Wczytywanie strony...

Jesteś tutaj

Historia Wydział Humanistyczny

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Opis

Studia Podyplomowe Historii

studia kwalifikacyjne

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie

10-725 Olsztyn ul. Kurta Obitza 1, pok. 107 C tel./fax: 89 524-64-751. Tytuł studiów: Studia Podyplomowe Historii.

2. Adresat studiów: Przeznaczone sa dla absolwentów studiów wyższych planujących uzyskanie uprawnień do nauczania historii jako drugiego kierunku.

3. Cele studiów: uzyskanie kwalifikacji zawodowych do nauczania historii jako drugiego przedmiotu. Posiadane prawa do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie historii oraz konstrukcja programu z kontrolą poszczególnych epok w postaci egzaminów i konieczności napisania pracy końcowej jako zwieńczenie seminarium upoważniają nas do udzielania tak szerokich uprawnień.

4. Opis: Studia zapewnią absolwentom, w oparciu o najnowszy stan badań, niezbędne kompendium wiedzy z zakresu historii oraz wskażą możliwości wykorzystania nowoczesnych technik komputerowych w dostępie do nowych źródeł informacji i doskonaleniu procesu dydaktycznego. Ukończenie studiów powinno znacząco wzbogacić wiedzę merytoryczną i umiejętności warsztatowe nauczyciela historii.

5. Czas trwania: 3 semestry - 365 godz.

6. Program i plan:

PROGRAM STUDIÓW:

I. sem.

Lp.

Nazwa

Wykł.

Ćw.

ECTS

Forma zal.

 1.  

Nauki pomocnicze historii

10

10

2+1

zaliczenie

 1.  

Historia starożytna

10

10

3+2

egzamin

 1.  

Historia średniowieczna

10

10

3+2

egzamin

 1.  

Metodologia historii

10

10

2+1

zaliczenie

 1.  

Dydaktyka historii

20

10

2+1

zaliczenie

 1.  

Praktyka

0

30

0+2

zaliczenie

 1.  

Informatyka historyczna

10

10

2+2

zaliczenie

 1.  

Do dyspozycji kierownika studiów*

10

0

1+0

zaliczenie

Razem w i sem.:

80

90

17+11

 

170

26

 

 

II. sem.

Lp.

Nazwa

Wykł.

Ćw.

ECTS

Forma zal.

 1.  

Historia nowożytna

10

10

3+2

egzamin

 1.  

Historia nowoczesna

10

10

3+2

egzamin

 1.  

Historia najnowsza

10

10

3+2

egzamin

 1.  

Historia historiografii

10

0

2+0

zaliczenie

 1.  

Antropologia historyczna

10

0

1+0

zaliczenie

 1.  

Dydaktyka historii

0

30

2+3

egzamin

 1.  

Praktyka

0

30

0+2

zaliczenie

 1.  

Do dyspozycji kierownika studiów*

0

10

0+1

zaliczenie

 1.  

Seminarium dyplomowe

0

10

0+2

zaliczenie

Razem w II sem.:

50

110

12+14

 

160

28

 

 

III. sem.

Lp.

Nazwa

Wykł.

Ćw.

ECTS

Forma zal.

 1.  

Historia współczesna

10

10

3+2

egzamin

 1.  

Historia gospodarcza

10

0

1+0

zaliczenie

 1.  

Seminarium dyplomowe

0

5

0+5

praca/egzamin

Razem w III sem.:

20

15

4+7

 

35

11

 

Ogółem:

365

65

 

* Rada Wydziału Humanistycznego w dniu 20 września 2005 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek kierownika studiów w sprawie wprowadzenia grupy przedmiotów, spośród których kierownik studiów wskazuje do realizacji 1 wykład i 1 konwersatorium. W tej grupie znalazły się 3 wykłady: ArcheologiaEtnografia Historyczna i Historia wojen i wojskowości  oraz 3 konwersatoria:  Dziedzictwo kulturowe regionuEmisja głosu i Komunikacja społeczna.

 

Zajęcia realizowane będą na dwudniowych zjazdach (soboty i niedziele) przeciętnie dwa razy w miesiącu.

7. Kadra: zajęcia prowadzić będą samodzielni pracownicy naukowi i adiunkci zatrudnieni w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM.

8. Rekrutacja: wg kolejności zgłoszeń. 

Termin: do 15 września. 

Wymagane dokumenty:

podanie;

1 fotografia;

odpis dyplomu ukończenia studiów;

kserokopia dowodu osobistego.

9. Kryteria oceny słuchaczy: egzaminy z przedmiotów kierunkowych, zaliczenia z przedmiotów pomocniczych, napisanie i obrona pracy dyplomowej.

10. Warunki uzyskania dyplomu: uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń przewidzianych programem Studiów, odbycie praktyki oraz obrona pracy dyplomowej.

11. Koszt studiów: czesne 3750: 1550 zł za semestr I, 1550 zł za semestr II oraz 650 zł za semestr III.

Czesne można opłacać w kasach uczelni 

(ul. Prawocheńskiego 2 – Kortowo 900 - 1300) lub na konto:

UWM w Olsztynie, Bank Handlowy w Warszawie SA nr 29 1030 1218 0000 0000 9113 2052

z dopiskiem: Studia Podyplomowe Historii – XVII edycja.

12. Informacje: 

Kierownik Studiów: dr hab. Krzysztof Narojczyk, prof. UWM, pok. 107 C

Sekretarz Studiów: mgr Artur Rusowicz, pok. 107 C.

Zasady kwalifikacji

Wymagane dokumenty: podanie z systemu IRK, odpis dyplomu, 1 fotografia.

Kolejność zgłoszeń do wypełnienia limitu.

Dokumenty należy złożyć w pok. 107 C. Tel.: 89 524 64 75

Miejsce ogłoszenia wyników

IRK

Wysokość czesnego

3750 możliwa płatność w ratach: (1550+1550+650) płatne w terminach zgodnych z umową świadczenia usług edykacyjnych.

Dodatkowe informacje

numer konta do wpłat: 29 1030 1218 0000 0000 9113 2052

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.