Wczytywanie strony...

Analiza trendów Wydział Humanistyczny

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Opis

Studia podyplomowe Analiza trendów umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, związanych z dokonującymi się przemianami gospodarczymi, społecznymi i kulturowymi. Innowacyjność jest istotna wszędzie tam, gdzie wymaga się umiejętności analitycznego i kreatywnego myślenia w rozwiązywaniu problemów, a także umiejętności monitorowania, analizowania i aktywnego kreowania potrzeb oraz przewidywania tendencji rozwojowych. Studia podyplomowe Analiza trendów nawiązują do trendwatchingu i są skierowane do wszystkich, którzy swoje miejsce na rynku pracy widzą przede wszystkim w tzw. sektorze kreatywnym. Sektor kreatywny to jeden z najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarczych na świecie. Jego rozwój przyczynia się do zwiększenia innowacyjności, dostarczając gotowych projektów lub pomysłów do tworzenia nowych produktów czy usług.

Studia podyplomowe Analiza trendów adresujemy do osób zainteresowanych tworzeniem i rozumieniem kreatywnych rozwiązań w sferze społecznej, ekonomicznej i kulturowej. Oferujemy kształcenie w zakresie umiejętności śledzenia oraz analizy trendów kulturowych, technologicznych, ekonomicznych i społecznych. Znajomość trendów stanowi podstawę innowacyjności i kreatywnych rozwiązań we wszystkich sferach aktywności zawodowej (usługi, produkcja czy współpraca z otoczeniem). W praktyce specjaliści od analizowania trendów są w stanie wskazywać, w jaki sposób przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje powinny planować swoje działania, strategie, jak przygotowywać się do zmian i poszukiwać możliwości rozwoju. 

Program studiów przewiduje realizację 240 godzin zajęć (90 godzin wykładów i 150 godzin ćwiczeń, w tym wielu warsztatów). Program składa się z dwudziestu przedmiotów z zakresu filozofii praktycznej, ekonomii, socjologii i informatologii. Studia trwają dwa semestry, zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, dwa razy w miesiącu.

Szczegółowe informacje:

http://uwm.edu.pl/trendy

http://uwm.edu.pl/filozofia/index.php/rekrutacja/podyplomowe/Analiza%20trend%C3%B3w

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja na studia podyplomowe Analiza trendów odbywa się na zasadach przyjętych w Uchwale Nr 698 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych. Kierownik studiów podyplomowych co najmniej na dwa miesiące przed terminem rozpoczęcia zajęć podaje do publicznej wiadomości: zasady rekrutacji na studia, limit miejsc, termin i miejsce składania dokumentów. Zasady kwalifikacji publikowane są na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) na studia podyplomowe oraz stronach internetowych wydziałów. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w sekretariacie studiów podyplomowych następujące dokumenty: podanie o przyjęcie na studia z kwestionariuszem osobowym, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kserokopię dowodu osobistego, a w przypadku braku nr PESEL kserokopię innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. O przyjęciu na studia podyplomowe Analiza trendów decyduje kolejność zgłoszeń oraz uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza komisja kwalifikacyjna powołana przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej na wniosek kierownika studiów podyplomowych. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół. Listę słuchaczy studiów podyplomowych (także kolejnych edycji), kierownik studiów podyplomowych przedkłada w Biurze Kształcenia w ciągu 14 dni po zakończenia rekrutacji. Decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych. Dokumenty niezbędne do rekrutacji należy składać w sekretariacie Instytutu Filozofii UWM w Olsztynie, 10-725 Olsztyn, ul. Kurta Obitza 1. 

Informacje dotyczące studiów można uzyskać pod numerem tel. 89 524 63 98, 89 523 34 89 lub adresem e-mail: sekretariat-if@uwm.edu.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące studiów można również znaleźć na stronie internetowej http://uwm.edu.pl/trendy(zakładka studia podyplomowe).

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

brak

Terminy egzaminów

brak

Miejsce ogłoszenia wyników

Strona internetowa Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie (http://uwm.edu.pl/human) oraz strona internetowa studiów podyplomowych (http://uwm.edu.pl/trendy).

Wysokość czesnego

2000zł/semestr

Dodatkowe dokumenty

brak

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.