Wczytywanie strony...

Gospodarowanie odpadami Wydział  Rolnictwa i Leśnictwa

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Wydział

Wydział  Rolnictwa i Leśnictwa

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

240 godz., 30 ECTS, 2 semestry

 

Charakterystyka

Celem kształcenia jest przekazanie słuchaczom niezbędnej, kompleksowej wiedzy oraz zdobycie przez nich operacyjnych umiejętności z zakresu problematyki gospodarowania odpadami w warunkach gospodarki rynkowej oraz wprowadzanych zmian w stosowanych technologiach wynikających z wdrażania przepisów Unii Europejskiej.

Studia adresowane są do osób zainteresowanych tematyką poruszaną w programie, a w szczególności do osób profesjonalnie zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi w przedsiębiorstwach, administracji państwowej, jednostkach samorządowych, edukacyjnych, jak i placówkach zajmujących się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów.

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Absolwent studiów podyplomowych ,,Gospodarowanie odpadami” posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu:
przepisów prawnych w dziedzinie gospodarki odpadami,
funkcjonowania i zarządzania systemów gospodarki odpadami na poziomie gminnym, wojewódzkim i krajowym,
źródeł wytwarzania poszczególnych grup odpadów i ich właściwości,
przedsięwzięć inwestycyjnych w gospodarce odpadami i ich odziaływania na środowisko przyrodnicze,
technologii stosowanych w celu zagospodarowania odpadów, w tym ich odzysku i recyklingu,
zakresu monitoringu w gospodarce odpadami oraz eksploatacji i rekultywacji składowisk.
 
Nabyciu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych służy odpowiednio dobrana kadra, którą reprezentują pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz przedstawiciele jednostek administracyjnych i firm zajmujących się w praktyce odbiorem i zagospodarowaniem odpadów na terenie regionu warmińsko-mazurskiego. Utrwaleniu wiedzy sprzyjają wyjazdy terenowe, analiza konkretnych przypadków oraz rozwiązywanie trudności, z jakimi spotykają się Słuchacze studiów podyplomowych w codziennej pracy.
Absolwent potrafi wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności do ewidencjonowania odpadów i sprawozdawczości w tym zakresie, potrafi analizować i pracować z planami gospodarki odpadami w jednostkach samorządu terytorialnego, wprowadzać rozwiązania systemowe w gospodarce odpadami z udziałem społeczeństwa oraz organizować i nadzorować gospodarkę odpadami w każdej jednostce administracyjnej, zakładzie produkcyjnym i przedsiębiorstwie komunalnym. 
Ponadto absolwent studiów ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia się w zakresie przepisów prawnych związanych z gospodarką odpadami w celu efektywnego wykonywania zawodu, znaczenia badań monitoringowych, rozumie skutki wpływu infrastruktury technicznej związanej z gospodarką odpadami na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

Warunki/zasady kwalifikacji

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest: posiadanie dyplomu ukończenia studiów (inżynierskich, licencjackich lub magisterskich) dowolnego kierunku, zalogowanie się w systemie IRK.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń w systemie IRK i złożenie kompletu wymaganych dokumentów:
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wydrukowane z IRK),
odpis dyplomu ukończenia studiów (min. I stopnia),

 

Wysokość czesnego

 

3 800 PLN

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zjazdy realizowane są w systemie niestacjonarnym w sobotę i niedzielę (łącznie ok. 14 zjazdów). Na każdym zjeździe realizowanych jest ok. 17-18 godz. Częstotliwość zjazdów: średnio co dwa - trzy tygodnie.

 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie gospodarowania odpadami zostanie potwierdzone świadectwem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Warunkiem wydania świadectwa będzie uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów objętych programem, 80% uczestnictwo w zajęciach (rozpatrując każdy moduł oddzielnie)

Dodatkowe informacje

Proponowane studia znajdują się w BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=488522

Kierownik studiów podyplomowych

prof. dr hab. Wiera Sądej

Sekretarz

dr. inż. Elżbieta Rolka

Kontakt

Kierownik studiów: prof. dr hab. Wiera Sądej, Katedra Chemii Środowiska Pl. Łódzki 4, 10-721 Olsztyn, pok. 9, tel.: 89-523-39-64, 512-206-305, e-mail: wersad@uwm.edu.pl; www.uwm.edu.pl/kchemsr; 

Sekretarz studiów: dr inż. Elżbieta Rolka, Katedra Chemii Środowiska Pl. Łódzki 4, 10-721 Olsztyn, pok. 5, tel.: 89-523-39-13, 501-586-391, e-mail: elzbieta.rolka@uwm.edu.pl.

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.