Wczytywanie strony...

  • #Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych to kierunek przygotowujący do samodzielnej działalności artystycznej oraz do pracy w ośrodkach i instytucjach kultury. Realizacja procesu dydaktycznego odbywa się w dobrze wyposażonych pracowniach artystycznych: malarstwa, rysunku, rzeźby, grafiki, projektowania graficznego, fotografii, filmu, multimediów, intermediów i struktur wizualnych. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę artystów w każdej z dziedzin sztuki: 13 profesorów i doktorów habilitowanych, 9 adiunktów i asystentów.  Aktywność artystyczna i naukowa nauczycieli akademickich wpływa na wysoki poziom przygotowania studentów.  Plany studiów obejmują również przedmioty podstawowe i kształcenia ogólnego m.in.: historię sztuki, filozofię, psychologię percepcji wizualnej, antropologię kultury, ikonosferę, przekaz audiowizualny, technologię informatyczną, promocję i reklamę kultury wizualnej, mechanizmy funkcjonowania rynku sztuki, cyfrowe techniki przetwarzania obrazu. Zajęcia dydaktyczne realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów i pracowni artystycznych. Pracownie artystyczne (licencjackie realizowane na III roku studiów i magisterskie realizowane na I roku II stopnia i II roku II stopnia) w założeniu przewidują przygotowanie i realizację prac dyplomowych tzn.: przygotowanie zestawu prac z danej dziedziny artystycznej. Obrona dyplomu składa się z dwóch części, drugą część stanowi teoretyczna praca licencjacka lub magisterska realizowana na odpowiednim seminarium. Istotnymi elementami procesu dydaktycznego są: plener po I roku, praktyki po II roku. W planach studiów uwzględniono odpowiednią ilość godzin na samodzielną działalność naukową lub artystyczną studentów pod opieką nauczyciela akademickiego z udostępnieniem wszystkich sal i pracowni poza zajęciami dydaktycznymi ujętymi w tygodniowych rozkładach zajęć.

Absolwent może podjąć pracę: w ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej w mass-mediach w strukturach promocyjnych i reklamowych w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej) - animator działań twórczych w muzeach, domach kultury, ogniskach plastycznych. Absolwent będzie przygotowany do kierowania zespołami ludzkimi oraz ustawicznego dokształcania w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

 

Studia drugiego stopnia – magisterskie; stacjonarne – 4 semestry

Specjalność: bez specjalności

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów.

Zakres kierunków studiów, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

 


Wydział:

WYDZIAŁ SZTUKI

 Nazwa:

 Wydział Sztuki

 

 Adres:

 ul. Szrajbera 11, 10-007 Olsztyn

 Numery telefonów

 do kontaktów z kandydatami:

 89 524 52 25

 

 E-mail

 do kontaktów z kandydatami:

 ws@uwm.edu.pl

 

 strona internetowa

 www.uwm.edu.pl/ws/

 

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.