Wczytywanie strony...

Impresariat artystyczny Wydział Sztuki

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

Opis

Cel studiówCelem powstania Podyplomowych Studiów Impresariat Artystyczny jest przygotowanie profesjonalnych agentów usług artystycznych w dziedzinie promocji, sprzedaży, zarządzania, pozyskiwania dzieł, organizacji pracy artystów, twórców, wykonawców oraz sprzedaży dzieł i wytworów sztuki.

W Polsce nie istnieje szkoła kształcąca zawodowych impresariów - studia zapełnią lukę w systemie kształcenia umożliwiając uzyskanie umiejętności niezbędnych w tym zawodzie, potwierdzonych dyplomem. Absolwenci będą posiadali wiedzę na temat współczesnej kultury, prądów artystycznych i tendencji we współczesnej sztuce/wykonawstwie (profesjonalnej i amatorskiej), prawnych podstaw funkcjonowania sztuki, finansowania i organizacji działań artystycznych oraz zasad promocji i sprzedaży sztuki/wytworów artystycznych; 

Kadrę dydaktyczną Podyplomowego Studium Impresariat Artystyczny stanowią wykładowcy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz zaproszeni specjaliści o bogatym doświadczeniu zawodowym i uznanym dorobku w swoich dziedzinach: czynni menadżerowie kultury i artyści różnych dyscyplin sztuki.

Studia przeznaczone są dla:

  • impresariów - agentów usług artystycznych,
  • menadżerów,
  • pracowników organów samorządowych odpowiedzialnych za promocję artystów i sztuki,
  • pracowników regionalnych klubów i stowarzyszeń artystycznych,
  • przedstawicieli instytucji artystycznych,
  • pracowników domów kultury,
  • studentów (studiów II i III stopnia) oraz absolwentów (studiów I stopnia), chcących znaleźć zatrudnienie w  agencjach artystycznych, instytucjach kultury lub chcących założyć własne agencje artystyczne.

Absolwent studiów podyplomowych „Impresariat Artystyczny" będzie posiadał wiedzę z zakresu:• współczesnych prądów artystycznych i tendencji w sztuce światowej,

• interpretacji dzieł artystycznych,

• diagnozowania potrzeb kulturalnych społeczeństwa,

• organizacji warsztatu pracy artysty/twórcy/ wykonawcy,

• formułowania strategii promocji sztuki,

• marketingu artystycznego,

• instytucjonalizacji sztukioraz umiejętności z zakresu:• PR [Public Relations] - kontaktu z mediami (radio, prasa, telewizja, Internet, nowe media),

• współpracy z krytyką artystyczną,

• promocji sztuki oraz wydarzeń artystycznych w kraju i na świecie,

• wspierania rozwoju artystów, doradztwa repertuarowego,

• projektowania, organizacji, rozliczania i kontroli przedsięwzięć artystycznych (m.in. pozyskiwania źródeł finansowania na projekty artystyczne, rozliczania projektów, tworzenia biznesplanów),

• działań marketingowych w działalności artystycznej,

• kreowania popytu na dzieła sztuki i produkcje artystyczne, kreowania rynku sztuki, 

• komunikacji menadżerskiej i etykiety biznesu oraz sztuki negocjacji,

• komunikowania twórcy/odtwórcy z odbiorcą dzieła artystycznego,

• oceny wartości (jakości) i sprzedaży wytworów oraz produkcji artystycznych (muzycznych, plastycznych, literackich, tanecznych, teatralnych, filmowych) ,

• prawidłowego zawierania umów, kontraktów, negocjowania honorariów, prowadzenia rozliczeń ze stowarzyszeniami zrzeszającymi twórców i autorów (tantiemy),

• poszukiwania sponsorów,a także kompetencje społeczne polegające na:• przyjmowaniu postawy otwartego profesjonalisty, humanisty rozumiejącego potrzebę ciągłego doskonalenia się,

• świadomości obowiązku kształtowania, wspierania, promowania kultury.Możliwości zatrudnienia:
• agencje artystyczne,

• samozatrudnienie - zorganizowanie i zarządzanie agencją artystyczną,

• instytucje kultury (kina, teatry, opery, filharmonie, galerie, biura wystaw, radio, TV)

• ośrodki kultury (amatorski ruch artystyczny),

• związki i stowarzyszenia artystyczne,

• organizacje pozarządowe.Program obejmuje moduły:• Wprowadzenie do impresariatu artystycznego (wprowadzenie do kursu - studium przypadku; kierunki w sztuce współczesnej, diagnoza potrzeb kulturalnych, ocena wartości produkcji artystycznej).

• Opis ról w impresariacie (kręgi odbiorców sztuki; zadania organizatorów działalności artystycznej; warsztat pracy artysty, komunikacja twórcy/odtwórcy z odbiorcą dzieła artystycznego; wsparcie rozwoju twórcy i artysty oraz doradztwo).

• Prawo i finanse w działalności artystycznej (prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej; prawne aspekty organizacji imprez artystycznych - bezpieczeństwo, umowy, kontrakty, rozliczenia autorskie i honoraria; warunki prawno-podatkowe działalności artystycznej).

• Konteksty prezentacji sztuki (lokalne i ponadlokalne instytucje kulturalne; stowarzyszenia i fundacje; ośrodki prywatne i komercyjne; techniczne wymagania prezentacji artystycznych (sale wystawowe, sale koncertowe/ widowiskowe).

• Organizacja projektów artystycznych („od pomysłu do przemysłu" - inicjowanie, planowanie, realizacja, dystrybucja projektu artystycznego na różnych polach eksploatacji z uwzględnieniem specyfiki dyscyplin w obszarze sztuki: muzyka, sztuki wizualne, taniec, literatura i in.; logistyka i administrowanie projektem artystycznym).

• Finansowanie projektów artystycznych (pozyskiwanie funduszy (granty, projekty, sponsoring, rozliczanie projektów).

• Warsztat pracy impresaria (komunikacja menadżerska; emisja głosu z elementami retoryki; psychologia twórczości; strategia własnego rozwoju; etyka w biznesie; elementy etykiety, negocjacje).

• Impresariat w przestrzeni publicznej (sieć kooperantów; współpraca z mediami publicznymi i komercyjnymi; techniczne środki wsparcia, technologie cyfrowe, media elektroniczne; promocja i PR - public relations).

• Praktyka (w wybranych instytucjach kultury, w zakresie preferowanej dyscypliny sztuki lub w obszarze działalności artystycznej).

Zasady kwalifikacji

- decyduje kolejność zgłoszeń,

- wymagane dokumenty: podanie skierowane do kierownika studium, dyplom lub odpis dyplomu (także kopia potwierdzona notarialnie) ukończenia studiów wyższych licencjackich/inżynierskich lub magisterskich, 3 fotografie o wymiarach 37 mm x 52 mm,

- dokumenty należy składać w Instytucie Muzyki UWM w Olsztynie przy ul. Szrajbera 11, na III piętrze, pokój 309 lub wysłać pocztą,

- kontakt tel. 89 524 63 90 lub 89 527 20 35, - kontakt e-mail: izabela.szatrawska@uwm.edu.pl

Wysokość czesnego

5400 / studia (1800 zł / semestr; nr konta do opłaty: informacja po rekrutacji

Dodatkowe informacje

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: - pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów, - zaliczenie praktyki (na podstawie pozytywnej opinii uzyskanej w instytucji, w której słuchacz odbył praktykę). UWAGA! Termin składania dokumentów może być przedłużony. Planowany termin rozpoczęcia studiów: - po utworzeniu grupy co najmniej 23 osoby

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.