Wczytywanie strony...

  • #Bezpieczeństwo narodowe

Absolwent kierunku „Bezpieczeństwo narodowe” powinien  posiadać ogólną wiedzę interdyscyplinarną z  zakresu nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Powinien posiadać usystematyzowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz umiejętności skutecznego zachowania się w warunkach realnych zagrożeń. Powinien rozumieć oraz umieć analizować i stosować zasady prawne oraz procedury  bezpieczeństwa  i  zarządzania  kryzysowego  w  skali  globalnej,  regionalnej, narodowej  i  lokalnej. 

Powinien  znać  istotę  bezpieczeństwa  oraz  jego  uwarunkowania. Powinien  znać  zasady  funkcjonowania  podmiotów  bezpieczeństwa. Powinien  umieć rozwiązywać  problemy  zawodowe,  gromadzić,  przetwarzać  oraz  udostępniać informacje z wykorzystaniem  nowoczesnych  technologii nowoczesnych technologii informacyjnych i środków multimedialnych. Nabędzie umiejętność negocjacji, podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych. Powinien  znać  język  obcy  na  poziomie  biegłości  B2  Europejskiego  Systemu  Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym  do wykonywania  zawodu. Powinien także nabyć umiejętności i przyswoić zasady postępowania z informacjami niejawnymi oraz sposoby ich zabezpieczania.

Jeżeli zauważyłeś, że bezpieczeństwo w Polsce i na świecie jest tematem ważnym, a praca w służbach zajmujących się zarządzaniem kryzysowym, policji, ABW czy wojsku jest atrakcyjna, to zapraszamy do studiowania bezpieczeństwa narodowego.

 

Studia drugiego stopnia – magisterskie, 4 semestry, stacjonarne i niestacjonarne
Zakres: bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych; bezpieczeństwo regionalne i lokalne

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów.

Zakres kierunków studiów, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

Bezpieczeństwo narodowe, studia pierwszego stopnia >>

 

Dane Wydziału:

 

Nazwa:

Wydział Nauk Społecznych

Adres:

ul. Żołnierska 14, 10-561 Olsztyn

Numery telefonów do kontaktów z kandydatami:

89 524 63 66

Strona internetowa i facebook:

http://www.uwm.edu.pl/inp

https://www.facebook.com/inpuwm


 

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.