Wczytywanie strony...

Doradztwo zawodowe i personalne

Czas trwania: 2 semestry

Wydział

Wydział Nauk Społecznych

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

255 godzin dydaktycznych, 30 punktów ECTS, 2 semestry

Charakterystyka

Cele kształcenia na studiach podyplomowych z zakresu Doradztwa zawodowego i personalnego związane są z przygotowaniem merytorycznym i dydaktycznym do podejmowania działań oraz prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Studia kierowane są do osób posiadających kwalifikacje nauczycielskie (nie nadają uprawnień pedagogicznych absolwentom studiów niepedagogicznych). Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i bezpośrednio odnosi się do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego.

Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 255 godzin zajęć dydaktycznych (w tym 145 godzin wykładów i 110 godzin ćwiczeń). Dodatkowo słuchacze zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej w szkole w łącznym wymiarze 90 godz.

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Program studiów przygotowuje do podjęcia zadań doradcy zawodowego w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych (w zależności od posiadanych kwalifikacji nauczycielskich). W ramach studiów słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu doradztwa zawodowego i planowania kariery, metod wyboru zawodu, narzędzi pracy szkolnego doradcy zawodowego.

Warunki/zasady kwalifikacji

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na podstawie złożonych dokumentów:

formularza podania wygenerowanego z systemu IRK

odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, obejmujących przygotowanie merytoryczne i pedagogiczne

dokumentu potwierdzającego posiadanie przygotowania pedagogicznego, w przypadku absolwentów kierunków nienauczycielskich.

Wysokość czesnego

3 200 PLN

Organizacja toku studiów podyplomowych

Studia realizowane są w systemie niestacjonarnym, w soboty i niedziele. Na każdym zjeździe realizowanych jest ok. 20 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywać się będą w salach Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Przewidywany termin uruchomienia studiów – semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021 lub po zebraniu się grupy.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Warunkiem ukończenia studiów i wydania dyplomu jest systematyczne uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych (w uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest absencja do 20% wymiaru godzin); uzyskanie w określonym terminie wszystkich zaliczeń oraz zdanie egzaminów z przedmiotów objętych planem studiów, zaliczenie praktyki na podstawie przedstawionej dokumentacji.

Kierownik studiów podyplomowych

Dr Marcin Warmiński

Sekretarz

Magdalena Górzyńska-Ćwikła 

Kontakt

Sekretariat Katedry Pedagogiki Ogólnej i Opiekuńczej, ul. Żołnierska 14 a, pok. 69, tel. 89 523 44 40, e-mail: marcin.warminski@uwm.edu.pl ; magdalena.gorzynska-cwikla@uwm.edu.pl

 

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.