Wczytywanie strony...

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Wydział

Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku 

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

300 godzin, 30 punktów ECTS, 2 semestry

Charakterystyka

W ujęciu strategicznym, studia są formą stałego, ciągłego przygotowywania przedstawicieli administracji państwowej i służb, oraz osób, które przygotowują się do zajmowania stanowisk związanych z administracją, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk na których wykonuje się czynności z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, czy płac. Program studiów obejmuje przedmioty związane ze stosunkiem pracy, zasadami zatrudniania osób niepełnosprawnych, czy też małoletnich, a także przedmioty z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych.

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • nawiązywania, zmiany i ustania stosunku pracy
  • zasad zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz małoletnich
  • prowadzenia dokumentacji pracowniczej
  • zabezpieczenia społecznego
  • zbiorowego prawa płacy
  • prowadzenia płac

Warunki/zasady kwalifikacji

Postępowanie kwalifikacyjne na studia podyplomowe przeprowadza komisja kwalifikacyjna powołana na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku.

O zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów:

- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia licencjackich albo drugiego stopnia magisterskich albo jednolitych studiów magisterskich

- podania oraz kwestionariusza wydrukowanego z systemu IRK – sp.

Wysokość czesnego

3 000 PLN

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zjazdy realizowane w systemie niestacjonarnym w sobotę i niedzielę. Częstotliwość zjazdów co dwa tygodnie, część zajęć realizowana w systemie e-learningowym. Na każdym zjeździe realizowanych będzie około 20 h.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Warunkiem ukończenia studiów jest systematyczne uczestnictwo w zajęciach. Uzyskanie zaliczeń cząstkowych z przedmiotów przewidzianych programem kształcenia i uzyskanie 30 punktów ECTS.

 Ocenę końcową stanowi średnia arytmetyczna z uzyskanych ocen cząstkowych.

Dodatkowe informacje

Część zajęć zostanie zrealizowana za pośrednictwem systemu e-learningowego.

Kierownik studiów podyplomowych

dr Jacek Mrozek

Sekretarz

Joanna Chyła

Kontakt

Joanna Chyła, joanna.chyla@uwm.edu.pl

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.