Wczytywanie strony...

Dydaktyka zajęć edukacyjnych w zakresie wychowania do życia w rodzinie

Wydział Teologii

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

Wydział

Teologii

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

360; 3 semestry

Charakterystyka

Propozycja studiów podyplomowych skierowana jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy chcą uzyskać kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu. Proponowane studia podyplomowe wychodzą naprzeciw potrzebie doskonalenia zawodowego nauczycieli, którzy chcieliby nabyć odpowiednią wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do tego, aby mogli prowadzić zajęcia edukacyjne z zakresu wychowania do życia w rodzinie zgodnie z: 1. Ustawą z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. poz. 78 ze zm.); 2. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703); 3. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka,        o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia   w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych  w podstawie programowej kształcenia ogólnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 395); 4. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z  2017 r. poz. 356); 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 131). Podobne studia realizowane są z sukcesem przez wiele ośrodków doskonalenia zawodowego nauczycieli a także uczelni w Polsce (Toruń, Poznań, Warszawa)

Syntetyczna charakterystyka efektów kształcenia [uczenia się]

Absolwent studiów podyplomowych Dydaktyka zajęć edukacyjnych w zakresie wychowania do życia w rodzinie otrzymuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie wychowania do życia w rodzinie na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Ponadto, jest przygotowany teoretycznie 

i praktycznie do prowadzenia w szkole zajęć w ramach szeroko rozumianego wychowania prorodzinnego. Studia podyplomowe pozwalają także podnieść kwalifikacje zawodowe wszystkim nauczycielom, a w szczególności pełniącym funkcje wychowawcy klasowego oraz pedagoga szkolnego. Studia kierowane są do osób, które ukończyły studia drugiego  stopnia lub jednolite studia magisterskie i posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych 

i ponadpodstawowych.  

 

Warunki/zasady kwalifikacji

Na studia mogą być przyjęte osoby, które ukończyły studia drugiego  stopnia lub jednolite studia magisterskie i posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Wysokość czesnego

3 x 800,00 PLN 

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zjazdy realizowane w systemie niestacjonarnym (8/9 zjazdów), w piątek i sobotę. Na każdym zjeździe realizowanych jest ok. 10 godzin dydaktycznych. Częstotliwość zjazdów: średnio co dwa tygodnie.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Warunkiem ukończenia jest uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie kształcenia.

Dodatkowe informacje

Osoby duchowne powinny posiadać pisemną zgodę odpowiednich władz kościelnych.

Kierownik studiów podyplomowych

Ks. dr Zdzisław Kieliszek

Sekretarz

Mgr Magdalena Białach

Kontakt

Informacji udziela sekretarz studiów podyplomowych: e-mail: magda.bialach@uwm.edu.pl  tel. 89 523- 89-46

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.