Wczytywanie strony...

Jesteś tutaj

Etyka Wydział Humanistyczny

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

Wydział

Wydział Humanistyczny

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

 355, ECTS – 36,5 i liczba semestrów - 3

Charakterystyka

Cele kształcenia na studiach podyplomowych w zakresie etyki związane są z przygotowaniem merytorycznym do nauczania etyki (prowadzenia zajęć). Studia podyplomowe w zakresie etyki spełniają wymogi w zakresie uzupełniania i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przede wszystkim przez nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Oferta kształcenia skierowana jest przede wszystkim do nauczycieli przedmiotów humanistycznych, jednak specyficzny charakter poznania filozoficznego oraz powiązane z nim kompetencje wynikające ze znajomości licznych metod myślenia i działania, analizy i oceny postępowania, podejmowania decyzji, a także oceny ich konsekwencji sprawiają, że wiedza i umiejętności będące rezultatem kształcenia filozoficznego mogą stać się pomocne także dla nauczycieli przedmiotów matematycznych i przyrodniczych.

Syntetyczna charakterystyka efektów kształcenia [uczenia się]

Absolwent studiów zdobywa uprawnienia do nauczania etyki w szkołach podstawowych,  gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych, w zależności od już posiadanych kwalifikacji nauczycielskich (studia nie nadają uprawnień pedagogicznych absolwentom studiów niepedagogicznych).
1. studia podyplomowe przygotowujące do nauczania drugiego przedmiotu na II, III i IV etapach edukacyjnych, mogą podjąć absolwenci studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich posiadający kwalifikacje do nauczania na wszystkich etapach edukacyjnych, w zakresie których nabyli przygotowanie merytoryczne;
2. studia podyplomowe przygotowujące do nauczania drugiego przedmiotu i uzyskania kwalifikacji nauczycielskich do nauczania na II etapie edukacyjnym mogą podjąć absolwenci studiów pierwszego stopnia w zakresie, którego nabyli przygotowanie merytoryczne;  
3. studia podyplomowe przygotowujące do nauczania kolejnego przedmiotu (w wymiarze zapewniającym merytoryczne przygotowanie do nauczania przedmiotu) na II, III i IV etapach edukacyjnych, mogą podjąć absolwenci jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia (posiadający tytuł magistra lub równorzędny) i posiadający kwalifikacje do nauczania na wszystkich etapach edukacyjnych.

Warunki/zasady kwalifikacji

Rekrutacja na studia podyplomowe w zakresie etyki odbywa się na zasadach przyjętych w Uchwale Nr 698 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych. Kierownik studiów podyplomowych co najmniej na dwa miesiące przed terminem rozpoczęcia zajęć podaje do publicznej wiadomości: zasady rekrutacji na studia, limit miejsc, termin i miejsce składania dokumentów i odpowiednio na 1 miesiąc przed terminem uruchomienia kolejnej edycji. Zasady kwalifikacji publikowane są na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) na studia podyplomowe oraz stronach internetowych wydziałów. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w sekretariacie studiów podyplomowych następujące dokumenty: podanie o przyjęcie na studia z kwestionariuszem osobowym (wydrukowanym z systemu IRK), odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kserokopię dowodu osobistego, a w przypadku braku nr PESEL kserokopię innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. O warunkach przyjęcia na studia podyplomowe w zakresie etyki decyduje kolejność zgłoszeń oraz uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza komisja kwalifikacyjna powołana przez kierownika studiów podyplomowych na jego wniosek. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół. Listę słuchaczy studiów podyplomowych (także kolejnych edycji), kierownik studiów podyplomowych przedkłada w Biurze ds. Kształcenia w ciągu 14 dni po zakończenia rekrutacji. Decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych.

Dokumenty niezbędne do rekrutacji należy składać w sekretariacie Instytutu Filozofii UWM w Olsztynie, 10-725 Olsztyn, ul. Kurta Obitza 1. Informacje dotyczące studiów można uzyskać pod numerem tel. 89 524 63 98 lub adresem e-mail: sekretariat-if@uwm.edu.pl.

Wysokość czesnego

3 600 PLN

Organizacja toku studiów podyplomowych

Program przewiduje realizację 355 godzin zajęć (145 godzin wykładów i 210 godzin ćwiczeń).

Program składa się z dwudziestu trzech przedmiotów z zakresu filozofii i etyki. 

Studia trwają trzy semestry, zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, dwa razy w miesiącu. 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Zgodnie z § 6 Regulaminu studiów podyplomowych kształcenie na studiach podyplomowych prowadzone jest w układzie semestralnym. Przebieg studiów podyplomowych w zakresie etyki dokumentowany jest w protokołach zaliczenia przedmiotu sporządzanych w postaci wydruków danych elektronicznych oraz kartach osiągnięć słuchacza sporządzanych w postaci wydruków z elektronicznego systemu obsługi studiów. Dokumenty powinny zawierać: nazwę przedmiotu, imię/imiona i nazwisko słuchacza studiów podyplomowych, oceny oraz datę i podpis osoby zaliczającej przedmiot Okresem zaliczeniowym jest semestr studiów. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie etyki jest uzyskanie w określonym terminie wszystkich zaliczeń oraz zdanie egzaminów z przedmiotów objętych planem studiów. Ocena końcowa wyliczana jest na podstawie średniej arytmetycznej ocen z całego toku studiów. Warunkami uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie etyki są: uzyskanie w określonym terminie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz zdanie egzaminów z przedmiotów objętych planem studiów, obecność nie niższa niż 80%, dokonanie opłat za studia oraz za świadectwo.

Dodatkowe informacje

-

Kierownik studiów podyplomowych

Kierownik studiów podyplomowych dr Jadwiga Błahut-Prusik

Sekretarz

mgr Anna Sobota

Kontakt

Studia Podyplomowe w zakresie etyki

Instytut Filozofii UWM w Olsztynie

ul. Obitza 1, 10-725 Olsztyn

tel./faks 89 523 34 89, tel. 89 524 63 98

Kierownik studiów: dr Jadwiga Błahut-Prusik (jadwiga.blahut@uwm.edu.pl)

Sekretarz studiów: mgr Anna Sobota (sekretariat-if@uwm.edu.pl)

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.