Wczytywanie strony...

Jesteś tutaj

Kryteria kwalifikacji na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2020/2021
Przedmioty objęte postępowaniem kwalifikacyjnym dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury”
 
 
Lp.
Kierunek studiów
Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości
Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)
1.
Bioinżynieria produkcji żywności
1. Biologia
2. Chemia
3. Fizyka**
4. Geografia
5. Język obcy nowożytny*
6. Język polski
7. Matematyka
2.
Chemia
3.
Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi
4.
Inżynieria przetwórstwa żywności
5.
Leśnictwo
6.
Ochrona środowiska
7.
Ogrodnictwo
8.
Rolnictwo
9.
Rybactwo
10.
Skreślono
11.
Skreślono
12.
Zootechnika
13.
Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii
14.
Gastronomia – sztuka kulinarna
1. Biologia
2. Chemia
3. Fizyka**
4. Geografia
5. Historia
6. Język obcy nowożytny*
7. Matematyka
15.
Budownictwo
1. Chemia
2. Fizyka**
3. Geografia
4. Informatyka
5. Język obcy nowożytny*
6. Matematyka
16.
Energetyka
17.
Geodezja i kartografia
18.
Gospodarka przestrzenna
19.
Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych
20.
Informatyka
21.
Inżynieria informacji
22.
Matematyka
23.
Mechanika i budowa maszyn
24.
Mechatronika
25.
Zarządzanie i inżynieria produkcji
26.
Biologia
1. Biologia
2. Chemia
3. Fizyka**
4. Język obcy nowożytny*
5. Matematyka
27.
Biotechnologia
28.
Dietetyka
29.
Mikrobiologia
30.
Pielęgniarstwo
31.
Położnictwo
32.
Ratownictwo medyczne
33.
Weterynaria
34.
Turystyka i rekreacja
1. Biologia
2. Geografia
3. Historia
4. Język obcy nowożytny*
5. Język polski
6. Matematyka
7. Wiedza o społeczeństwie
35.
Analiza i kreowanie trendów
1. Geografia
2. Historia
3. Język obcy nowożytny*
4. Język polski
5. Matematyka
6. Wiedza o społeczeństwie
35a.
Analityka i zarządzanie publiczne
36.
Bezpieczeństwo narodowe
37.
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
38.
Ekonomia
39.
Historia
40.
Lingwistyka w biznesie
41.
Politologia
42.
Skreślono
43.
Wojskoznawstwo
44.
Zarządzanie
45.
Administracja
1. Chemia
2. Fizyka**
3. Geografia
4. Historia
5. Język polski
6. Język obcy nowożytny*
7. Matematyka
8. Wiedza o społeczeństwie
46.
Administracja i cyfryzacja
47.
Bezpieczeństwo wewnętrzne
47a.
Kryminologia
48.
Prawo
49.
Filozofia
1. Filozofia
2. Geografia
3. Historia
4. Język łaciński i kultura antyczna
5. Język polski
6. Język obcy nowożytny*
7. Matematyka
8. Wiedza o społeczeństwie
50.
Nauki o rodzinie
51.
Pedagogika
52.
Pedagogika specjalna
53.
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
54.
Praca socjalna
55.
Socjologia
56.
Teologia
57.
Inżynieria środowiska
1. Biologia
2. Chemia
3. Fizyka**
4. Geografia
5. Informatyka
6. Język obcy nowożytny*
7. Matematyka
58.
Psychologia
1. Biologia
2. Chemia
3. Historia
4. Język obcy nowożytny*
5. Język polski
6. Matematyka
7. Wiedza o społeczeństwie
59.
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
1. Biologia
2. Chemia
3. Fizyka**
4. Geografia
5. Język obcy nowożytny*
6. Matematyka
60.
Technologia żywności i żywienie człowieka
* jeden język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata
** lub fizyka i astronomia
Lp.
Kierunek studiów
Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości
Uwzględniane przedmioty
Przedmioty obowiązkowe
Przedmioty do wyboru(należy dokonać wyboru jednego
z przedstawionych poniżej)
1.
Filologia polska
1. Język polski
2. Język obcy nowożytny*
1. Filozofia
2. Geografia
3. Historia
4. Historia sztuki
5. Język łaciński i kultura antyczna
2a.
Filologia angielska
1. Język polski
2. Język angielski
1. Geografia
2. Historia
3. Język łaciński i kultura antyczna
4. Matematyka
2b.
Filologia angielska w zakresie nauczania języka
2c.
Filologia germańska
1. Język polski
2. Język obcy nowożytny*
2d.
Filologia rosyjska
3.
Kierunek lekarski – studia w języku polskim
1. Biologia
2. Chemia
1. Fizyka**
2. Matematyka
4.
Kierunek lekarski – studia w języku angielskim
1. Język angielski
2. Biologia
1. Chemia
2. Fizyka**
3. Matematyka
* jeden język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata
** lub fizyka i astronomia
Lp.
Kierunek studiów
Postępowanie dwuetapowe
Ocena predyspozycji kandydata
Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów
z przedstawionych poniżej)
1
Architektura krajobrazu 1
Ocena predyspozycji plastycznych kandydata – ocena 5 prac plastycznych
1. Biologia
2. Chemia
3. Geografia
4. Język polski
5. Język obcy nowożytny*
6. Matematyka
2
Edukacja artystyczna
w zakresie sztuk plastycznych 2
Egzaminy praktyczne:
rysunek i malarstwo
1. Biologia
2. Historia
3. Historia sztuki
4. Geografia
5. Język polski
6. Język obcy nowożytny*
7. Matematyka
3
Edukacja artystyczna
w zakresie sztuki muzycznej 3
Egzaminy praktyczne:
1. sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie
2. sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych
1. Biologia
2. Historia
3. Historia sztuki
4. Język polski
5. Język obcy nowożytny*
6. Matematyka
4
Logopedia 4
Rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy - ocena wymowy i słuchu.
1. Biologia
2. Fizyka**
3. Historia
4. Język polski
5. Język obcy nowożytny*
6. Wiedza o społeczeństwie
* język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata
** lub fizyka i astronomia
1) na kierunku architektura krajobrazu do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, których prace złożone do oceny predyspozycji plastycznych uzyskały ocenę co najmniej dostateczną
2) na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu praktycznego uzyskali ocenę co najmniej dostateczną
3) na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne. Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie
4) na kierunku logopedia, do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają zaliczenie testu predyspozycji.
Przedmioty objęte postępowaniem kwalifikacyjnym dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury”
Lp.
Kierunek studiów
Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych
z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości
Uwzględniane przedmioty
1.
Bioinżynieria produkcji żywności
1. Biologia* lub chemia**
2. Fizyka**** lub matematyka lub geografia
3. Język polski lub język obcy nowożytny***
2.
Chemia
3.
Gospodarowanie surowcami odnawialnymi
i mineralnymi
4.
Inżynieria przetwórstwa żywności
5.
Leśnictwo
6.
Ochrona środowiska
7.
Ogrodnictwo
8.
Rolnictwo
9.
Rybactwo
10.
Skreślono
11.
Skreślono
12.
Zootechnika
13.
Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii
14.
Gastronomia – sztuka kulinarna
1. Język obcy nowożytny***
2. Chemia lub matematyka lub fizyka****
3. Geografia lub historia lub biologia
15.
Budownictwo
1. Matematyka lub geografia lub informatyka
2. Fizyka**** lub chemia
3. Język obcy nowożytny***
16.
Energetyka
17.
Geodezja i kartografia
18.
Gospodarka przestrzenna
19.
Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych
i leśnych
20.
Informatyka
21.
Inżynieria informacji
22.
Matematyka
23.
Mechanika i budowa maszyn
24.
Mechatronika
25.
Zarządzanie i inżynieria produkcji
26.
Biologia
1. Biologia*
2. Chemia lub matematyka lub fizyka****
3. Język obcy nowożytny***
27.
Biotechnologia
28.
Dietetyka
29.
Mikrobiologia
30.
Pielęgniarstwo
31.
Położnictwo
32.
Ratownictwo medyczne
33.
Weterynaria
34.
Turystyka i rekreacja
1. Historia lub wiedza o społeczeństwie
2. Geografia lub matematyka lub biologia*
3. Język polski lub język obcy nowożytny***
35.
Analiza i kreowanie trendów
1. Historia lub wiedza o społeczeństwie
2. Geografia lub matematyka
3. Język polski lub język obcy nowożytny***
35a.
Analityka i zarządzanie publiczne
36.
Bezpieczeństwo narodowe
37.
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
38.
Ekonomia
39.
Historia
40.
Lingwistyka w biznesie
41.
Politologia
42.
Skreślono
43.
Wojskoznawstwo
44.
Zarządzanie
45.
Administracja
1. Historia lub wiedza o społeczeństwie
2. Geografia lub matematyka lub chemia lub fizyka****
3. Język polski lub język obcy nowożytny***
46.
Administracja i cyfryzacja
47.
Bezpieczeństwo wewnętrzne
47a.
Kryminologia
48.
Prawo
49.
Filozofia
1. Historia lub wiedza o społeczeństwie lub filozofia lub język łaciński
2. Geografia lub matematyka
3. Język polski lub język obcy nowożytny***
50.
Nauki o rodzinie
51.
Pedagogika
52.
Pedagogika specjalna
53.
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
54.
Praca socjalna
55.
Socjologia
56.
Teologia
57.
Filologia polska
1. Język polski
2. Historia lub geografia lub filozofia lub język łaciński
3. Język obcy nowożytny***
58a.
Filologia angielska
1. Język angielski
2. Historia lub matematyka lub geografia
lub język łaciński
3. Język polski
58b.
Filologia angielska w zakresie nauczania języka
58c.
Filologia germańska
1. Język obcy nowożytny***
2. Historia lub matematyka lub geografia
lub język łaciński
3. Język polski
58d.
Filologia rosyjska
59.
Kierunek lekarski - studia w języku polskim
1. Biologia
2. Chemia
3. Fizyka**** lub matematyka
60.
Kierunek lekarski – studia w języku angielskim
1. Biologia
2. Język angielski
3. Chemia lub matematyka lub fizyka****
61.
Inżynieria środowiska
1. Matematyka lub geografia lub informatyka
2. Fizyka**** lub chemia lub biologia*
3. Język obcy nowożytny***
62.
Psychologia
1. Język polski lub język obcy
nowożytny*
2. Matematyka lub biologia lub chemia
3. Wiedza o społeczeństwie lub historia
63.
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
1. Biologia* lub chemia**
2. Fizyka**** lub matematyka lub
geografia
3. Język obcy nowożytny***
64.
Technologia żywności i żywienie człowieka
* w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „biologia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu przystającego do dziedziny nauk biologicznych i posiadającego status obligatoryjnego
** na kierunku towaroznawstwo w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „chemia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu „towaroznawstwo”
*** jeden język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata
**** lub fizyka z astronomią
Lp.
Kierunek studiów
Postępowanie dwuetapowe
Ocena predyspozycji kandydata
Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości. Uwzględniane przedmioty
1.
Architektura krajobrazu 1
Ocena predyspozycji plastycznych kandydata – ocena 5 prac plastycznych
1. Biologia* lub chemia
2. Geografia lub matematyka
3. Język polski lub język obcy nowożytny***
2.
Edukacja artystyczna
w zakresie sztuk plastycznych 2
Egzaminy praktyczne:
rysunek i malarstwo
1. Historia lub geografia lub biologia lub matematyka
2. Język polski
3. Język obcy nowożytny***
3.
Edukacja artystyczna
w zakresie sztuki muzycznej 3
Egzaminy praktyczne:
1. Sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie
2. Sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych
1. Historia lub matematyka lub biologia
2. Język polski
3. Język obcy nowożytny***
4.
Logopedia 4
Test predyspozycji: rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy - ocena wymowy i słuchu.
1. Biologia* lub fizyka**
2. Historia lub wiedza o społeczeństwie
3. Język polski lub język obcy nowożytny***.
* w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „biologia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu przystającego do dziedziny nauk biologicznych i posiadającego status obligatoryjnego
** lub fizyka z astronomią
*** język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata
1) na kierunku architektura krajobrazu do konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, których prace złożone do oceny predyspozycji plastycznych uzyskały ocenę co najmniej dostateczną
2) oraz na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych do konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu praktycznego uzyskali ocenę co najmniej dostateczną
3) na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej do konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne. Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie
4) na kierunku logopedia, do konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają zaliczenie testu predyspozycji.

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.