Wczytywanie strony...

  • #Administracja

Program studiów ukierunkowany jest na kształcenie nowoczesnej i specjalistycznej kadry administracji. Program nauczania łączy elementy wiedzy i ogólnej kultury prawniczej z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi z dziedziny administracji. Studenci zdobywają umiejętność posługiwania się zaawansowaną wiedzą w zakresie prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej. Zdobywają wiedzę umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wskazywanie inicjatyw twórczych, a także opracowanie i wdrażanie programów.

 

Studia pierwszego stopnia – licencjackie, 6 semestrów, stacjonarne i niestacjonarne

Zakres: bez zakresu

Studenci zdobywają wiedzę w zakresie ogólnym – przewidzianym dla kierunku „Administracja”, ale bogata oferta przedmiotów specjalnościowych pozwala poszerzać wiedzę z dziedziny skarbowości (finanse, podatki, procedury finansowe itd.). Praktyki zawodowe oraz praktyczne umiejętności przewidziane programem kształcenia przygotowują bezpośrednio do pracy w administracji oraz w zawodach związanych ze skarbowością i finansami.

Studia przygotowują do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnej pracy w administracji rządowej oraz w strukturach samorządowych, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, przedsiębiorstwach współpracujących z krajami UE.

Absolwent jest przygotowany do:

  • podjęcia zatrudnienia w administracji publicznej na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa w szczególności w urzędach i izbach skarbowych, urzędach i izbach celnych, ministerstwach, urzędach gmin, starostwach, urzędach marszałkowskich oraz w jednostkach im podległych;
  • podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce.
  • pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej;
  • podjęcia zatrudnienia w przedsiębiorstwach prywatnych (podmioty gospodarcze), instytucjach pozarządowych, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych;
  • podjęcia zatrudnienia w przedsiębiorstwach i instytucjach współpracujących z krajami członkowskimi Unii Europejskiej i ich organami;
  • projektowania przedsięwzięć gospodarczych zgodnie z potrzebami lokalnych społeczności i lokalnego rynku pracy.

 

  • ADMINISTRACJA

Kandydatowi na studia - do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu - jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% punktów lub kandydat nie spełnia kryteriów w zakresie wskazanych w załącznikach przedmiotów, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości. Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie dwujęzycznym stosuje się zasadę obliczania punktów odpowiednio jak dla poziomu rozszerzonego. Kandydat uzupełnia w systemie IRK przedmioty kwalifikacyjne (egzaminy) oraz poziom egzaminu (podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny). Na podstawie wprowadzonych danych przeprowadzona będzie kwalifikacja na studia. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych (egzaminów) spośród przedmiotów wskazanych w kryteriach kwalifikacji dla każdego kierunku, na który kandydat dokonuje rejestracji dokona system IRK, z zachowaniem najkorzystniejszego wyniku dla Kandydata.

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Chemia

2. Fizyka i astronomia

3. Geografia

4. Historia

5. Język polski

6. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

7. Matematyka

8. Wiedza o społeczeństwie

Administracja, studia drugiego stopnia >>

Dane Wydziału:

 

Adres:

Wydział Prawa i Administracji

ul. Warszawska 98

10-702 Olsztyn

Numery telefonów do kontaktów z kandydatami:

tel. 89 524 64 25 (studia stacjonarne – administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne)

Tel. 89 524 65 71 (studia stacjonarne – prawo)

Tel. 89 524 64 26 (studia niestacjonarne)

e-mail do kontaktów z kandydatami:

wpia-stacjonarne@uwm.edu.pl

wpia-niestacjonarne@uwm.edu.pl

strona internetowa

Facbook

wpia.uwm.edu.pl

https://www.facebook.com/UWM.WPiA/


 

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.