Wczytywanie strony...

Nowe media w edukacji i w kulturze Wydział Humanistyczny

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Wydział

Humanistyczny 

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

345 godzin, 71 punktów ECTS, 2 semestry

Charakterystyka

Proponowana oferta studiów podyplomowych „Nowe Media w Edukacji i w Kulturze” przyczynia się nie tylko do podnoszenia kompetencji nauczycieli oraz pracowników instytucji kultury, pozwala nie tylko lepiej rozumieć zachodzące w najnowszej rzeczywistości procesy cyfryzacji i mediatyzacji, ale w perspektywie odgrywa istotną rolę w aktywizacji uczniów i interesantów instytucji kultury oraz w podnoszeniu ich świadomości o znaczeniu nowych mediów w obywatelskiej i kulturowej partycypacji.

Syntetyczna charakterystyka efektów kształcenia [uczenia się]

W trzech modułach zajęć (mediatyzacja edukacji i kultury, produkcja i upowszechnianie treści w nowych mediach, warianty aktywności w mediach społecznościowych) znajdują się przedmioty pozwalające nauczycielom, bibliotekarzom, pracownikom muzeów i innych instytucji edukacyjno-kulturalnych wchodzić w interakcje z uczniami i interesantami, realizować inicjatywy edukacyjne, kształceniowe, organizować procesy transformacji cywilizacyjnej, wynikające ze zmiennych technologicznych oraz demograficznych. Dzięki temu studenci studiów podyplomowych zdobędą lub udoskonalą wiedzę i umiejętności o tym, w jaki sposób tworzyć treści audiowizualne w formie filmów, zdjęć, prezentacji multimedialnych i lokować je w środowisku sieci w portalach i w serwisach, takich jak YouTube, Facebook.com, Instagram, Pinterest, Snapchat. Uczestnicy zajęć, jako absolwenci studiów podyplomowych, będą z jednej strony potrafili tworzyć treści audiowizualne, głosowe, tekstowe, przewidziane do publikacji w zróżnicowanych dostępnych nowych mediach, tym samym podnosząc atrakcyjność zajęć szkolnych oraz przyczyniać się do lepszej, gdyż bardziej wyrazistej obecności w nowych mediach, co w perspektywie ma znaczenie promocyjne. Z drugiej zaś strony, profil uczestnika zajęć wzbogacony zostanie o wiedzę teoretyczną, zdobywaną w toku wykładów, a dotyczącą dynamiki i konsekwencji procesów cyfryzacji i digitalizacji, zachodzących w szkołach i w instytucjach kultury.

Warunki/zasady kwalifikacji

Warunkiem koniecznym jest dokonanie rejestracji za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów. Ponadto kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w sekretariacie studiów podyplomowych następujące dokumenty: podanie o przyjęcie na studia z kwestionariuszem osobowym, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kserokopię dowodu osobistego, a w przypadku braku nr PESEL kserokopię innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, inne dokumenty wskazane w zasadach kwalifikacyjnych. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe Nowe Media w Edukacji i w Kulturze jest: uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego ustalonego dla danych studiów. Decyduje kolejność aplikowania.

Wysokość czesnego

3000 PLN

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zjazdy realizowane są w systemie niestacjonarnym, w soboty i w niedziele. Na każdym zjeździe realizowanych jest około pięciu zajęć dydaktyczno-warsztatowych. Planowo zajęcia odbywają się co dwa tygodnie 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Zajęcia kończą się egzaminem dyplomowym z obroną pracy dyplomowej, po których uczestnicy otrzymują świadectwa ukończenia studiów.

Dodatkowe informacje

-

Kierownik studiów podyplomowych

Miłosz Babecki, doktor 

Sekretarz

Szymon Żyliński, doktor

Kontakt

Szczegółowe informacje otrzymać można pisząc na adres nowemedia@uwm.edu.pl lub dzwoniąc na numer 89 524 63-58

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.