Wczytywanie strony...

 

1. Zarejestruj się w systemie IRK.

2. Wybierz w systemie IRK kierunek studiów, wybierz przedmioty maturalne, które uwzględnione zostaną w kwalifikacji na studia.

3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej na konto, które wskaże dla Ciebie system IRK (Ważne! Każdy kandydat posiada inny numer konta do wpłat! – ostatnie cyfry numeru konta to identyfikator w systemie IRK).

4. Jeżeli posiadasz świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”, jesteś laureatem lub finalistą olimpiady uprawniającej do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego, uzyskałeś świadectwo dojrzałości za granicą, posiadasz świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie IB lub EB lub jesteś kandydatem na studia II stopnia - dostarcz do dnia 15 września do Punktu Obsługi Kandydata niezbędne dokumenty (osobiście lub wyślij pocztą) na adres:

Rekrutacja UWM, ul. Oczapowskiego 12b, 10-719 Olsztyn - na kopercie prosimy DOPISAĆ kierunek studiów

5. Regularnie loguj się do systemu IRK – znajdziesz tam wszystkie ważne komunikaty związane z postępowaniem rekrutacyjnym

6. Jeśli na Twoim koncie w systemie IRK wyświetlił się komunikat „zakwalifikowany”– dostarcz do Punktu Obsługi Kandydata wymagane dokumenty (osobiście lub wyślij pocztą na adres: Rekrutacja UWM, ul. Oczapowskiego 12b; 10-719 Olsztyn - na kopercie podaj nazwę kierunku studiów, na który składasz dokumenty):

DOKUMENTY JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA LUB JEDNOLITE MAGISTERSKIE:

  • do 26 września 2022 r. do godz. 15.00 w Punkcie Obsługi Kandydata

- własnoręcznie podpisane podanie wydrukowane z sytemu IRK

- kopię świadectwa dojrzałości poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Punktu Obsługi Kandydata UWM)

- fotografię o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz Nr ID IRK

DOKUMENTY JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA:

  • do 26 września 2022 r. do godz. 15.00 w Punkcie Obsługi Kandydata

- własnoręcznie podpisane podanie wydrukowane z sytemu IRK

- kopię dyplomu ukończenia studiów poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Punktu Obsługi Kandydata UWM)

- oryginał zaświadczenia o wyniku studiów (o ile na wcześniejszym etapie została złożona kopia)

- fotografię o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz Nr ID IRK

Główna różnica jest taka, że wyniki na świadectwie dojrzałości "starej matury" wyrażane są w ocenach, a na świadectwie dojrzałości "nowej matury" w procentach. Świadectwa dojrzałości "starej matury" wystawiały szkoły, a świadectwa "nowej matury" - wystawiają Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Tak. System IRK wymaga jednak od Kandydata podania w trakcie rejestracji numeru świadectwa dojrzałości oraz wskazania instytucji, która wyda świadectwo. Jeśli Kandydat w momencie rejestracji oczekuje jeszcze na wydanie dokumentu może tymczasowo w polu "numer dokumentu" wpisać np. cyfrę 1, oraz wskazać odpowiednią Okręgową Komisję Egzaminacyjną jako instytucję wydającą dokument. W dalszej części rejestracji system IRK poprosi o wskazanie przedmiotów maturalnych oraz uzyskanych wyników na maturze i ich poziomu. Tu należy wskazać poprawnie przedmioty oraz poziom egzaminu (podstawowy, rozszerzony) oraz wpisać dowolną wartość w zakresie 30-100%. Należy jednak pamiętać, by po uzyskaniu świadectwa poprawić w systemie IRK podane dane (numer świadectwa oraz wyniki z matury).

Na uniwersytecie nie obowiązują progi punktowe a limity miejsc.

Do kwalifikacji brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminów maturalnych. Na poziomie podstawowym liczba % na świadectwie jest równa liczbie punktów w kwalifikacji. Wyniki na poziomie rozszerzonym mnożone są przez 2. Szczegółowe informacje o rekrutacji na studia znajdują się na stronie www.uwm.edu.pl/kandydaci

Uniwersytet nie pobiera opłat związanych z kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, nawet jeżeli są to ich studia na drugim lub kolejnym kierunku.

Tak. Nie ma ograniczeń jeśli chodzi o liczbę kierunków, na które można dokonać rejestracji. Za każdy z wybranych kierunków należy wnieść opłatę rekrutacyjną.

Sytuacja ta może wynikać z faktu, że między wniesieniem opłaty, a zaksięgowaniem środków na koncie mija pewien czas. Opłata będzie widoczna w systemie dopiero w momencie jej zaksięgowania w UWM. - Wpłaty dokonane w bankach lub przelewem internetowym widoczne są w ciągu 3 dni na koncie IRK kandydata. - Wpłaty dokonane w kasie UWM w Punkcie Obsługi Kandydata widoczne będą w systemie następnego dnia. Dłużej przekazywane są opłaty dokonane na poczcie. Za ewentualne opóźnienia w tym zakresie nie ponosi winy UWM, lecz instytucje przesyłające pieniądze kandydata na konto bankowe UWM. Na opłaty od kandydatów w rekrutacji dodatkowej czekamy do 16 września 2022 r, do godziny 13:00.

Wpłać opłatę rekrutacyjną na swoje indywidualne konto wskazane przez system IRK oraz jeśli: - posiadasz świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”, - posiadasz świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie IB lub EB, - uzyskałeś świadectwo dojrzałości za granicą, - jesteś laureatem lub finalistą olimpiady uprawniającej do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego, - jesteś kandydatem na studia II stopnia dostarcz do Punktu Obsługi Kandydata niezbędne dokumenty: świadectwa (starej matury, uzyskane za granica razem z tłumaczeniem), zaświadczenia (o wyniku studiów, o statusie finalisty olimpiady) lub dyplomy (matury IB, EB).

Uchwały Senatu UWM w Olsztynie dotyczące zasad rekrutacji dostępne są na stronie http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2022 Informacje o rekrutacji można także znaleźć na stronie http://www.uwm.edu.pl/kandydaci

Zgodnie z prawem każda uczelnia może ustalać własne zasady przyjmowania na studia i jest w tym niezależna.

"Stara matura" to termin odnoszony do świadectwa dojrzałości uzyskanego przed 2005 rokiem, gdzie wydającym dokument jest szkoła, a nie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

Punkt Obsługi Kandydata zlokalizowany jest w Bibliotece Uniwersyteckiej, ul. M. Oczapowskiego 12b, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00 od 20 czerwca 2022 r. do 27 września 2022 r.

Rekrutacja UWM ul. M. Oczapowskiego 12b 10-719 Olsztyn (na kopercie prosimy dopisać kierunek studiów)

Infolinia dla kandydatów czynna w godzinach 9:00 – 15:00 od 20 czerwca 2022 r. do 27 września 2022 r. tel.: 89 524-50-80 Dziekanaty Wydziałów: Dziekanat Wydziału Bioinżynierii Zwierząt - 89 523 34 05, 89 523 36 40 Dziekanat Wydziału Biologii i Biotechnologii - 89 523 44 48 Dziekanat Wydziału Geoinżynierii - 89 523 39 77, 89 523 37 75 Dziekanat Wydziału Humanistycznego - 89 524 63 07, 89 524 63 28 Dziekanat Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa - 89 523 33 16, 89 523 34 31 Dziekanat Wydziału Lekarskiego - 89 524 61 01 Dziekanat Wydziału Matematyki i Informatyki - 89 524 60 33 Dziekanat Wydziału Medycyny Weterynaryjnej - 89 523 34 40 Dziekanat Wydziału Nauk Ekonomicznych - 89 523 47 57, 89 523 44 46 Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu - 89 523 44 24 Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych - 89 524 62 07, 89 524 62 70 Dziekanat Wydziału Nauk Technicznych - 89 523 36 23, 524 51 40 Dziekanat Wydziału Nauki o Żywności - 89 523 34 01, 89 523 49 83 Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji - 89 524 64 25, 89 524 64 26 Dziekanat Wydziału Sztuki - 89 524 52 25 Dziekanat Wydziału Teologii - 89 523 89 46 Filia w Ełku – tel.: 87 621 60 76

Podczas przyjęcia na studia w UWM nie ma określonych progów punktowych. Ograniczeniem przy przyjęciu na studia jest limit miejsc dostępnych na danym kierunku studiów. Próg punktowy ustali się zatem automatycznie po przeliczeniu wyników, jakie kandydaci uzyskali w czasie egzaminów maturalnych.

Informacja o tym, że kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia na studia znajdzie się na jego indywidualnym koncie w IRK: w zakładce Zgłoszenia rekrutacyjne, w tabelce „status kwalifikacji” Jeżeli kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia na studia na dany kierunek, pod nazwą tego kierunku i punktacją, jaką kandydat uzyskał, pojawi się napis: Status kwalifikacji: zakwalifikowany Aby zostać przyjętym na studia należy potwierdzić zamiar studiowania dostarczając komplet wymaganych dokumentów do Punktu Obsługi Kandydata w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Potwierdzenia, które spłyną po terminie nie będą uwzględniane.

Nie, kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia w UWM jest zobowiązany potwierdzić zamiar studiowania dostarczając komplet wymaganych dokumentów do Punktu Obsługi Kandydata. Dopiero po spełnieniu tego warunku zostanie przyjęty na studia - wówczas na jego indywidualnym koncie w IRK pojawi się informacja w zakładce Zgłoszenia rekrutacyjne w tabelce: Status kwalifikacji: zakwalifikowany, a w tabelce: Decyzja: przyjęty Punkt Obsługi Kandydata znajduje się w Bibliotece Uniwersyteckiej, ul. M. Oczapowskiego 12b, Olsztyn-Kortowo

Tak. Harmonogram rekrutacji przewiduje uzupełnianie limitów naboru. W tym czasie uzupełniane będą wolne miejsca i progi punktowe zapewne będą obniżane, zatem osoby, które jeszcze nie zostały zakwalifikowane do przyjęcia na ten kierunek, automatycznie biorą udział w dalszej rekrutacji. Nie trzeba podejmować w tej sprawie żadnych działań - nie dzwonić, nie wysyłać maili, nie wysyłać pism informujących.

Rekrutacja na te kierunki z tokiem nauczania w języku angielskim odbywa się z wykorzystaniem innego systemu. Informacje o rekrutacji na kierunek lekarski z tokiem nauczania w języku angielskim dostępna tutaj: https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_2022_2023_LEK/

Każdy kandydat informację o kwalifikacji otrzyma na indywidualnym koncie w systemie IRK.

W drugim kroku rejestracji (po wyrażeniu zgody i oświadczeniu, iż zapoznało się z zasadami rekrutacji) wybiera się opcję "nie posiadam numeru PESEL" i wówczas system IRK generuje indywidualny numer, który jest traktowany przez system jak numer PESEL.

Tak. Każdy kandydat aplikujący na studia musi wnieść opłatę rekrutacyjną.

Podstawą uzyskania uprawnień jest dokument wydany przez Główny Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzony numerem porządkowym, stwierdzający uzyskaną przez kandydata na studia lokatę (zajęte miejsce) w eliminacjach centralnych oraz status kandydata (laureat lub finalista). Z uprawnień laureaci i finaliści mogą skorzystać tylko jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym – niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty.

Zaświadczenie o tytule laureata / finalisty należy dostarczyć do Punktu Obsługi Kandydata w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

Decyzję, jak również całą odpowiedzialność z niej wynikającą, w sprawie formy i drogi dostarczenia dokumentów na UWM ponosi kandydat.

W przypadku, gdy kandydat na studia nie może dopełnić wszystkich obowiązków związanych z procesem ubiegania się o przyjęcie na studia, może upoważnić do tego osobę trzecią. Osoba taka dokonując czynności prawnych związanych z rekrutacją (np. podpisywanie podania, ubieganie się o zwrot nadpłaty, odbieranie dokumentów) musi przedłożyć pisemne upoważnienie wystawione przez kandydata oraz poświadczone notarialnie. Jeżeli takie upoważnienie posiada, może dokonywać tych czynności w zastępstwie kandydata. Naturalnie musi się wylegitymować dowodem osobistym.

Wydruk podania na studia dokonywany jest z indywidualnego konta kandydata w IRK – zakładka Zgłoszenia rekrutacyjne: "Składanie dokumentów" (na dole strony).

Nie zostały wpisane wszystkie dane osobowe do systemu. W takim wypadku należy uzupełnić brakujące dane. Do wydruku podania niezbędny jest program Adobe Reader - podanie generuje się do postaci pliku PDF. Jeżeli to nie zadziała, prosimy o skorzystanie z innego komputera. Jeżeli i ta opcja nie przyniesie rezultatów, prosimy o kontakt z Infolinią dla kandydatów Tel.: 89 524-50-80

Nie, takie kserokopie nie są honorowane. Poświadczenia zgodności świadectwa może dokonać notariusz lub pracownik Punktu Obsługi Kandydata – koniecznym będzie przedstawienie oryginału świadectwa do wglądu.

Tak, niezłożenie w wyznaczonym terminie świadectwa dojrzałości (oraz innych dokumentów potwierdzających zamiar podjęcia studiów) jest równoważne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie na studia.

Nie, osoby, których świadectwo znajduje się w dokumentacji któregoś z wydziałów UWM, zobowiązane są do przedłożenia kserokopii tego świadectwa z adnotacją z dziekanatu, że świadectwo tam się znajduje.

Dla studentów części kierunków wymagane jest przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich. Skierowanie na badanie zostanie wysłane do kandydata razem z informacją o wpisie na listę studentów.

Kandydat zakwalifikowany na studia musi dostarczyć jedną fotografię w postaci tradycyjnego zdjęcia papierowego (35x45mm).

Tak, zdjęcia powinny spełniać wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych. Zdjęcie powinno być kolorowe, ostre, czyste i kontrastowe, wydrukowane na papierze wysokiej jakości i na jasnym tle. Powinno być zrobione: • na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron, od wierzchołka głowy do górnej części barków, • przedstawiające osobę bez nakrycia głowy, patrzącą na wprost, z zamkniętymi ustami, • twarz nie może być przesłonięta włosami, W przypadku osób noszących okulary, zdjęcie powinno spełniać poniższe kryteria: • szkła nie przyciemnione, • ramka nie może zasłaniać żadnej części oka, • nie mogą pojawiać się jakiekolwiek refleksy świetlne. W przypadku osób noszących religijne nakrycia głowy: • broda, czoło i obydwa policzki muszą być wyraźnie widoczne, • nie mogą występować na twarzy cienie spowodowane nakryciem głowy.

Tak - imieniem, nazwiskiem i numerem ID IRK.

Opłata rekrutacyjna musi być wpłacona przez kandydata na indywidualny numer konta stworzony dla tego kandydata i wynosi na rok ak. 2022/2023: a. 150 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. b. 85 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki studiów Wysokość należności z tytułu rekrutacji można sprawdzić na swoim indywidualnym koncie w IRK: w zakładce Płatności.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kilka kierunków studiów wnosi opłatę za każdy z nich.

Opłata rekrutacyjna jest przeznaczana na obsługę rekrutacji – pracę Komisji Rekrutacyjnych, druk i wysyłkę korespondencji, zakup sprzętu i materiałów biurowych, obsługę informatyczną i biurową itd. W związku z powyższym osoby, które przystąpią do rekrutacji i przez nią przejdą, a nie zostaną przyjęte na studia nie mogą liczyć na zwrot opłaty rekrutacyjnej.

Wysokość opłaty rekrutacyjnej jest ustalana przez Rektora UWM na postawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Opłata rekrutacyjna może być wpłacona w dowolny sposób (przelewem internetowym, wpłatą w banku lub w kasie UWM znajdującej się w Bibliotece Uniwersyteckiej). Najważniejsze jest, aby wpłynęła na właściwy numer konta - indywidualny dla każdego kandydata.

Numer konta bankowego, na które należy wnieść opłatę rekrutacyjną można znaleźć na swoim indywidualnym koncie w IRK w zakładce Płatności ( na dole strony).

System IRK generuje numer konta bankowego dla każdego kandydata w taki sposób, że ostatnie cyfry odpowiadają indywidualnego identyfikatorowi w systemie IRK. Stąd każdy kandydat ma osobne konto, na które winien dokonać wpłaty.

Osoby, które uiściły opłatę rekrutacyjną nie na swoje indywidualne konto bankowe w systemie IRK w zależności od tego, na jakie konto tę opłatę uiściły, postępują następująco: a. opłata została wpłacona na konto innego kandydata W takim wypadku kandydat/ka powinien jak najszybciej wpłacić opłatę rekrutacyjną na właściwe (swoje) konto. Jednocześnie osoba, na której konto wpłynęła ponadwymiarowa opłata rekrutacyjna powinna skierować do UWM podanie z prośbą o zwrot tej nadpłaty. b. opłata została wpłacona na konto któregoś w Wydziałów UWM lub na ogólne konto UWM W takim wypadku kandydat/ka powinien jak najszybciej wpłacić opłatę rekrutacyjną na właściwe (swoje) konto, po czym zwrócić się z podaniem o zwrot nadpłaty do Prorektora ds. studenckich UWM.

Kandydat zwracający się podaniem o zwrot nadpłaty powinien zawrzeć w podaniu następujące dane: • imię • nazwisko • adres • numer PESEL • opis sprawy • numer konta bankowego, na które ma być dokonany zwrot (z podaniem danych właściciela konta) • własnoręczny podpis • do podania należy dołączyć potwierdzenie dokonanej wpłaty/przelewu

Nie, nie ma to znaczenia - forma wpłaty pieniędzy na konto jest dowolna, najważniejsze, aby pieniądze zostały przelane na indywidualny numer konta wygenerowany z systemu IRK podczas rejestracji.

Jeżeli został podany prawidłowy numer konta, na który pieniądze mają wpłynąć, to opłata zostanie zaksięgowana. Wpisy w polu: "zleceniodawca" oraz "tytuł przelewu" są w tym momencie mniej ważne.

Każdy kandydat logując się na swoje konto w IRK może sprawdzić w zakładce płatności.

Tak, ale tylko jeśli rejestracja jest jeszcze aktywna, można zmieniać opłacone kierunki. W tym celu należy w zakładce "Płatności" wybrać punkt "Ustal priorytety".

Tak, ale tylko jeśli rejestracja jest jeszcze aktywna, to można zmieniać opłacone kierunki. W tym celu należy w zakładce "Płatności" wybrać punkt "Ustal priorytety".

O zwrot opłaty rekrutacyjnej mogą się ubiegać osoby, które: a. wpłaciły na swoje indywidualne konto w IRK kwotę wyższą od oczekiwanej b. przed zakończeniem okresu rejestracji wycofały się z jednego (kilku) kierunków, na który wcześniej się zapisały i wniosły opłatę c. nie spełniają warunków kwalifikacji i w związku z tym - z powodów formalnych- nie mogą być przyjęte na kierunek, na który się zapisał d. w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów O zwrot opłaty rekrutacyjnej nie mogą ubiegać się osoby, które przeszły przez cały proces rekrutacji i nie zostały przyjęte na studia.

Osoby ubiegające się o zwrot opłaty rekrutacyjnej wysyłają pocztą tradycyjną lub składają podanie w Biurze ds. Studenckich (ul. M. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn - rektorat, pok. 05). Podanie powinno być skierowane do Prorektora ds. studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Kandydat zwracający się podaniem o zwrot opłaty powinien zawrzeć w podaniu następujące dane: a. imię b. nazwisko c. adres d. numer PESEL e. opis sprawy f. numer konta bankowego, na które ma być dokonany zwrot (z podaniem danych właściciela konta) g. własnoręczny podpis h. do podania należy dołączyć potwierdzenie dokonanej wpłaty/przelewu

Nie. Osoby, które nie uiściły opłaty rekrutacyjnej, nie są brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

Świadectwa maturalne uzyskane za granicą przeliczamy wg. Załącznika nr 3 ze strony: http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2022, jeśli nie ma w nim kraju w którym zdawałeś maturę skontaktuj się z Biurem Współpracy Międzynarodowej: bwm@uwm.edu.pl.

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.