Wczytywanie strony...

Renowacje i modernizacje obiektów budowlanych Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Opis

Celem kształcenia studiów podyplomowych jest doskonalenie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie renowacji i modernizacji obiektów budowlanych, w tym zabytkowych oraz przygotowanie merytoryczne słuchaczy do odpowiedzialnego uczestnictwa w procesie budowlanym i solidnego wykonywania zawodu zaufania publicznego.

Słuchacze podczas studiów podyplomowych trwających dwa semestry zdobywają specjalistyczną wiedzę budowlaną. Studia nie mają charakteru kwalifikacyjnych studiów podyplomowych a doskonalących. Zakres przedmiotów umożliwia osiągnięcie wybranych efektów kształcenia w zakresie budownictwa i pozwala zdobyć wiedzę oraz umiejętności zgodne z oczekiwaniami pracodawców. Celem studiów podyplomowych jest ponadto rozwój kompetencji i postaw społecznych istotnych w gospodarce opartej na wiedzy i umiejętnościach oraz dostrzeżenie konieczności ich ciągłego doskonalenia, pogłębiania i aktualizacji. Po ukończeniu studiów podyplomowych Renowacje i modernizacje obiektów budowlanych absolwenci są wyposażeni w kompetencje niezbędne do pracy w przedsiębiorstwach specjalizujących się w renowacjach i modernizacjach budowli i budynków, w tym zabytkowych, firmach projektowych, a także w organizacjach konsultingowych, badawczo-naukowych, organach nadzoru budowlanego, czy administracji publicznej. Posiadają specjalistyczną wiedzę z  zakresu renowacji obiektów budowlanych. Znają współczesne metody rekonstrukcji  elementów obiektów budowlanych, w tym także budowli zabytkowych, ich utrzymania, modernizacji, napraw i konserwacji. Absolwenci kończąc opisywane studia podyplomowe są przygotowani do rozwiązywania nietypowych problemów związanych z obiektami zabytkowymi. Potrafią także korzystać z nowoczesnych metod diagnostycznych i realizacyjnych przeznaczonych do tego celu.  Program studiów skierowany jest zarówno do absolwentów studiów wyższych pragnących zdobyć wiedzę o zagadnieniach z zakresu renowacji i modernizacji w budownictwie, jak również do czynnych zawodowo inżynierów budownictwa, architektów, inżynierów instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz innych osób pracujących w branży budowlanej, którzy poprzez samokształcenie chcą uaktualnić wiedzę i podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać większe możliwości konkurowania na rynku pracy. Studia uzupełniają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne słuchaczy poprzez osiąganie wyszczególnionych efektów kształcenia z zakresu renowacji i modernizacji.

Zakres merytoryczny studiów podyplomowych został opracowany w wyniku konsultacji ze środowiskiem specjalistów ds. budownictwa, z jednostkami samorządu terytorialnego oraz grupami zawodowymi reprezentującymi różne środowiska zawodowe związane z budownictwem - które zasygnalizowały potrzebę kształcenia w tym kierunku. Umożliwiają one poszerzenie swoich kompetencji kluczowych, a co za tym idzie - zwiększenia swoich szans na rynku pracy. Studia podyplomowe są formą kształcenia, która może w miarę szybko reagować na zmieniające się zapotrzebowania pracodawców. Ich ukończenie może pomóc w przypadku zmiany branży lub zawodu w zmiennych warunkach gospodarki rynkowej. Dostarczając nowych niezbędnych kompetencji studia podyplomowe stają się tym samym źródłem nowych szans na rynku pracy.

Zasady kwalifikacji

Kryteria rekrutacji: Słuchaczem studiów podyplomowych może zostać każda osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Procedura rekrutacji: Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe przesyłają następujące dokumenty do Sekretarza studiów na adres e-mail: d.wisniewska@uwm.edu.pl

1) podanie o przyjęcie na studia z kwestionariuszem osobowym - wzór dostępny na stronie www.uwm.edu.pl/zboifbzakładka Studia Podyplomowe,

2) odpis/kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,

3) kserokopię dowodu osobistego, a w przypadku braku nr PESEL kserokopię innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

Po otrzymaniu informacji od Sekretarza studiów należy dokonać rejestracji w systemie IRK.

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW dostępna jest pod adresem: https://irk.uwm.edu.pl/sp.

Po dokonaniu rejestracji w IRK należy wydrukować podanie z systemu IRK, wypełnić brakujące miejsca, dołączyć wymagane załączniki (odpis dyplomu ukończenia studiów- oryginał, 2 podpisane fotografie).

Wskazane podanie z załącznikami należy przesłać tradycyjną pocztą lub dostarczyć Sekretarzowi studiów  podyplomowych do Instytutu Budownictwa, pok.2,4, ul. Heweliusza 4, tel. 89 523 38 18, (kom. 665-192-189), z dopiskiemna kopercie:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Instytut Budownictwa

Studia Podyplomowe- Renowacje i modernizacje obiektów budowlanych

ul. Heweliusza 4

10-724 Olsztyn

Wysokość czesnego

3700 zł płatne w całości lub w ratach zgodnie z umową zawartą pomiędzy Uczelnią a Słuchaczem.

Dodatkowe informacje

Zjazdy realizowane w systemie niestacjonarnym (około 11 zjazdów), w sobotę i niedzielę. Na każdym zjeździe realizowanych jest ok. 20 - 22 godziny dydaktyczne. Częstotliwość zjazdów: średnio co dwa - cztery tygodnie. Przewidywany termin rozpoczęcia: po zebraniu grupy. Minimalna liczba słuchaczy do inauguracji danej edycji studiów to 20 osób. Szczegółowych informacji udziela Sekretarz studiów podyplomowych: mgr Danuta Wiśniewska tel. 89 523-38-18 kom. 665-192-189; e-mail: d.wisniewska@uwm.edu.pl;

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.