Wczytywanie strony...

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Katedra Gospodarki Wodnej, Klimatologii i Kształtowania Środowiska

Meteorologia i hydrologia stosowana w gospodarce wodnej i ochronie środowiska

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Cele kształcenia:

 • doskonalenie zawodowe poprzez  pogłębienie wiedzy z  meteorologii,  hydrologii i gospodarki wodnej  w zakresie umożliwiającym  ocenę stanu środowiska, identyfikację zagrożeń i ocenę stanu bezpieczeństwa środowiska,
 • poznanie metod wykonywania pomiarów, opracowywania i interpretacji danych meteorologicznych i hydrologicznych związanych z monitorowaniem i diagnozowaniem stanu środowiska  na potrzeby zarządzania środowiskiem,
 • uszczegółowienie, pogłębienie, rozszerzenie wiedzy związanej z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej oraz zagadnień prawnych w inżynierii i gospodarce wodnej
 • podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się  inżynierią, gospodarką wodną i ochroną przeciwpowodziową, zapoznanie z zagadnieniami wymaganymi do przystąpienia do egzaminów zawodowych, specjalistycznych.

 

Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • zastosowania podstawowych oraz zaawansowanych technik i narzędzi badawczych oraz obowiązujących procedur związanych z prowadzeniem obserwacji i pomiarów hydrometeorologicznych,
 • sposobów opracowywania i interpretacji danych niezbędnych do sformułowania diagnozy dotyczącej stanu środowiska,
 • klasyfikowania, identyfikacji, oceny przestrzennego występowania oraz intensywności zjawisk hydrologicznych i meteorologicznych  ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych w aspekcie  bezpieczeństwa środowiska  i potrzeb zarządzania kryzysowego,
 • sporządzania dokumentacji hydrotechnicznej związanej z procesem  projektowania, wykonywania i eksploatacji budowli hydrotechnicznych,
 • modelowania hydrologicznego w skali zlewni, korzystania z map hydrograficznych oraz baz danych,
 • oceny ryzyka hydrologicznego, planowania sposobów kształtowania zasobów wodnych przeciwdziałających zjawiskom   ekstremalnym,
 • oceny ryzyka wystąpienia katastrofy budowli wodnej oraz analizy jej skutków,
 • organizowania i prowadzenia optymalnej gospodarki wodnej i  ochrony przeciwpowodziowej,
 • uwarunkowań prawnych w zakresie gospodarki wodnej   wynikających z poszczególnych dyrektyw i ustaw w zakresie aspektów środowiskowych gospodarowania wodami.

 

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów obejmuje swoją tematyką zagadnienia związane z problematyką  dotyczącą gospodarki wodnej, meteorologicznych i hydrologicznych  zagrożeń stanu środowiska i ich diagnozowaniem na potrzeby zarządzania środowiskiem. W trakcie trwania studiów zaplanowano do realizacji następujące przedmioty:

 • Meteorologia z elementami klimatologii
 • Zagrożenia pogodowe
 • Meteorologia synoptyczna
 • Hydrologia z podstawami hydrogeologii
 • Metody pomiarów i obserwacji hydrometeorologicznych
 • Hydrologiczne zjawiska ekstremalne
 • Ekohydrologia i ocena jakości wód
 • Zagadnienia prawne w gospodarce wodnej
 • Podstawy hydrauliki
 • Ryzyko w budownictwie wodnym
 • Gospodarowanie wodą i ochrona przeciwpowodziowa
 • Dokumentacja hydrotechniczna
 • Gospodarowanie wodą na obszarach chronionych

OBSADA KADROWA: Program Studiów Podyplomowych   jest realizowany przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa (Katedra Gospodarki Wodnej, Klimatologii i Kształtowania Środowiska),  pracowników Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB w Warszawie  oraz specjalistów z zakresu prawa w gospodarce wodnej.

 

Zasady kwalifikacji

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest: posiadanie dyplomu ukończenia studiów (inżynierskich, licencjackich lub magisterskich) dowolnego kierunku, zalogowanie się w systemie IRK (https://irk.uwm.edu.pl/podyplomowe) i wypełnienie danych oraz złożenie przez kandydata w sekretariacie studiów następujących dokumentów:

- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wydrukowane z IRK),

- odpis dyplomu ukończenia studiów (min. I stopnia),

- jedna fotografia (35/45 mm) podpisana na odwrocie,

- kserokopia dowodu osobistego.

Dokumenty kandydatów przyjmowane będą w sposób ciągły.

Informacje odnośnie wyników rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, w Katedrze Gospodarki Wodnej, Klimatologii i Kształtowania Środowiska (p. 40), 10-718 Olsztyn, Pl. Łódzki 2, a ponadto zostaną przesłane drogą e-mail.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty zamieszczone są na stronie internetowej UWM w Olsztynie www.uwm.edu.pl/oferta-ksztalcenia oraz pod numerami tel.: 89-523-43-86 (sekretariat Katedry Gospodarki Wodnej, Klimatologii i Kształtowania Środowiska ), e-mail: ewad@uwm.edu.pl,  89-523-35-23 (kierownik studiów)

 

Minimalna liczba osób niezbędna do uruchomienia studiów - 20

Wysokość czesnego

Pełna opłata za studia wynosi 3500 zł. W szczególnych sytuacjach na wniosek słuchacza płatność może być podzielona na raty (maksymalnie 2 rat). Szczegółowe warunki odpłatności za studia podyplomowe określa umowa zawarta pomiędzy uczelnią a słuchaczem studiów podyplomowych w formie pisemnej według wzoru określonego odrębnymi przepisami.

Dodatkowe informacje

OSOBY DO KONTAKTU: Kierownik studiów:  dr hab. Ewa Dragańska, Katedra Gospodarki Wodnej, Klimatologii i Kształtowania Środowiska Pl. Łódzki 1, 10-727 Olsztyn tel.: 89-523-35-23, e-mail: ewad@uwm.edu.pl;  Sekretarz studiów: Dr inż. Ireneusz Cymes;  e-mail: irecym@uwm.edu.pl Katedra Gospodarki Wodnej, Klimatologii i Kształtowania Środowiska, Pl. Łódzki 2, 10-727 Olsztyn tel.: 89-523-37-85, e-mail: irecym@uwm.edu.pl

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.