Ekologii i Ochrony Środowiska - dr M. Cichocka)

Dendrologia (Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody - dr M.Fenyk)

Podstawy fitosocjologii (Kat. Botaniki i Ochrony Przyrody)

Typologia siedlisk obszarów Natura 2000 i zasady gospodarowania (Kat. Botaniki i Ochrony Przyrody - prof. dr hab. Cz. Hołdyński, dr hab. M. Szczecińska, prof. UWM)

Gatunki roślin z Dyrektywy Siedliskowej i zarządzanie ich ochroną (Kat. Botaniki i Ochrony Przyrody - prof. dr hab. Cz. Hołdyński)

Warsztaty terenowe – typologia siedlisk i gatunki roślin chronionych i zagrożonych oraz z zał Dyrektywy Siedliskowej (Kat. Botaniki i Ochrony Przyrody - prof. dr hab. Cz. Hołdyński, dr hab.  M. Szczecińska, prof UWM)

Bezkręgowce chronione (Kat. Ekologii i Ochrony Środowiska - dr J. Pakulnicka, mgr Krzysztof Lewandowski /Kat. Zoologii - dr K.Komosiński)

Kręgowce chronione (Kat. Zoologii - dr R. Krupa)

Warsztaty terenowe – rozpoznawanie gatunków kręgowców wymienianych w załącznikach Dyrektywy Siedliskowej i Dyrektywy Ptasiej (Kat. Ekologii i Ochrony Środowiska - dr hab. J.J.Nowakowski, prof. UWM, dr B.Dulisz, dr A.Górski)

BLOK - WALORYZACJA ŚRODOWISKA

Bioindykacja wód - makrozoobentos (Kat. Ekologii i Ochrony Środowiska - dr M. Cichocka)

Bioindykacja wód - ichtiofauna (Kat. Zoologii)

Fitoindykacja wód (Kat. Botaniki i Ochrony Srodowiska - dr hab. H.Ciecierska, prof. UWM)

Grzyby i porosty jako bioindykatory zmian środowiskowych (Kat. Mykologii - dr D.Kubiak)

Eksperytyzy przyrodnicze - inwentaryzacja i waloryzacja środowiska (Kat. Botaniki i Ochrony Srodowiska - dr A.Zalewska (Katedra Zoologii - dr R.Krupa)

BLOK - OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO i MONITORING PRZYRODNICZY

Postępowanie administracyjne w zarządzaniu środowiskiem (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie - dr M. Krupa)

Informacja o środowisku i jego ochronie - znaczenie w zarządzaniu środowiskiem (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie - mgr J.Kostrzewska)

Inwestycje oddziałujące negatywnie na środowisko (Kat. Ekologii i Ochrony Środowiska - dr A.Górski, dr hab. J.J.Nowakowski, prof. UWM)

Opracowanie ekofizjograficzne (Kat. Ekologii i Ochrony Środowiska - dr B.Dulisz)

Ocena oddziaływania na środowisko - metody wnioskowania (Kat. Ekologii i Ochrony Środowiska - dr A.Górski)

Zarządzanie obszarami Natura 2000 - prognoza wpływu inwestycji na obszar Natura 2000 (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie - dr M.Krupa)

Monitoring przyrodniczy (Kat. Ekologii i Ochrony Środowiska - dr hab. J.J.Nowakowski, prof UWM, dr B.Dulisz, dr A.Górski, mgr K.Lewandowski)

GIS  (Kat. Botaniki i Ochrony Przyrody - dr P.Dynowski)

Ogółem program kształcenia: liczba godzin wykładów 105; liczba godzin ćw. lab. 105; liczba godzin ćw. terenowych 150 (ćwiczenia terenowe realizowane na obszarach Natura 2000 (Bagna Biebrzańskie, Dolina Narwi, Puszcza Piska, Lasy Napiwodzko-Ramuckie) Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do pracowników: administracji leśnej (Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, nadleśnictw i leśnictw) i samorządowej w zakresie ochrony przyrody i zarządzania środowiskiem, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Biur Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, firm wykonujących ekspertyzy przyrodnicze, firm związanych z wykonywaniem opracowań zagospodarowania przestrzennego, parków krajobrazowych, organizacji pozarządowych działających na rzecz środowiska przyrodniczego i innych osób zainteresowanych.

Zasady kwalifikacji

Limit miejsc: 30 osób, minimalna liczba osób do uruchomienia edycji studiów – 20;

Wymagane dokumenty:

podanie o przyjęcie na studia z kwestionariuszem osobowym (wydruk z IRK – Internetowa Rejestracja kandydatów) ,

oryginał odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych, 

kserokopia dowodu osobistego, a w przypadku braku nr PESEL kserokopia innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

w przypadku, gdy opłatę za studia podyplomowe wnosi pracodawca kierujący pracownika na studia podyplomowe – deklaracja pracodawcy o zapewnieniu odpłatności.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają dokumenty w sekretariacie studiów podyplomowych (drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru lub osobiście po uzgodnieniu terminu spotkania). Adres Sekretariatu:

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska,

Studia podyplomowe, pokój 320

Plac Łódzki 3, 10-727 Olsztyn

Kontakt: dr Beata Dulisz -  kierownik studiów podyplomowych, e-mail: beata.dulisz@uwm.edu.pl; tel. 89/523 36 20, 604-237-824

 

Miejsce ogłoszenia wyników

Sekretariat: Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Sekretariat Studiów Podyplomowych, pokój 320 Plac Łódzki 3, 10-727 Olsztyn Kontakt: dr Beata Dulisz – kierownik studiów podyplomowych, e-mail: beata.dulisz@uwm.edu.pl; tel. 89 /523 36 20; 604-237-824

Wysokość czesnego

4800,00

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.