Wczytywanie strony...

Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska Wydział Nauk Społecznych

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

 

Wydział

Wydział Nauk Społecznych

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

410 godz.; 90 ECTS; 3 semestry

Charakterystyka

Studia Podyplomowe „Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska” przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich na kierunkach nauczycielskich, zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do nauczania kolejnego przedmiotu oraz dla osób posiadających uprawnienia do nauczania tego przedmiotu, które zainteresowane są podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych. Program studiów opracowany został zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i uwzględnia aktualnie obowiązujące podstawy programowe przedmiotu wiedza o społeczeństwie (szkoła podstawowa i ponadpodstawowa). Absolwenci uzyskują uprawnienia do nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie (i edukacja europejska) na wszystkich poziomach edukacyjnych (pod warunkiem posiadania kwalifikacji pedagogicznych)

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Absolwent studiów charakteryzuje się wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi rozumieć zjawiska i procesy polityczne i społeczne zachodzące w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Posiada wiedzę dotyczącą prawnych i instytucjonalnych aspektów ochrony praw człowieka, demokracji, społeczeństwa obywatelskiego i kultury politycznej (z perspektywy historycznej i współczesnej, w wymiarze polskim oraz europejskim i światowym). Zna podstawowe kategorie z zakresu socjologii i politologii, podstawowe zagadnienia z zakresu filozofii i etyki polityki, mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych, rolę mediów w warunkach społeczeństwa informacyjnego, współczesną scenę polityczną i zależności determinujące wzajemne relacje podmiotów politycznych. Potrafi interpretować procesy związane z przemianami polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa w Europie i na świecie, analizować mechanizmy integracji europejskiej, aktywnie i świadomie uczestniczyć w dyskursie publicznym. Ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się więzi społecznych i politycznych, szanuje różnice w punktach widzenia, determinowanych odmiennym podłożem politycznym, kulturowym i społecznym. Jest przygotowany do prowadzenia zajęć z zakresu wiedzy o społeczeństwie we wszystkich typach szkół.

Warunki/zasady kwalifikacji

Wymagane wykształcenie kandydata: ukończone studia drugiego stopnia, posiadanie uprawnień pedagogicznych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń w systemie IRK UWM.

Wysokość czesnego

2400 PLN

Organizacja toku studiów podyplomowych

Studia realizowane są w systemie niestacjonarnym, w soboty i niedziele (średnio 5-6 zjazdów), Na każdym zjeździe realizowanych jest ok. 20 godzin dydaktycznych. Częstotliwość zjazdów: średnio, co dwa – cztery tygodnie.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów.

Kierownik studiów podyplomowych

dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak, e-mail: danutar@uwm.edu.pl 

Kontakt

Szczegółowe informacje: Sekretariat Instytutu Nauk Politycznych

10-007 Olsztyn ul. ks. Feliksa Szrajbera 11 (pok. 226)

tel.: 89 524 63 66

e-mail: inp@uwm.edu.pl 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.