Wczytywanie strony...

Jesteś tutaj

Kryteria kwalifikacji na I rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2018/2019 
 
Zasady rekrutacji >>

 
Przedmioty objęte postępowaniem kwalifikacyjnym dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury”
Załącznik 1A
Lp.
Kierunek studiów
Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych 

z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości
Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)
1.
Bioinżynieria produkcji żywności
1. Biologia
2. Chemia
3. Fizyka**
4. Geografia
5. Język obcy nowożytny*
6. Język polski
7. Matematyka
2.
Gospodarowanie zasobami wodnymi
3.
Gospodarowanie surowcami odnawialnymi 

i mineralnymi
4.
Inżynieria przetwórstwa żywności
5.
Leśnictwo
6.
Ochrona środowiska
7.
Ogrodnictwo
8.
Rolnictwo
9.
Rybactwo
10.
Technika rolnicza i leśna
11.
Technologia drewna
12.
Technologia żywności i żywienie człowieka
13.
Towaroznawstwo
14.
Zootechnika
15.
Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii
16.
Gastronomia – sztuka kulinarna
1. Biologia
2. Chemia
3. Fizyka**
4. Geografia
5. Historia
6. Język obcy nowożytny*
7. Matematyka
17.
Budownictwo
1. Chemia
2. Fizyka**
3. Geografia
4. Informatyka
5. Język obcy nowożytny*
6. Matematyka
18.
Energetyka
19.
Geodezja i kartografia
20.
Gospodarka przestrzenna
21.
Informatyka
22.
Inżynieria bezpieczeństwa
23.
Inżynieria informacji
24.
Inżynieria środowiska
25.
Matematyka
26.
Mechanika i budowa maszyn
27.
Mechatronika
28.
Zarządzanie i inżynieria produkcji
29.
Inżynieria kosmiczna
 
1. Chemia
2. Fizyka**
3. Informatyka
4. Język obcy nowożytny*
5. Matematyka
 
30.
Biologia
1. Biologia
2. Chemia
3. Fizyka**
4. Język obcy nowożytny*
5. Matematyka
31.
Biotechnologia
32.
Dietetyka
33.
Mikrobiologia
34.
Pielęgniarstwo
35.
Położnictwo
36.
Ratownictwo medyczne
37.
Weterynaria
38.
Turystyka i rekreacja
1. Biologia
2. Geografia
3. Historia
4. Język obcy nowożytny*
5. Język polski
6. Matematyka
7. Wiedza o społeczeństwie
39.
Analiza i kreowanie trendów
1. Geografia
2. Historia
3. Język obcy nowożytny*
4. Język polski
5. Matematyka
6. Wiedza o społeczeństwie
40.
Bezpieczeństwo narodowe
41.
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
42.
Ekonomia
43.
Historia
44.
Lingwistyka w biznesie
45.
Politologia
46.
Stosunki międzynarodowe
47.
Wojskoznawstwo
48.
Zarządzanie
49.
Administracja
1. Chemia
2. Fizyka**
3. Geografia
4. Historia
5. Język polski
6. Język obcy nowożytny*
7. Matematyka
8. Wiedza o społeczeństwie
50.
Administracja i cyfryzacja
51.
Bezpieczeństwo wewnętrzne
52.
Prawo
53.
Filozofia
1. Filozofia
2. Geografia
3. Historia
4. Język łaciński i kultura antyczna
5. Język polski
6. Język obcy nowożytny*
7. Matematyka
8. Wiedza o społeczeństwie
54.
Nauki o rodzinie
55.
Pedagogika
56.
Pedagogika specjalna
57.
Pedagogika wczesnej edukacji
58.
Praca socjalna
59.
Socjologia
60.
Teologia
  *  jeden język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata
** lub fizyka i astronomia
 
Załącznik 1B
Lp.
Kierunek studiów
Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych 

z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości
Uwzględniane przedmioty
Przedmioty obowiązkowe
Przedmioty do wyboru(należy dokonać wyboru jednego 

z przedstawionych poniżej)
1.
Filologia polska
1. Język polski
2. Język obcy nowożytny*
1. Filozofia
2. Geografia
3. Historia
4. Historia sztuki
5. Język łaciński i kultura antyczna
2.
Filologia
2.1.
- sp. filologia angielska
1. Język polski2. Język angielski
1. Historia2. Geografia3. Język łaciński i kultura antyczna4. Matematyka
2.2.
- sp. nauczycielska w zakresie języka angielskiego
2.3.
- sp. nauczycielska w zakresie języka niemieckiego
1. Język polski2. Język niemiecki
2.4.
- sp. filologia rosyjska
1. Język polski
2. Język obcy nowożytny*
2.5.
- sp. filologia germańska
3.
Kierunek lekarski – studia w języku polskim
1. Biologia
2. Chemia
1. Fizyka**
2. Matematyka
4.
Kierunek lekarski – studia w języku angielskim
1. Język angielski
2. Biologia
1. Chemia
2. Fizyka**
3. Matematyka
  * jeden język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata
** lub fizyka i astronomia
 
Załącznik 1C
Lp.
Kierunek studiów
Postępowanie dwuetapowe
Ocena predyspozycji Kandydata
Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów 

z przedstawionych poniżej)
1.
Architektura krajobrazu1
Ocena predyspozycji plastycznych Kandydata – ocena 10 prac plastycznych
1. Biologia
2. Chemia
3. Geografia
4. Język polski
5. Język obcy nowożytny*
6. Matematyka
2.
Edukacja artystyczna
w zakresie sztuk plastycznych1
Egzaminy praktyczne: 

rysunek i malarstwo
1. Biologia
2. Historia
3. Historia sztuki
4. Geografia
5. Język polski
6. Język obcy nowożytny*
3.
Edukacja artystyczna
w zakresie sztuki muzycznej2
Egzaminy praktyczne:
1. sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie
2. sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych
1. Biologia
2. Historia
3. Historia sztuki
4. Język polski
5. Język obcy nowożytny*
6. Matematyka
4.
Logopedia3
Rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy - ocena wymowy i słuchu.
1. Biologia
2. Fizyka**
3. Historia
4. Język polski
5. Język obcy nowożytny*
6. Wiedza o społeczeństwie
* język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata
** lub fizyka i astronomia
1)  na kierunku architektura krajobrazu do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, których prace złożone do oceny predyspozycji plastycznych uzyskały ocenę co najmniej dostateczną.
2)  na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu praktycznego uzyskali ocenę co najmniej dostateczną
3)   na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne. Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie
4)  na kierunku logopedia, do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają zaliczenie testu predyspozycji.
 
 
Przedmioty objęte postępowaniem kwalifikacyjnym dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury”
 
Załącznik 2A
Lp.
Kierunek studiów
Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych
z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości
Uwzględniane przedmioty
1.
Bioinżynieria produkcji żywności
1. Biologia* lub chemia**
2. Fizyka**** lub matematyka lub geografia
3. Język polski lub język obcy nowożytny***
2.
Gospodarowanie zasobami wodnymi
3.
Gospodarowanie surowcami odnawialnymi 

i mineralnymi
4.
Inżynieria przetwórstwa żywności
5.
Leśnictwo
6.
Ochrona środowiska
7.
Ogrodnictwo
8.
Rolnictwo
9.
Rybactwo
10.
Technika rolnicza i leśna
 11.
Technologia drewna
 12.
Technologia żywności i żywienie człowieka
 13.
Towaroznawstwo
 14.
Zootechnika
 15.
Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii
 16.
Gastronomia – sztuka kulinarna
1. Język obcy nowożytny***
2. Chemia lub matematyka lub fizyka****
3. Geografia lub historia lub biologia
 17.
Budownictwo
1. Matematyka lub geografia lub informatyka
2. Fizyka**** lub chemia
3. Język obcy nowożytny***
 18.
Energetyka
 19.
Geodezja i kartografia
 20.
Gospodarka przestrzenna
 21.
Informatyka
 22.
Inżynieria bezpieczeństwa
23.
Inżynieria informacji
24.
Inżynieria środowiska
25.
Matematyka
26.
Mechanika i budowa maszyn
27.
Mechatronika
28.
Zarządzanie i inżynieria produkcji
29.
Inżynieria kosmiczna
1. Matematyka lub informatyka
2. Fizyka**** lub chemia
3. Język obcy nowożytny***
30.
Biologia
1. Biologia*
2. Chemia lub matematyka lub fizyka****
3. Język obcy nowożytny***
31.
Biotechnologia
32.
Dietetyka
33.
Mikrobiologia
34.
Pielęgniarstwo
35.
Położnictwo
36.
Ratownictwo medyczne
37.
Weterynaria
 
38.
Turystyka i rekreacja
1. Historia lub wiedza o społeczeństwie
2. Geografia lub matematyka lub biologia*
3. Język polski lub język obcy nowożytny***
39.
Analiza i kreowanie trendów
1. Historia lub wiedza o społeczeństwie
2. Geografia lub matematyka
3. Język polski lub język obcy nowożytny***
40.
Bezpieczeństwo narodowe
41.
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
42.
Ekonomia
43.
Historia
44.
Lingwistyka w biznesie
45.
Politologia
46.
Stosunki międzynarodowe
47.
Wojskoznawstwo
48.
Zarządzanie
49.
Administracja
1. Historia lub wiedza o społeczeństwie
2. Geografia lub matematyka lub chemia lub fizyka****
3. Język polski lub język obcy nowożytny***
50.
Administracja i cyfryzacja
51.
Bezpieczeństwo wewnętrzne
52.
Prawo
53.
Filozofia
1Historia lub wiedza o społeczeństwie lub filozofia lub język łaciński
2. Geografia lub matematyka
3. Język polski lub język obcy nowożytny***
54.
Nauki o rodzinie
55.
Pedagogika
56.
Pedagogika specjalna
57.
Pedagogika wczesnej edukacji
58.
Praca socjalna
59.
Socjologia
60.
Teologia
61.
Filologia polska
1. Język polski
2. Historia lub geografia lub filozofia lub język łaciński
3. Język obcy nowożytny***
62.
Filologia
- sp. filologia angielska
1. Język angielski
2. Historia lub matematyka lub geografia lub język łaciński
3. Język polski
- sp. nauczycielska w zakresie języka angielskiego
- sp. filologia rosyjska z językiem angielskim
- sp. nauczycielska w zakresie języka niemieckiego
1. Język niemiecki
2. Historia lub matematyka lub geografia lub język łaciński
3. Język polski
- sp. filologia rosyjska
1. Język obcy nowożytny***
2. Historia lub matematyka lub geografia lub język łaciński
3. Język polski
- sp. filologia germańska
63.
Kierunek lekarski - studia w języku polskim
1. Biologia
2. Chemia
3. Fizyka**** lub matematyka
64.
Kierunek lekarski – studia w języku angielskim
1. Biologia
2. Język angielski
3. Chemia lub matematyka lub fizyka****
*          w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „biologia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu przystającego do dziedziny nauk biologicznych i posiadającego status obligatoryjnego
**        na kierunku towaroznawstwo w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „chemia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu „towaroznawstwo”
***       jeden język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata
****     lub fizyka z astronomią
 
Załącznik 2B
Lp.
Kierunek studiów
Postępowanie dwuetapowe
Ocena predyspozycji Kandydata
Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości. Uwzględniane przedmioty
1.
Architektura krajobrazu1)
Ocena predyspozycji plastycznych Kandydata – ocena 10 prac plastycznych
1. Biologia* lub chemia
2. Geografia lub matematyka
3. Język polski lub język obcy nowożytny***
2.
Edukacja artystyczna
w zakresie sztuk plastycznych1)
Egzaminy praktyczne:
rysunek i malarstwo
1. Historia lub geografia lub biologia
2. Język polski
3. Język obcy nowożytny***
3.
Edukacja artystyczna
w zakresie sztuki muzycznej2)
Egzaminy praktyczne:
1.Sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie
2. Sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych
1. Historia lub matematyka lub biologia
2. Język polski
3. Język obcy nowożytny***
4.
Logopedia3)
Test predyspozycji: rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy - ocena wymowy i słuchu.
1. Biologia* lub fizyka**
2. Historia lub wiedza o społeczeństwie
3. Język polski lub język obcy nowożytny***.
*          w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „biologia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu przystającego do dziedziny nauk biologicznych i posiadającego status obligatoryjnego
**        lub fizyka z astronomią
***      język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata
 
1)  na kierunku architektura krajobrazu do konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, których prace złożone do oceny predyspozycji plastycznych uzyskały ocenę co najmniej dostateczną.
2)  oraz na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych do konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu praktycznego uzyskali ocenę co najmniej dostateczną
3)   na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej do konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne. Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie
4) na kierunku logopedia, do konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają zaliczenie testu predyspozycji.

 

 

Studia pierwszego stopnia/jednolite magisterskie

„Nowa matura"

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury" (świadectwo dojrzałości wydane przez Okęgową Komisję Egzaminacyjną, na którym wyniki określone sa w procentach) następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (określonych w kryteriach kwalifikacji [otwórz] na studia stacjonarne; studia niestacjonarne).

Do kwalifikacji na studia brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminów maturalnych. Na poziomie podstawowym ilość % uzyskana na świadectwie dojrzałości jest równa ilości punktów w kwalifikacji, wyniki z poziomu rozszerzonego do kwalifikacji mnożone są przez 2

Kandydatowi na studia - do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu - jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% punktów lub kandydat nie spełnia kryteriów w zakresie wskazanych w załącznikach przedmiotów, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości. 

Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie dwujęzycznym stosuje się zasadę obliczania punktów odpowiednio jak dla poziomu rozszerzonego.

Kandydat samodzielnie wskazuje w systemie IRK przedmioty kwalifikacyjne (egzaminy) oraz poziom egzaminu (podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny), na podstawie których przeprowadzona będzie kwalifikacja na studia. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych (egzaminów) należy dokonać spośród przedmiotów wskazanych w kryteriach kwalifikacji dla każdego kierunku, na który kandydat dokonuje rejestracji.

  • Na kierunku architektura krajobrazu, postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę predyspozycji plastycznych Kandydata (Kandydat składa teczkę zawierającą dziesięć rysunków formatu A3 własnego autorstwa, wykonanych dowolną techniką, przedstawiających krajobraz otwarty, współczesną i historyczną architekturę oraz roślinne kompozycje zieleni parkowej i ogrodowej)  oraz konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym. Do konkursu (rankingu) sumy % punktów, przystępują wyłącznie kandydaci, których prace złożone do oceny predyspozycji plastycznych uzyskały ocenę co najmniej dostateczną.
  • Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę predyspozycji Kandydata - egzaminy praktyczne z rysunku i malarstwa oraz konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym. Do konkursu (rankingu) sumy % punktów, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne.
  • Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę predyspozycji Kandydata - egzaminy praktyczne, tj. sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie, jak też sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych oraz konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym. Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie. Do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne.
  • Na kierunku logopedia postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę predyspozycji Kandydata - rozmowę kwalifikacyjną oceniającą predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy (ocena wymowy i słuchu) oraz konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym. Do konkursu (rankingu) sumy % punktów, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają zaliczenie testu predyspozycji.

 

„Stara matura"

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury" (świadectwo dojrzałości wydane przez szkołę, na którym wyniki określane są w ocenach) następuje na podstawie konkursu (rankingu) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości lub świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej (w konkursie - rankingu średniej ocen za priorytetowe uznaje się oceny z przedmiotów kwalifikacyjnych, z których kandydat składał egzamin dojrzałości) z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (określonych w kryteriach kwalifikacji [otwórz] na studia stacjonarne; studia niestacjonarne).

Do obliczania średniej ocen na świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej przyjmuje się następujące wartości liczbowe: celujący (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczający (2,0).

W przypadku występowania na świadectwie dojrzałości kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania średniej ogólnej przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich ocen z tego przedmiotu (końcowej klasyfikacji w szkole średniej oraz uzyskane na egzaminie dojrzałości - ustnym i pisemnym). W konkursie (rankingu) średniej ocen uwzględniany jest wynik ustalony zgodnie z zasadą: średnia ocen obliczona z uwzględnieniem ww zapisów pomnożona przez współczynnik 100,00.

Jako przykład podajemy kryteria na niestacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunki Budownictwo, Energetyka, Geodezja i kartografia, Gospodarka przestrzenna, Informatyka, Inżynieria bezpieczeństwa, Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, Zarządzanie i inżynieria produkcji, i są to: 1. Matematyka lub geografia lub informatyka 

2. Fizyka lub chemia 

3. Język obcy nowożytny (do wyboru przez kandydata) Kandydat samodzielnie wskazuje przedmioty (egzaminy), na podstawie których chce być kwalifikowany ale należy pamiętać, że za priorytetowe uznaje się oceny z przedmiotów kwalifikacyjnych, z których kandydat składał egzamin dojrzałości (np. dla warunku 1. gdzie Kandydat ma do wyboru matematyka lub geografia lub informatyka, a egzamin dojrzałości był składany np. tylko z geografii - to właśnie geografię należy wskazać jako przedmiot (egzamin) do kwalifikacji. Jeśli egzamin dojrzałości był składany z np. dwóch przedmiotów - należy wskazać ten przedmiot, z którego uzyskano wyższy wynik.

Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie "starej matury" zobowiązani są dostarczyć komisji rekrutacyjnej kopię świadectwa w terminie rejestracji w systemie IRK.

 

IB Matura Międzynarodowa, EB Matura Europejska

Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie IB pomnożony przez współczynnik 13.33, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem EB Matury Europejskiej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie EB pomnożony przez współczynnik 6,0, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

Osoby posiadające dyplom matury IB lub EB zobowiązane są przedłożyć do celów kwalifikacji zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy.

Osoby posiadające dyplom matury IB lub EB zobowiązane są przystąpić do oceny predyspozycji na kierunkach: architektura krajobrazu, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, logopedia.

 
Laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego mogą być przyjmowani na I rok studiów w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Wykaz olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego, których laureaci i finaliści będą przyjmowani na studia w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego określa Senat.

Podstawą uzyskania uprawnień jest przedłożenie do celów kwalifikacji dokumentu wydanego przez Główny Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzonego numerem porządkowym, stwierdzającego uzyskaną przez kandydata na studia lokatę (zajęte miejsce) w eliminacjach centralnych oraz status kandydata (laureat lub finalista).

Osoby korzystające z ww. uprawnień zobowiązane są przystąpić do oceny predyspozycji Kandydata na kierunkach: architektura krajobrazu, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, logopedia.

 

Świadectwa uzyskane za granicą (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim na kierunku lekarskim).

Świadectwa maturalne uzyskane za granicą uznaje się za równoważne świadectwom dojrzałości szkół średnich w Polsce, jeżeli zawierają klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju miejsca wydania świadectwa.

Osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą zobowiązane są przedłożyć następujące dokumenty:

1) zaświadczenie o nostryfikacji, w przypadku świadectwa dojrzałości wydanego w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła ww. umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty,

2) poświadczenia w formie apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938),

3) tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa oraz poświadczenia, jeżeli zostało sporządzone w języku obcym,

4) decyzję kuratora oświaty o uznaniu świadectwa – w przypadku prowadzenia takiego postępowania.

 

Punktacji przedmiotowej nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz:

1) w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości – zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:

a) na kierunkach: bioinżynieria produkcji żywności, biologia, biotechnologia, dietetyka, gastronomia - sztuka kulinarna, gospodarowanie zasobami wodnymi, gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi, inżynieria przetwórstwa żywności, leśnictwo, mikrobiologia, ochrona środowiska, ogrodnictwo, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, rolnictwo, rybactwo, technika rolnicza i leśna, technologia drewna, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, weterynaria, zootechnika, zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii – przedmioty: biologia i (chemia lub matematyka),

b) na kierunku lekarskim (studia w języku polskim) – przedmioty: biologia i (chemia lub fizyka lub matematyka),

c) na kierunkach: budownictwo, energetyka, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, informatyka, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria informacji, inżynieria kosmiczna, inżynieria środowiska, matematyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji – przedmioty: matematyka i fizyka,

d) na kierunkach: administracja, administracja i cyfryzacja, analiza i kreowanie trendów, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, filozofia, historia, lingwistyka w biznesie, nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika wczesnej edukacji, politologia, praca socjalna, prawo, socjologia, stosunki międzynarodowe, teologia, turystyka i rekreacja, wojskoznawstwo, zarządzanie – przedmioty: geografia i (historia lub wiedza o społeczeństwie),      

e) na kierunku filologia polska – przedmioty: język polski i historia,

f) na kierunku filologia (sp. filologia rosyjska) – przedmioty: język polski i język rosyjski,

g) na kierunku filologia (sp. filologia germańska, sp. nauczycielska w zakresie języka niemieckiego) – przedmioty: język polski i język niemiecki,

h) na kierunku filologia (sp. filologia angielska, sp. nauczycielska w zakresie języka angielskiego, sp. filologia rosyjska z językiem angielskim) – przedmioty: język polski i język angielski,

2) w ramach rekrutacji dwuczęściowej musi przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:

a) na kierunku architektura krajobrazu – przedmioty: biologia i (chemia lub matematyka),

b) na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – przedmioty: historia i język polski,

c) na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – przedmioty: historia i język polski,

d) na kierunku: logopedia – przedmioty biologia i (historia lub wiedza o społeczeństwie) oraz do oceny predyspozycji Kandydata.

Egzaminy oceniane są w skali 1-6. Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny co najmniej dopuszczające. Jako trzeci przedmiot uznaje się język obcy z oceną 6,0 (celujący) – język kraju, w którym kandydat uzyskał świadectwo dojrzałości.  Uzyskana średnia ocen pomnożona przez współczynnik 100,00 kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.  W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia z tokiem nauczania w języku angielskim egzamin może zostać przeprowadzony w języku angielskim.

W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba z niepełnosprawnością, Komisja Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek Kandydata, zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopień niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku studiów.

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH  -  [otwórz]

ścieżki rekrutacji - [otwórz]

 

Studia drugiego stopnia

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów. Zakres kierunków studiów, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

Szczegółowych informacji o kryteriach kwalifikacji udzielają dziekanaty wydziałów [KONTAKT].

>> Wykaz kierunków, po których istnieje możliwość kontunuacji nauki na studiach II stopnia - [otwórz]

>> Zaświadczenie dla kandydatów na studia II stopnia - dokument worddokument pdf

 

Szczegółowe zasady rekrutacji określone są w niniejszych dokumentach:

Studia stacjonarne - Uchwała nr 140

Studia niestacjonarne - Uchwała nr 141

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.