Wczytywanie strony...

Kontrola, nadzór i audyt w administracji publicznej Wydział Prawa i Administracji

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Opis

Kierownik –  dr  Lech Grochowski, grochowski@post.pl

Sekretarz – mgr Iwona Wodzińska, iwona.wodzinska@uwm.edu.pl  tel. (89)5246430

Studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie uprawniają do uzyskania prawa wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych bez potrzeby zdawania egzaminu państwowego. Na podstawie art. 286 ust. 1 pkt 5 lit. do ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.uzyskały te uprawnienia  wydziały uczelni wyższych posiadające prawo do nadawania stopnia doktora nauk prawnych lub ekonomicznych (Wydział Prawa i Administracji UWM posiada takie uprawnienia). Program studiów jest zgodny z zaleceniami Ministerstwa Finansów 

Oferta kształcenia studiów podyplomowych skierowana jest do absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych, zainteresowanych funkcjonowaniem kontroli wewnętrznej i audytu w administracji publicznej, kadry kierowniczej i pracowników w urzędach administracji rządowej szczebla centralnego i wojewódzkiego, w urzędach i jednostkach organizacyjnych tworzonych przez samorządy terytorialne wszystkich szczebli. Adresatami studiów są również pracownicy komórek audytu wewnętrznego instytucji finansowych (banki, firmy leasingowe i ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne i inne) oraz przedsiębiorstw. Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu audytu wewnętrznego zgodnie z wymogami Unii Europejskiej i Międzynarodowych Standardów Audytu, zapoznanie z systemem funkcjonowania kontroli wewnętrznej w podmiotach gospodarczych i administracji publicznej, zapoznanie z procesem planowania oraz wykonywania audytu, dostarczenie podstaw z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej, gospodarczej, analizy ekonomicznej niezbędnych przy wykonywaniu audytu. Omówione zostaną również zagadnienia dotyczące organizacji i systemów zarządzania podmiotami gospodarującymi oraz jednostkami administracji publicznej.

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, (wydrukowane z systemu IRK)
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • fotografia o wymiarach 37x52 mm.


  •  

  •  

Czas trwania i miejsce:

2 semestry na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie

Organizacja zajęć:

Zajęcia będą odbywać się w systemie niestacjonarnym, w soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu.

Wymagane wykształcenie:

Ukończone studia wyższe (magisterskie, licencjackie).

Warunki ukończenia:

Uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objętych programem oraz złożenie egzaminu końcowego.

Dokument uzyskiwany po ukończeniu studiów:

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Wysokość czesnego

Czesne: 3400 zł (za rok); Możliwość płatności w 2 lub 6 ratach + 30 zł świadectwo (płatne na zakończenie studiów podyplomowych na poniższe konto). Płatności można dokonać jednorazowo do dnia rozpoczęcia pierwszych zajęć lub na wniosek Uczestnika (na pierwszym zjeździe Uczestnik zawiera z UWM umowę o płatnościach) w 2 ratach po 1700 zł ewentualnie w 6 ratach w terminach wskazanych w umowie: a) I rata – w kwocie 600 zł b) II rata w kwocie 600 zł c) III rata w kwocie 500 zł d) IV rata w kwocie 600 zł e) V rata w kwocie 600 zł f) VI rata w kwocie 500 zł

Dodatkowe informacje

Wydział Prawa i Administracji ul. Warszawska 98 10-702 Olsztyn 89 524 64 30, 89 524 64 70 Szczegółowy program studiów na stronie wydziałowej: http://wpia.uwm.edu.pl/podyplomowe/

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.