Wczytywanie strony...

  • #Administracja

Program studiów ukierunkowany jest na kształcenie kadry nowoczesnych specjalistów administracji. Program nauczania łączy elementy wiedzy i ogólnej kultury prawniczej z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi z dziedziny administracji. Studenci zdobywają umiejętność posługiwania się zaawansowaną wiedzą w zakresie prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej. Zdobywają wiedzę umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wskazywanie inicjatyw twórczych, a także opracowanie i wdrażanie programów.

Studia drugiego stopnia – magisterskie, 4 semestry, stacjonarne i niestacjonarne

Specjalność: Administracja Skarbowa

Studia II stopnia (magisterskie) na kierunku „Administracja” są wzbogacone ofertą specjalności pod nazwą „Administracja skarbowa”. Studia łączą wiedzę z zakresu nauk o administracji z nauką prawa, finansów, podatków, zarządzania i innych nauk społecznych. Studia są adresowane do osób zainteresowanych pracą w administracji publicznej, ale także w zawodach związanych z finansami.

Studenci zdobywają wiedzę w zakresie ogólnym – przewidzianym dla kierunku „Administracja”, ale bogata oferta przedmiotów specjalnościowych pozwala poszerzać wiedzę z dziedziny skarbowości (finanse, podatki, procedury finansowe itd.). Praktyki zawodowe oraz praktyczne umiejętności przewidziane programem kształcenia przygotowują bezpośrednio do pracy w administracji oraz w zawodach związanych ze skarbowością i finansami.

Studia przygotowują do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnej pracy w administracji rządowej oraz w strukturach samorządowych, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, przedsiębiorstwach współpracujących z krajami UE.

Absolwent jest przygotowany do:

  • podjęcia zatrudnienia w administracji publicznej na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa w szczególności w urzędach i izbach skarbowych, urzędach i izbach celnych, ministerstwach, urzędach gmin, starostwach, urzędach marszałkowskich oraz w jednostkach im podległych;
  • podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce.
  • pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej;
  • podjęcia zatrudnienia w przedsiębiorstwach prywatnych (podmioty gospodarcze), instytucjach pozarządowych, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych;
  • podjęcia zatrudnienia w przedsiębiorstwach i instytucjach współpracujących z krajami członkowskimi Unii Europejskiej i ich organami;
  • projektowania przedsięwzięć gospodarczych zgodnie z potrzebami lokalnych społeczności i lokalnego rynku pracy.

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów.

Zakres kierunków studiów, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

Studia pierwszego stopnia >>


Dane Wydziału:

 

Adres:

Wydział Prawa i Administracji

ul. Warszawska 98

10-702 Olsztyn

Numery telefonów do kontaktów z kandydatami:

tel. 89 524 64 25 (studia stacjonarne – administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne)

Tel. 89 524 65 71 (studia stacjonarne – prawo)

Tel. 89 524 64 26 (studia niestacjonarne)

e-mail do kontaktów z kandydatami:

wpia-stacjonarne@uwm.edu.pl

wpia-niestacjonarne@uwm.edu.pl

strona internetowa

Facbook

wpia.uwm.edu.pl

https://www.facebook.com/UWM.WPiA/

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.