Wczytywanie strony...

Zaawansowane technologie informatyczne Wydział Matematyki i Informatyki

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Wydział

Matematyki i Informatyki

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

230 godzin, 48 ECTS6, 2 semestry

Charakterystyka

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy przede wszystkim z technikami i narzędziami tworzenia serwisów internetowych. Ponadto nabyte kompetencje związane są z: - wiedzą z zakresu systemów operacyjnych oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego; - umiejętnością programowania, stosowania baz danych oraz zarządzania, wykorzystywania i tworzenia sieci komputerowych (głównie Internet). Studia przeznaczone dla każdego korzystającego ze współczesnych technologii informatycznych.

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

 Absolwent zna i rozumie:

•    metody i techniki programowania

•    zasady dotyczące projektowania, tworzenia i zarządzania systemami baz danych

•    w zaawansowanym stopniu zagadnienia związane z projektowaniem, kodowaniem, testowaniem, wdrażaniem oraz utrzymywaniem aplikacji internetowych

•    najnowsze osiągnięcia informatyki, w zakresie sprzętu i oprogramowania, jak również aktualne trendy rozwojowe w tym obszarze

•    procesy zachodzące w cyklu życia systemów/narzędzi informatycznych, obejmujące zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie

•    budowę i zasady funkcjonowania sieci komputerowych i urządzeń sieciowych.

•    charakterystyczne dla zawodu informatyka problemy i dylematy etyczne

•    prawne uwarunkowania działań związanych z wytwarzaniem i użytkowaniem narzędzi informatycznych, w tym dotyczące ochrony danych osobowych, prawa autorskiego oraz ochrony własności przemysłowej

•    zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości

Absolwent potrafi:

•    właściwie dobrać informacje z różnych źródeł (literatura, bazy danych) w języku polskim i angielskim, dokonać oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji w celu rozwiązania problemów z zakresu informatyki

•    dobrać oraz wykorzystać właściwe metody i narzędzia, w celu rozwiązania złożonych problemów informatycznych

•    zastosować technologie informatyczne do realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa, w szczególności ustawiać poziomy bezpieczeństwa systemów informatycznych i zwalczać najważniejsze rodzaje zagrożeń w cyberprzestrzeni.

•    projektować i uzasadnić poprawność działania programu z uwzględnieniem złożoności algorytmów i zapisać go w języku wysokiego poziomu

•    konfigurować urządzenia komunikacyjne w lokalnych sieciach teleinformatycznych, przestrzegając zasad bezpieczeństwa

•    posługiwać się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi do projektowania, tworzenia, modyfikacji i zarządzania bazami danych

•    zaprojektować i wykonać aplikację internetową w różnych środowiskach programistycznych a także przeprowadzić testy

•    pracować z odbiorcami tworzonych rozwiązań informatycznych, aktywnie uczestnicząc w dyskusji o potrzebach i możliwych rozwiązaniach

•    podejmować dyskusję na temat wybranych osiągnięć informatyki oraz jej zastosowań

Absolwent jest gotów do

•    oceny możliwości wykorzystania dotychczasowych osiągnięć technologii i informatyki w swoim zawodzie

•    zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów

•    przestrzegania praw autorskich

•    zrozumienia ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności, rozumiejąc potrzebę dalszego kształcenia, w tym zdobywania wiedzy pozadziedzinowej

•    komunikacji i konsultacji ze specjalistami w swojej dziedzinie, a także z innymi osobami związanymi zawodowo

•    uznania zawodu informatyka jako roli społecznej i rozumie problemy związane z poufnością danych

Warunki/zasady kwalifikacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia dowolnego kierunku. Wymagane dokumenty:  - Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe; - Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych; O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia w systemie IRK. 

Terminy rekrutacji i adresy dostarczania dokumentów są podawane i na bieżąco aktualizowane w systemie IRK – studia podyplomowe.

Wysokość czesnego

5000 PLN

Organizacja toku studiów podyplomowych

zjazdy w systemie niestacjonarnym, w sobotę i niedzielę, dwa zjazdy w miesiącu.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie w określonym terminie wszystkich zaliczeń (w przypadku ćwiczeń z oceną) oraz uzyskanie wszystkich zaliczeń bez oceny (w przypadku wykładów);

Dodatkowe informacje

studia z możliwością dofinansowania

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Przemysław Górecki

Sekretarz

mgr Kinga Lecko

Kontakt

szczegółowych informacji udziela sekretarz studiów podyplomowych mgr Kinga Cudna   tel.  664 31 55 25 email: kinga@matman.uwm.edu.pl 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.