Wczytywanie strony...

Łowiectwo i aktywne formy zarządzania populacjami dzikich zwierząt Wydział Bioinżynierii Zwierząt

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Wydział

Bioinżynierii Zwierząt

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

211 godz., 60 ECTS, 2 semestry

Charakterystyka

Skierowane są one do pracowników administracji państwowej i samorządowej realizujących zadania z zakresu łowiectwa, jak również do przedstawicieli blisko 3000 dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich realizujących zadania państwa w zakresie gospodarowania populacjami zwierzyny w obwodach łowieckich. Program studiów obejmuje pełne spektrum wiedzy niezbędnej do profesjonalnego zarządzania populacjami dzikich zwierząt, w tym szczególnie zwierząt łownych oraz prowadzenia nadzoru nad jej realizacją przez koła łowieckie i ośrodki hodowli zwierzyny. Absolwent wyposażony zostanie w obszerny pakiet wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia i nadzorowania nowoczesnego gospodarowania populacjami zwierzyny w obwodach łowieckich. Zakres wiedzy obejmować będzie m.in.: aspekty prawne łowiectwa w Polsce, zasady gospodarowania populacjami zwierzyny i planowania łowieckiego, problematykę szkód wyrządzanych przez dzikie zwierzęta, zasady selekcji i trofeistyki łowieckiej oraz związane z zagospodarowaniem obwodów łowieckich i przyrodniczych uwarunkowań życia dzikich zwierząt w zmienionym środowisku, monitoringiem drapieżników i ich wpływu na populacje ofiar, jak również pozostałe aspekty: dziczyzny i jej walorów kulinarnych, wizerunku łowiectwa, a także komunikacji społecznej myśliwych ze społeczeństwem.

Syntetyczna charakterystyka efektów kształcenia [uczenia się]

Studia pozwalają na zdobycie wiedzy i kwalifikacji umożliwiającej  nowoczesne, zgodne z obowiązującym prawem i skuteczne zarządzanie i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych, jak również realizowanie działań ochronnych w odniesieniu do zwierząt prawnie chronionych i zagrożonych wyginięciem. Studia wyposażą absolwenta w kompleksową wiedzę z zakresu form - rodzajów ochrony przyrody w Polsce i miejsca oraz roli w tym systemie gospodarki łowieckiej. Obszerny blok /moduł dotyczący monitoringu zwierzyny, planowania łowieckiego, zagospodarowania łowisk, selekcji łowieckiej i kontroli realizowanych zadań w ramach działań łowieckich w obwodzie – łowieckim rejonie hodowlanym. Słuchacze studiów nabędą kwalifikacje do zagospodarowania różnych rodzajów łowisk pod kątem zróżnicowanych potrzeb różnych gatunków dzikich zwierząt. Program studiów pozwoli również na nabycie umiejętności planowania łowieckiego w zakresie rozwoju populacji zwierzyny z możliwością ich eksploatacji oraz uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych oraz społecznych wynikających z niskich lub wysokich stanów liczebności zwierzyny. Studia umożliwiają nabycie kwalifikacji do nadzoru prowadzenia gospodarki łowieckiej przez użytkowników obwodów łowieckich, w tym oceny efektów prowadzenia zarządzania łowieckiego w danym łowisku. Słuchacze studiów zdobędą umiejętności w zakresie stosowania prawa we współczesnym łowiectwie, a w ramach obszernego bloku z zakresu szkód łowieckich - umiejętności wymagane przy szacowaniu szkód łowieckich. Słuchacze ponadto zdobędą wiedzę niezbędną do uruchomienia obiektu, w którym dokonywana będzie sprzedaż bezpośrednia dziczyzny oraz potrafić będą dokonywać wyceny CIC  podstawowych gatunków zwierzyny w Polsce i oceniać zagrożenia dla gospodarki łowieckiej w obwodzie łowieckim wynikające z przesłanek przyrodniczych i ekonomicznych. Słuchacze studiów zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji społecznej myśliwych ze społeczeństwem, umiejętnego przekazywania wiedzy uzasadniającej potrzebę uprawiania łowiectwa we współczesnym świecie

Warunki/zasady kwalifikacji

Zapisanie się na studia przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), https://irk.uwm.edu.pl/pl/; złożenie wymaganych dokumentów (podanie i kwestionariusz osobowy wydrukowane z systemu IRK, oryginał, odpis lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, kserokopia dowodu osobistego, 1 fotografia) – wysłanie listem poleconym lub złożenie osobiście na adres podany w kontakcie; uiszczenie opłaty – czesnego za studia (w terminie i na konto podane po ogłoszeniu wyników rekrutacji). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wysokość czesnego

1350 PLN z dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zjazdy realizowane w systemie niestacjonarnym w soboty i niedziele; na każdym dwudniowym zjeździe realizowanych jest ok. 18 godzin dydaktycznych; częstotliwość zjazdów średnio co 2-4 tygodnie.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Zaliczenie przedmiotów i napisanie pracy końcowej

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. Wojciech Kozera

Sekretarz

mgr inż. Małgorzata Konstantynowicz

Kontakt

Kierownik studiów podyplomowych dr hab. Wojciech Kozera: tel. 89 523 32 14, e-mail: kozwoj@uwm.edu.pl; sekretarz studiów podyplomowych mgr inż. Małgorzata Konstantynowicz: tel. 89 523 32 85, e-mail: makos@uwm.edu.pl; autor programu studiów dr hab. Dariusz Zalewski: tel. 89 523 43 56 e-mail: d.zalewski@uwm.edu.pl  

Adres sekretariatu SP: 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Wydział Bioinżynierii Zwierząt

Katedra Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa

ul. Oczapowskiego 5, p. 366

10-719 Olsztyn

 

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.