Wczytywanie strony...

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Wydział Nauk Społecznych

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Wydział

 Wydział Nauk Społecznych

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

370 (w tym 120 godzin praktyk), 60 punktów ECTS, 2 semestry

Charakterystyka

Cel: wyposażenie słuchaczy posiadających przygotowanie pedagogiczne*  do zawodu nauczyciela/nauczyciela wychowawcy, wyposażenie  w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poza nauczaniem w różnego typu placówkach absolwent będzie posiadał kwalifikacje rewalidacyjne uprawniające do pracy w placówkach opiekuńczo-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takich jak warsztaty pracy chronionej (aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością), warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu i inne ośrodki rewalidacyjne.*Przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 12. 03. 2009 r. – należy przez to rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną — w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

 

Syntetyczna charakterystyka efektów kształcenia [uczenia się]

Kwalifikacje po ukończeniu studiów podyplomowych edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną:

* osoby posiadające kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki uzyskują kwalifikacje do edukacji (prowadzenia zajęć) z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w danym typie szkoły lub placówki

* osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne uprawniające do prowadzenia przedmiotu (prowadzenia zajęć) uzyskują kwalifikacje do pracy w placówkach specjalnych w ramach danego przedmiotu (prowadzenia zajęć)

* osoby, który ukończyły studia wyższe w zakresie oligofrenopedagogiki lub mają kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki, określone w paragrafie 2-5 (Rozporządzenie MEN z dn. 12. 03. 2009 r.) a ponadto ukończyły studia podyplomowe posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

* absolwent poza nauczaniem będzie posiadał kwalifikacje rewalidacyjne uprawniające do pracy w placówkach opiekuńczo – rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takich jak warsztaty pracy chronionej (aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością), warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu, i inne ośrodki rewalidacyjne.

Warunki/zasady kwalifikacji

Wymagane dokumenty (do złożenia w sekretariacie): 

- podanie wydrukowane z systemu IRK,

- oryginalny odpis dyplomu,

-dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne (w przypadku studiów nienauczycielskich),

-  jedno zdjęcie legitymacyjne,

- xero dowodu osobistego,

- zobowiązanie do terminowego uiszczania opłat za studia (wpisane odręcznie do podania w pkt. 8 – dodatkowe informacje)

Zasady naboru:

o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Miejsce składania dokumentów:

dokumenty można złożyć drogą pocztową lub osobiście w pokoju nr 129, u sekretarza studiów p. Elżbiety Szyszko – Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14, p.129, tel. 89 524-62-69, 10-561 Olsztyn, e-mail: elzbieta.szyszko@uwm.edu.pl

Wysokość czesnego

1700 zł. za semestr x 2 semestry = 3400 PLN (możliwość rozłożenia na dwie raty) 

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zjazdy realizowane są w systemie niestacjonarnym w soboty i niedziele. W wybrane piątki poprzedzające zjazdy organizowane są praktyki w placówkach edukacyjnych i rehabilitacyjnych. Na każdym zjeździe realizowanych jest około 16-18 godzin dydaktycznych. Częstotliwość zjazdów średnio co dwa tygodnie

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Zaliczenie przedmiotów zgodnie z wymogami stawianymi przez osoby prowadzące, zdanie egzaminów, zaliczenie praktyk na podstawie konspektów zajęć i sprawozdań z praktyk

Dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się w budynkach WNS oraz w wybranych placówkach realizujących kształcenie specjalne w Olsztynie i okolicy

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. Agnieszka Żyta, prof. UWM

Sekretarz

Elżbieta Szyszko

Kontakt

p. Elżbieta Szyszko – Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14, p.129, tel. 89 524-62-69, 10-561 Olsztyn, e-mail: elzbieta.szyszko@uwm.edu.pl

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.