Wczytywanie strony...

 

Meteorologia i hydrologia stosowana w gospodarce wodnej i ochronie środowiska

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Wydział

 Rolnictwa i Leśnictwa

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

liczba godzin 250, ECTS -30, 2 semestry

Charakterystyka

CEL KSZTAŁCENIA: 
doskonalenie zawodowe poprzez  pogłębienie wiedzy z  meteorologii,  hydrologii 
i gospodarki wodnej  w zakresie umożliwiającym  ocenę stanu środowiska, identyfikację zagrożeń i ocenę stanu bezpieczeństwa środowiska, 
poznanie metod wykonywania pomiarów, opracowywania i interpretacji danych meteorologicznych i hydrologicznych związanych z monitorowaniem 
i diagnozowaniem stanu środowiska  na potrzeby zarządzania środowiskiem,
uszczegółowienie, pogłębienie, rozszerzenie wiedzy związanej z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej oraz zagadnień prawnych w inżynierii i gospodarce wodnej
podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się  inżynierią, gospodarką wodną 
i ochroną przeciwpowodziową, zapoznanie z zagadnieniami wymaganymi do przystąpienia do egzaminów zawodowych, specjalistycznych.
 
ADRESACI STUDIÓW:
Oferta studiów podyplomowych jest skierowana  do:
 
pracowników wydziałów ochrony środowiska urzędów miejskich, gminnych, wojewódzkich i marszałkowskich oraz innych instytucji związanych z szeroko rozumianą gospodarką wodną i ochroną środowiska, 
osób potencjalnie zainteresowanych uzyskaniem w przyszłości uprawnień hydrologicznych,
osób zainteresowanych pogłębieniem  wiedzy i umiejętności z meteorologii 
i hydrologii w aspekcie potrzeb organów zarządzania kryzysowego i służb interwencyjnych w szczególności straży pożarnej, policji, wojska, straży miejskiej, straży granicznej, WOPR,
osób zatrudnionych i planujących zatrudnienie w urzędach administracji państwowej 
i samorządowej różnego szczebla szczególnie w  komórkach zarządzania kryzysowego i monitoringu środowiska,
pracowników służb doradczych w zakresie  hydrologii i meteorologii mających zastosowanie  w szczególności w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie.

Charakterystyka efektów uczenia się

Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę i umiejętności z zakresu:
klasyfikowania, oceny, przestrzennego występowania oraz intensywności zjawisk hydrologicznych i meteorologicznych  ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnym w aspekcie  bezpieczeństwa środowiska  i potrzeb zarządzania kryzysowego,
obowiązujących procedur prowadzenia obserwacji oraz wykonywania pomiarów hydrometeorologicznych, sposobów opracowywania i interpretacji danych niezbędnych do sformułowania diagnozy dotyczącej stanu środowiska, jak również prognozy intensywności zmian, które będą służyły do podejmowania decyzji o działaniach profilaktycznych,
sporządzania dokumentacji hydrotechnicznej związanej z procesem  projektowania,  wykonywania i eksploatacji budowli hydrotechnicznych,
modelowania hydrologicznego w skali zlewni,
oceny ryzyka hydrologicznego, planowania sposobów kształtowania zasobów wodnych przeciwdziałających zjawiskom   ekstremalnym, 
organizowania i prowadzenia optymalnej gospodarki wodnej i  ochrony przeciwpowodziowej
uwarunkowań prawnych w zakresie gospodarki wodnej   wynikających z poszczególnych dyrektyw i ustaw w zakresie aspektów środowiskowych gospodarowania wodami.
Absolwent studiów potrafi:
zastosować podstawowe oraz zaawansowane techniki, narzędzia badawcze oraz technologie związane z pomiarami hydrometeorlogicznymi i wykorzystywane 
w ocenie  pogodowych zjawisk ekstremalnych,   korzystać z map hydrograficznych oraz baz danych ,
identyfikować zagrożenia  pogodowe, ocenić  stopień zagrożenia i podjąć działania adekwatne do rangi niebezpieczeństwa i wielkości szkód,
sporządzać dokumentację hydrologiczną dla celów planistycznych i inwestycyjnych,
ocenić ryzyko wystąpienia katastrofy budowli wodnej oraz przeprowadzić analizę jej skutków,
analizować problemy w zakresie gospodarowania wodą i ochrony przeciwpowodziowej oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane prawa 
i metody,
stosować przepisy i rozwiązania prawne w celu wykonywania zadań i rozwiązywania problemów prawnych związanych z gospodarowaniem wodami.  

Warunki/zasady kwalifikacji

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów (inżynierskich, licencjackich lub magisterskich) dowolnego kierunku, zalogowanie się w systemie IRK (https://irk.uwm.edu.pl/podyplomowe) i wypełnienie danych oraz złożenie przez kandydata następujących dokumentów:
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (zgodnie z IRK),
kwestionariusz osobowy (zgodnie z IRK),
odpis dyplomu ukończenia studiów (min. I stopnia),
jedna fotografia 37/52 mm (35/45 mm) podpisana na odwrocie,
 
Zapisy na studia podyplomowe będą prowadzone w sposób ciągły.  Po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby osób będą przyjmowane dokumenty. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i złożenie kompletu wymaganych dokumentów. 
Wyżej wymienione dokumenty należy przesyłać na adres: 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 
Katedra Gospodarki Wodnej, Klimatologii i Kształtowania Środowiska, 
10-727 Olsztyn, 
Pl. Łódzki 2,
dopisek: Studia podyplomowe „Meteorologia i hydrologia stosowana w gospodarce wodnej i ochronie środowiska  ".

Wysokość czesnego

3 500 PLN

Organizacja toku studiów podyplomowych

Studia prowadzone w systemie niestacjonarnym. Zjazdy realizowane będą w soboty i niedziele. Częstotliwość zjazdów: średnio co dwa - cztery tygodnie. Na każdym zjeździe realizowanych jest ok. 20  godzin dydaktycznych. W programie studiów połowę godzin dydaktycznych stanowią zajęcia praktyczne, w tym również  zajęcia terenowe. 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objętych programem kształcenia, 80% obecności w zajęciach. Zasady ustalania końcowej oceny ukończenia studiów: na podstawie średniej ważonej (waga oceny przedmiotu kończącego się egzaminem wynosi 3, przedmiotu kończącego się zaliczeniem na oceną wynosi 1) ocen z przedmiotów przewidzianych w programie studiów podyplomowych. 

 

Dodatkowe informacje

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, posiadających wykształcenie wyższe różnych kierunków studiów (na poziomie: licencjat, studia inżynierskie, magisterskie). Program studiów   jest realizowany przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa (Katedra Gospodarki Wodnej, Klimatologii i Kształtowania Środowiska),  pracowników Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB w Warszawie  oraz specjalistów z zakresu prawa w gospodarce wodnej.

Kierownik studiów podyplomowych

Dr hab. inż. Ewa Dragańska

Sekretarz

Dr inż. Ireneusz Cymes

Kontakt

Kierownik studiów:  dr hab. Ewa Dragańska, Katedra Gospodarki Wodnej, Klimatologii i Kształtowania Środowiska Pl. Łódzki 1, p.5,  10-727 Olsztyn tel.: 89-523-35-23, e-mail: ewad@uwm.edu.pl;  Sekretarz studiów: Dr inż. Ireneusz Cymes; Katedra Gospodarki Wodnej, Klimatologii i Kształtowania Środowiska, Pl. Łódzki 2, 10-727 Olsztyn tel.: 89-523-37-85, e-mail: irecym@uwm.edu.pl

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.