Wczytywanie strony...

 

Harmonogram rekrutacji
na stacjonarne studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie:

 

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w językach obcych (z wyłączeniem kierunku lekarskiego oraz kierunku weterynaria)

22.04 - 08.07.2021 r. do godziny 15:00

2.

Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w języku polskim

08.06 - 08.07.2021 r. do godziny 15:00

3.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

do 08.07.2021 r.*

4.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB,)

21.06 - 08.07.2021 r. do godz. 15:00

5.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą (dot. świadectw nieprzeliczalnych na punkty rekrutacyjne)

09.07.2021 r., godz. 9:00

6.

Ocena predyspozycji - egzaminy praktyczne na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

12.07 - 13.07.2021 r.

7.

Ocena predyspozycji - egzaminy praktyczne na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

12.07 - 13.07.2021 r.

8.

Ocena predyspozycji - rozmowa kwalifikacyjna na kierunku logopedia

12.07 - 13.07.2021 r.

9.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia

14.07.2021 r., godz. 12:00

10.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów

do 20.07.2021 r. do godz. 15:00 **

11.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru

22.07.2021 r., godz. 12:00

12.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów dla kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru

do 28.07.2021 r. do godz. 15:00 **

13.

Ogłoszenie wyników naboru

30.07.2021 r.

 

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

 

 

Harmonogram rekrutacji
na studia stacjonarne drugiego stopnia i studia niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie:

 

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w językach obcych (z wyłączeniem kierunku inżynieria środowiska oraz kierunku geodezja i kartografia)

22.04 - 22.07.2021 r. do godziny 15:00

2.

Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w języku polskim

08.06 - 22.07.2021 r. do godziny 15:00

3.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

do 22.07.2021 r.*

4.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB, zaświadczenia o wyniku studiów)

21.06 - 22.07.2021 r. do godz. 15:00

5.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą (dot. świadectw nieprzeliczalnych na punkty rekrutacyjne)

23.07.2021 r., godz. 9:00

6.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany za granicą

23.07.2021 r., godz. 9:00

7.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

27.07.2021 r., godz. 12:00

8.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów

do 03.08.2021 r. do godz. 15:00 **

9.

Ogłoszenie wyników naboru studia stacjonarne II stopnia

05.08.2021 r.

10.

Ostateczny termin potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez wniesienie opłaty czesnego za pierwszy semestr studiów niestacjonarnych

do 3.09.2021 r.

11.

Ogłoszenie wyników naboru studia niestacjonarne

6.09.2021 r.

 

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

 

 

Harmonogram rekrutacji
na stacjonarne studia jednolite magisterskie na kierunku lekarskim z tokiem nauczania w języku angielskim

 

Tura 1

 

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane w Polsce oraz legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej lub dyplomem EB Matury Europejskiej)

do 08.07.2021 r. godz. 15:00*

2.

Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą)– termin I

do 09.06.2021 r.*

3.

Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – termin II

10.06–30.06.2021 r.*

4.

Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – termin III

01.07 - 08.07.2021 r. do godz. 15:00*

5.

Egzamin kompetencyjny (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – dla I terminu rejestracji

11.06 - 13.06.2021 r.

6.

Egzamin kompetencyjny (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – dla II terminu rejestracji

02.07 - 04.07.2021 r.

7.

Egzamin kompetencyjny (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – dla III terminu rejestracji

09.07 – 11.07.2021 r.

8.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

14.07.2021 r.godz. 15:00

9.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dokonanie opłaty czesnego za I semestr i dostarczenie pozostałych wymaganych dokumentów

28.07.2021 r. do godz. 15:00 **

 

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

 

Tura 2

 

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane w Polsce oraz legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej lub dyplomem EB Matury Europejskiej)

29.07 - 19.08.2021 r. do godz. 15:00*

2.

Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – termin I

29.07-05.08.2021 r.*

3.

Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – termin II

06.08 - 19.08.2021 r. do godz. 15:00*

4.

Egzamin kompetencyjny (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – dla I terminu rejestracji

06.08 - 08.08.2021 r.

5.

Egzamin kompetencyjny (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – dla II terminu rejestracji

20.08 - 22.08.2021 r.

6.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

24.08.2021 r. godz. 15:00

7.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dokonanie opłaty czesnego za I semestr i dostarczenie pozostałych wymaganych dokumentów

03.09.2021 r. do godz. 15:00 **

 

 

Tura 3

 

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane w Polsce oraz legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej lub dyplomem EB Matury Europejskiej)

04.09 - 15.09.2021 r. do godz. 15:00*

2.

Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą)

04.09 - 15.09.2021 r. do godz. 15:00*

3.

Egzamin kompetencyjny (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą)

17.09 – 19.09.2021 r.

4.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

21.09.2021 r. godz. 15:00

5.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dokonanie opłaty czesnego za I semestr i dostarczenie pozostałych wymaganych dokumentów

28.09.2021 r. do godz. 15:00**

6.

Ogłoszenie wyników naboru

30.09.2021 r.

 

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

 

 

 

 

Harmonogram rekrutacji
na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunek geodezja i kartografia oraz kierunek inżynieria środowiska z tokiem nauczania w języku angielskim:

 

Tura 1

 

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej

do 15.11.2021 r. do godz. 15:00*,**

2.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

25.11.2021 r.***

 

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

*** - rozpoczęcie realizacji zajęć od semestru letniego

 

Tura 2

 

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej

30.11.2021 – 09.01.2022 r. do godz. 15:00*,**

2.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

15.01.2022 r.***

 

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

*** - rozpoczęcie realizacji zajęć od semestru letniego

 

Tura 3

 

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej

20.01.2022 – 15.02.2022 r. do godz. 15:00*,**

2.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

17.02.2022 r.***

 

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

*** - rozpoczęcie realizacji zajęć od semestru letniego

 

Zarządzenie Nr 38/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 marca roku w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2021 roku

 

informator dla kandydatów na studia w 2021/2022 

spacer po kampusie UWM w perspektywie 360 stopni

 

 

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.