Wczytywanie strony...

Audyt i kontrola wewnętrzna Wydział Nauk Ekonomicznych

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Opis

Studia podyplomowe w zakresie Audytu i kontroli wewnętrznej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mają charakter kwalifikacyjny i doskonalący. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy, dotyczącej metodyki prowadzenia audytu wewnętrznego oraz zasad wdrażania systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Program studiów uwzględnia aktualne wymogi egzaminów certyfikacyjnych dla audytorów wewnętrznych w Polsce.

Oferta skierowana jest do absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich:

• zainteresowanych tematyką audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej;

• pragnących rozpocząć pracę w audycie wewnętrznym;

• przygotowujących się do egzaminu na audytora wewnętrznego;

• kadry kierowniczej jednostek sektora finansów publicznych;

• pracowników komórek audytu wewnętrznego;

Uwaga! Ukończenie studiów oraz zdobycie dwuletniej praktyki zawodowej uprawnia do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych bez konieczności zdawania egzaminu w The Institute of Internal Auditors (IIA). Od 2010 roku, osoby, które ukończyły studia podyplomowe w zakresie audytu, na uczelni posiadającej prawo do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych (Wydział Nauk Ekonomicznych UWM posiada to prawo), zdobywają takie uprawnienia: Podstawa prawna: art. 286 ust. 1 pkt 5 lit. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Program zajęć obejmuje 220 godzin realizowanych w ciągu 2 semestrów. Zjazdy odbywają się raz w miesiącu, w cyklu sobotnio-niedzielnym w godzinach 8:00-15:15. Wykłady są prowadzone przez pracowników naukowych UWM oraz praktyków z jednostek sektora finansów publicznych, których udział w realizacji studiów zapewnia słuchaczom dostęp do praktycznych rozwiązań i wskazówek będących rezultatem doświadczenia zawodowego kadry.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, case study oraz warsztatów indywidualnych i grupowych. Słuchacze, dzięki aktywnym formom prowadzenia zajęć, mają możliwość poznania praktycznej strony omawianych zagadnień.

Program studiów obejmuje teoretyczne i praktyczne aspekty metodyki przeprowadzania audytu wewnętrznego, zarządzanie ryzykiem, tematykę kontroli (zarządczej, finansowej, wewnętrznej),  audyt systemów informatycznych, a także obszary priorytetowe z punktu widzenia zadań audytowych: zamówienia publiczne, rachunkowość (z ukierunkowaniem na audyt finansowy), finanse publiczne oraz system funduszy unijnych.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów przewidzianych programem studiów oraz zaliczenie egzaminu końcowego w formie krótkiego testu pisemnego oraz zaliczenia ustnego.

Kierownik studiów:

dr hab. Henryk Lelusz, prof. UWM

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe dowolnego stopnia i kierunku. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

- podanie o przyjęcie na studia wraz z kwestionariuszem osobowym (wydrukowane z systemu IRK),

- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

- 1 zdjęcie legitymacyjne

- kserokopia dowodu osobistego

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów: 
- wrzesień 2014 r., do wyczerpania limitu 50 miejsc,
- Katedra Makroekonomii, 10-720 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 19, pok. 205 lub 213, tel. (89) 523-37-82 lub (89) 523-33-92.

Dodatkowych informacji udziela:  Urszula Dumalska – sekretarz studiów

Katedra Rachunkowości, ul. Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn

tel. (89) 523-47-36, e-mail: zakrach@uwm.edu.pl

Miejsce ogłoszenia wyników

Katedra Rachunkowości

Wysokość czesnego

Odpłatność za studia wynosi 3600 zł. Nr konta: UWM Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2 Bank Handlowy w Warszawie S.A. 29 1030 1218 0000 0000 9113 2052 z dopiskiem „Audyt” 22.410.031

Dodatkowe informacje

Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie. Istnieje możliwość rozłożenia opłaty za studia na dwie raty po 1800 zł.

Logo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.