Wczytywanie strony...

 1. Poniższe zasady nie dotyczą kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek lekarski oraz na kierunek weterynaria z tokiem nauczania w języku angielskim.

Osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą zobowiązane są przedłożyć:

 1. uwierzytelnienie w formie apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938),

 2. uwierzytelnienie w formie legalizacji, w przypadku świadectw wydanych przez państwa, które nie są stroną Konwencji, o której mowa w pkt. 1)

 3. zaświadczenie o nostryfikacji, w przypadku świadectwa dojrzałości wydanego w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła ww. umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty,
 4. tłumaczenie na język polski świadectwa oraz uwierzytelnienia, jeżeli zostało sporządzone w języku obcym,
 5. decyzję kuratora oświaty o uznaniu świadectwa – w przypadku prowadzenia takiego postępowania,
 6. zaświadczenie potwierdzające, że uzyskane poza granicami Polski świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostało wydane, o ile na świadectwie nie widnieje taka adnotacja, wraz z tłumaczeniem tego dokumentu,
 7. zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, suplement obejmujący przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami (jeżeli nie są wskazane na świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), wraz z tłumaczeniem tego dokumentu,
 8. dokument przedstawiający obowiązującą skalę ocen (jeżeli nie jest ona wskazana na świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), potwierdzony przez szkołę, którą ukończył kandydat bądź uprawniony do tego urząd, wraz z tłumaczeniem tego dokumentu.
 
 1. Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, przeliczonych zgodnie przelicznikami umieszczonymi na końcu tej informacji oraz oceny predyspozycji kandydata - na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, logopedia, produkcja muzyczna i realizacja dźwięku.
 2. Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do przeliczników umieszczonych na końcu tej informacji, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz:
  1. w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:
 1. na kierunkach: architektura krajobrazu, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, biologia, biotechnologia, chemia, dietetyka, fizjoterapia, gastronomia - sztuka kulinarna, ichtiologia i akwakultura, leśnictwo, mikrobiologia, ochrona środowiska, ogrodnictwo, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, rolnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka, weterynaria (studia w języku polskim), zootechnika, zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii – przedmioty: biologia i (chemia lub matematyka),
 2. na kierunku lekarskim (studia w języku polskim) – przedmioty: biologia i (chemia lub fizyka lub matematyka),
 3. na kierunkach: budownictwo, energetyka, geodezja i kartografia, geoinformatyka, gospodarka przestrzenna, informatyka, inżynieria środowiska, inżynieria w logistyce, matematyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji – przedmioty: matematyka i fizyka,
 4. na kierunkach: administracja, analityka i zarządzanie publiczne, analiza i kreowanie trendów, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, doradztwo podatkowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, filozofia, historia, kryminologia, lingwistyka w biznesie, nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, politologia i stosunki międzynarodowe, praca socjalna, prawo, socjologia, teologia, turystyka i rekreacja, zarządzanie – przedmioty: geografia i (historia lub wiedza o społeczeństwie),
 5. na kierunku filologia polska – przedmioty: język polski i historia,
 6. na kierunkach: filologia angielska, filologia angielska w zakresie nauczania języka – przedmioty: język polski i język angielski,
 7. na kierunku filologia germańska – przedmioty: język polski i język niemiecki,
 8. na kierunku filologia rosyjska – przedmioty: język polski i język rosyjski,
 9. na kierunku psychologia – przedmioty: język polski i (matematyka lub biologia lub chemia lub wiedza o społeczeństwie lub historia).
  1. w ramach rekrutacji dwuczęściowej musi przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego

   z dwóch przedmiotów:
 1. na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – przedmioty: historia i język polski,
 2. na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – przedmioty: historia i język polski,
 3. na kierunku: logopedia – przedmioty biologia i (historia lub wiedza o społeczeństwie),
 4. na kierunku: produkcja muzyczna i realizacja dźwięku - przedmioty matematyka lub fizyka oraz geografia lub chemia.
oraz do oceny predyspozycji kandydata.
 1. Egzaminy oceniane są w skali 1-6.
 2. Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny co najmniej dopuszczające. Jako trzeci przedmiot uznaje się język obcy z oceną 6,0 (celujący) – język kraju, w którym kandydat uzyskał świadectwo dojrzałości.
 3. Uzyskana średnia ocen pomnożona przez współczynnik 100,00 kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.
 4. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia z tokiem nauczania w języku angielskim egzamin może zostać przeprowadzony w języku angielskim.
 5. Cudzoziemcy, mogą zostać przyjęci na studia realizowane w języku polskim, jeżeli:
  1. ukończyli roczny kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostce wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub
  2. posiadają certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
  3. posiadają świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów wydane w Polsce, lub
  4. uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie, że ich stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim, lub
  5. ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim i udokumentują ten fakt.
 6. W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba z niepełnosprawnością, Komisja Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek kandydata, zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopień niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku studiów.
 
Przeliczniki ocen z świadectw dojrzałości uzyskanych za granicą
Oceny na świadectwie dojrzałości/maturalnym uzyskanym za granicą, z przedmiotów będących podstawą postępowania kwalifikacyjnego, zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne według zasad:
 
 1. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali 2 (1) - 5, np. wydane w Kazachstanie, Rosji (do 2008 roku), Szwecji (do 2013 roku)
Ocena

na świadectwie
Skala literowa
Punktacja w UWM
5
MVG = pass with special distinction
200
4
G= Pass
174
3
VG = Pass with distriction
120
2 (1)
IG
0
 
 
2. Świadectwo dojrzałości wydane np. w Rosji od 2009 roku
Ocena

na świadectwie
Punktacja w UWM
5
100
4
74
3
50
2
0
 
 
3. Świadectwa dojrzałości wydane np. w Szwecji od 2013
Ocena na świadectwie
Punktacja w UWM
A
200
B
180
C
150
D
120
E-
80
F
0
 
 
4. Egzamin EGE w Rosji
Punktacja EGE
Punktacja w UWM
80-100
200
60-79
130
30-59
60
poniżej 30
0
 
 
 1. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane wydane np. w Wielkiej Brytanii (ocena z AS-Levels w Wielkiej Brytanii)
Ocena na świadectwie
Punktacja w UWM
A, A+, A*
100
A-
90
B+
80
B
70
B-
65
C+
60
C
55
C-
50
D+
45
D
40
D-
35
E
30
 
 

6. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane wydane np. w USA(ocena z High School Diploma); Wielkiej Brytanii (ocena z A-Levelsw Wielkiej Brytanii)

Skala literowa

Skala procentowa

Skala punktowa

Przelicznik

A+

97-100

powyżej 4

200

93-96 

 4.0 

190

A – 

90-92 

 3.7 

180

B + 

87-89 

 3.3 

170

83-86 

 3.0 

160

C + 

80-82 

 2.7

150

77-79 

 2.3 

140

73-76 

 2.0 

130

C – 

70-72 

 1.7 

120

D + 

67-69 

 1.3 

110

63-66 

 1.0 

105

D – 

60-62 

 0.7 

100

Mniej niż 60 

0.0 

0

 
 
 1. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali D3 – A1, wydane np. w Irlandii przed 2017 r. 
Ocena na świadectwie
Punktacja w UWM
A1
200
A2
188
B1
176
B2
164
B3
152
C1
140
C2
128
C3
116
D1
104
D2
92
D3
80
 
 
 1. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali 8 – 1, wydane np. w Irlandii po 2017 r.
Ocena na świadectwie
Punktacja w UWM
1
200
2
180
3
160
4
140
5
120
6
100
7
80
8
0
 
 
 1. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali 5 – 1, wydane np. w Austrii, Czechach, Słowacji
Ocena na świadectwie
Punktacja w UWM
1
200
2
160
3
120
4
80
5
0
 
 
 1. Świadectwa dojrzałości/maturalne wydane w Niemczech w skali 6-1 i egzamin maturalny (Abiturprüfung) poziom podstawowy (skala 15-1)
Ocena na świadectwie
Egzamin maturalny (Abiturprüfung) poziom podstawowy
Punktacja w UWM
1
15-13
100
2
12-10
85
3
9-7
70
4
6-4
50
5
3-1
30
6
-
0
 
 
 
 
 
 1. Egzamin maturalny (Abiturprüfung) rozszerzony w Niemczech
Egzamin maturalny (Abiturprüfung) poziom rozszerzony
Punktacja w UWM
15-13
200
12-10
170
9-7
140
6-4
100
3-1
60
 
 
 1. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali 1 – 12, wydane np.  na Ukrainie (Atestat)
Ocena na świadectwie
Punktacja w UWM
12
100
11
90
10
82
9
75
8
67
7
58
6
50
5
40
4
30
3
0
2
0
1
0
 
 
 1. Egzamin ZNO na Ukrainie
Punktacja ZNO
Punktacja w UWM
190-200
200
180-189
180
170-179
164
160-169
150
150-159
134
140-149
116
130-139
100
120-129
80
110-119
60
100 - 109
40
 
 
 1. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali 3 – 10, wydane np.  na Białorusi (Atestat)
Ocena na świadectwie
Punktacja w UWM
10
100
9
90
8
80
7
70
6
60
5
50
4
40
3
30
 
 
 1. Egzamin CT na Białorusi
Punktacja CT
Punktacja w UWM
90-100
200
80-89
180
70-79
160
60-69
140
50-59
120
40-49
100
30-39
80
 
 
 1. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali 5 – 10, wydane np. na Litwie
Ocena na świadectwie
Punktacja w UWM
10
100
9
90
8
75
7
60
6
45
5
30
4 i poniżej
0
 
 
 1. Egzaminy Brandos Atestatas (BA) na Litwie
Punktacja BA
Punktacja w UWM
90-100
200
80-89
180
70-79
160
60-69
140
50-59
120
40-49
100
16-39
80
poniżej 16
0
 
 
 1. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali 10 – 20, wydane np. we Francji
Ocena na świadectwie
Punktacja w UWM
20
200
19
188
18
174
17
160
16
148
15
134
14
120
13
108
12
92
11
80
10
66
 
 
 1. Świadectwa VWO i HAVO wydane w Holandii
Ocena na świadectwie
Punktacja w UWM
10
200
9
180
8
150
7
120
6
100
1-5
0
 
 
 1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej wydane we Włoszech
Ocena na świadectwie
Punktacja w UWM
10
200
9
180
8
150
7
120
6
100
1-5
0
 
 
 1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej wydane w Hiszpanii
Ocena na świadectwie
Punktacja w UWM
10
200
9
180
8
150
7
120
6
100
5
80
1-4.99
0
 
 
 1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej wydane w Norwegii
Ocena na świadectwie
Punktacja w UWM
6
200
5
170
4
140
3
110
2
80
1
0
 
 
 1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej wydane w Belgii
Ocena na świadectwie
Punktacja w UWM
18-20
200
16-17
180
14-15
1600
13
130
12
100
0-11,5
0
 
 
 1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej wydane w Belgii (Flandria)
Ocena na świadectwie
Punktacja w UWM
90-100
200
81-90
170
70-80
140
50-70
100
0-49
0
 
 
 1. Świadectwo ukończenia szkoły wydane w Nigerii National Diploma i Higher National Diploma
Ocena na świadectwie
Punktacja w UWM
3.50 –4.00 Distinction
200
3.00 –3.49 Upper Credit
170
2.50 –2.99 Lower Credit
140
2.00 –2.49 Pass
100
1.00–1.99 Fail
0
 
 
 1. Senior School Certificate (NECO) oraz West African Senior School Certificate (WAEC).
Wynik na świadectwie
Punktacja w UWM
A1 75% -100% Excellent
200
B2 70% -74.9% Very good
180
B3 65% -69.9% Good
160
C4 60% -64.9% Credit
140
C5 55% -59.9% Credit
120
C6 50% -54.9% Credit
100
D74 0% -49.9%Pass
80
E8 35% -39.9% Pass
65
F9 0 –34.9%Fail
0
 
 

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.