Wczytywanie strony...

Ubezpieczenia społeczne Wydział Nauk Ekonomicznych

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Wydział

Nauk Ekonomicznych

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

180 godzin, 30 punktów ECTS, 2 semestry

Charakterystyka

Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy aktualnej i rzetelnej wiedzy, zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, o społeczno-gospodarczych uwarunkowaniach systemu zabezpieczenia społecznego, podstawach prawno-organizacyjnych funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych, o rodzajach i zasadach nabywania prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, a także o postępowaniu sądowym i egzekucyjnym oraz o orzekaniu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Studia adresowane są do osób zajmujących się w pracy zawodowej ubezpieczeniami społecznymi, w szczególności pracowników ZUS-u, pracowników działu kadr, pracowników finansowo-księgowych oraz kadry kierowniczej z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Ponadto studia kierowane są do wszystkich osób chcących pogłębić wiedzę i będących zainteresowanych tematyką ubezpieczeń społecznych.

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Absolwent studiów posiada wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym o metodach i europejskich standardach zabezpieczenia społecznego, zasadach uczestnictwa w systemie ubezpieczeń społecznych, finansowych aspektach systemu ubezpieczenia społecznego, warunkach nabywania prawa do świadczeń z ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, wypadkowego i chorobowego i ubiegania się o nie, jak również o systemie ubezpieczeń zdrowotnych. Ponadto ma wiedzę o sytuacji na rynku pracy i o społeczno-gospodarczych uwarunkowaniach systemu zabezpieczenia społecznego, o metodach działań przestępczych w ubezpieczeniach, postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, uprzywilejowaniu w systemie zabezpieczenia społecznego, zwłaszcza w rolniczym ubezpieczeniu społecznym, jak również zna podstawy komunikacji interpersonalnej i dostrzega znaczenie wiedzy w zapewnieniu sobie adekwatnej ochrony finansowej na starość.

Warunki/zasady kwalifikacji

Podstawowym warunkiem ubiegania się o przyjęcie na Studia jest posiadanie przez kandydata dyplomu ukończonych studiów wyższych (licencjata, inżyniera, magistra lub tytułu równorzędnego).

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na Studia Podyplomowe składają następujące dokumenty:

a) podanie o przyjęcie na studia z kwestionariuszem osobowym – wydruk z Internetowej Rejestracji Kandydatów UWM (IRK UWM),

b) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

d) kserokopie obu stron dowodu osobistego, a w przypadku jego braku innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Rekrutacja na Studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.

Wysokość czesnego

3700 PLN. Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach.

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zajęcia organizowane są w formie zjazdów weekendowych (piątki-soboty) najczęściej 2 razy w miesiącu. Godziny zajęć: piątki (16.00-20.00), soboty (9.00-18.00).

Kadrę dydaktyczną na studiach stanowią wykładowcy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz innych uczelni wyższych: Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu oraz praktycy z zakresu ubezpieczeń społecznych, jak Prezes ZUS i pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, sędziowie Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

- obecność i aktywność na zajęciach,

- uzyskanie w określonym terminie wszystkich zaliczeń z przedmiotów objętych planem studiów,

- zdanie wymaganych egzaminów z zadanej problematyki studiów,

- napisanie pracy końcowej zgodnie z wymogami promotora,

- uregulowanie wszystkich zaległości finansowych i rzeczowych wobec UWM.

Na ocenę na świadectwie będzie składała się średnia ocen z wymaganych egzaminów (z następujących przedmiotów: Wprowadzenie do ubezpieczeń społecznych, Polityka społeczna i demografia, Zbieg tytułów i świadczenia z ubezpieczenia społecznego) i pracy końcowej.

Dodatkowe informacje

dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka, tel. (89) 524 65 89, email: sylwia.pienkowska@uwm.edu.pl,  Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn, pok. 210A. Dokumenty można ewentualnie składać w pok. 200A (adres jak wyżej).

Kierownik studiów podyplomowych

Kierownik nadzorujący 

dr Tomasz Wierzejski

Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych

dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka

 Kontakt

tel. 89 524 55 56; 882-788-008

e-mail: wne.podyplomowe@uwm.edu.pl

Kierownik merytoryczny - dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka:  

tel. 89 524-65-89;  

e-mail: sylwia.pienkowska@uwm.edu.pl

Wydział Nauk Ekonomicznych, Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Finansów, ul. Oczapowskiego 4, pok. 311.  

 

 

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.