PORTAL REKRUTACYJNY
image

Uniwersyteckie Centrum Wsparcia

Na UWM dbamy o Twoje dobre samopoczucie, dlatego, jeśli tylko będziesz tego potrzebował/a otrzymasz pomoc od naszych specjalistów. Znajdziesz w Uniwersyteckim Centrum Wsparcia, które oferuje m.in.: 

 • wsparcie psychologiczne,

 • pomoc w rozwiązywaniu trudności w nauce,

 • szkolenia i warsztaty.

Uniwersyteckie Centrum Wsparcia kieruje swoje działania do osób związanych z uczelnią niezależnie od wydziału czy kierunku studiów. Pomoc ta jest bezpłatna i dyskretna. 

Niepełnosprawność nie wyklucza

Jeśli posiadasz udokumentowaną niepełnosprawność, zgłoś się do Biura Osób z Niepełnosprawnościami. To miejsce, które ma przygotowane rozwiązania i narzędzia, ułatwiające funkcjonowanie w uniwersyteckiej przestrzeni. Wśród pomocy, jaką możesz otrzymać, m.in.: 

 • pomoc asystenta studenta/ki z niepełnosprawnością,

 • wsparcie psychologiczne,

 • pomoc tłumacza języka migowego i „stenotypisty”,

 • transport,

 • dedykowane lektoraty i wf,

 • specjalistyczny sprzęt.

O wszystkich formach wsparcia przeczytasz na stronie biura. 

image

Spokojna głowa z UWM

Pomoc psychologiczną w każdej, ważnej dla Ciebie sprawie znajdziesz w Ośrodku Wsparcia Psychologicznego i Psychoedukacji „Empatia”.

Jeśli poczujesz kryzys emocjonalny, borykasz się z uzależnieniami, łączą Cię trudne relacje, z których chciałbyś/chciałabyś się wyrwać lub po prostu chcesz lepiej poznać siebie – „Empatia” to miejsce, do którego powinieneś/powinnaś skierować swoje kroki.  

Czasami wystarczy rozmowa, ale ośrodek wesprze Cię również w inny sposób. Oferuje m.in. 

 • konsultacje psychologiczne,

 • warsztaty interpersonalne,

 • spotkania grupowe,

 • wskazówki i porady, studenckie wydarzenia. 

 • wiedzę dostępną online.

Możesz skorzystać również z narzędzia online, które pomoże Ci we wczesnym rozpoznaniu sytuacji problemowych i kryzysów psychologicznych. Wystarczy wypełnić test, aby dowiedzieć się, czy i jakiej pomocy aktualnie potrzebujesz. 

Pomoc UWM na wyciągnięcie ręki

Wśród specjalistów i specjalistek działających w Empatii są psychologowie i psycholożki, pracowniczki pierwszego kontaktu oraz terapeuci i terapeutki, którzy/re są w ciągłej gotowości, aby Ci pomóc.  

Władze UWM utworzyły również stanowisko streetworkera, który stara się być blisko studentek i studentów, sprawdza ich potrzeby oraz odpowiada na nie, wspierając w budowaniu sprzyjającego środowiska do rozwoju i funkcjonowania.  

Za sprawy równego traktowania na UWM odpowiada Rzecznik ds. Równości Szans. Do jego zadań należy przeciwdziałanie dyskryminacji, m.in. ze względu na płeć, orientację seksualną, wiek, pochodzenie etniczne, wyznanie, poglądy polityczne czy przynależność związkową. 

Wsparcie finansowe na UWM – stypendia

Stypendia od Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie to ważny element umożliwia pokonywanie trudności materialnych w trakcie studiowania, ale też pozwala skoncentrować się na nauce bez dodatkowych obciążeń. 

Przyznawane jest za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne oraz za wysoką średnią. Stypendium otrzymuje jedynie 10% studentów z danego kierunku. Warto o nie zawalczyć! W roku akademickim 2023/2024 to kwota 1700 zł.

To wsparcie finansowe, które możesz otrzymać za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich.

Możesz je otrzymać, jeśli masz udokumentowaną niepełnosprawność. W roku akademickim 2023/2024 stypendium dla osób z niepełnosprawnością w stopniu lekkim wynosiło 1200 zł, umiarkowanym – 1300 zł, znacznym – 1500 zł.

Możesz z niego skorzystać, jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej. Jest określane na podstawie dochodu przypadającego na jednego członka rodziny. W roku akademickim 2023/2024 maksymalna kwota stypendium socjalnego wynosiła 1900/2200 zł. 

To jednorazowa pomoc finansowa wypłacana w przypadku zaistnienia trudnej sytuacji, np. śmierci bliskiego członka rodziny, ciężkiej choroby, utraty stałego źródła dochodu czy innych zdarzeń losowych. Taką pomoc możesz otrzymać dwa razy w roku. 

Umożliwia samodzielne utrzymanie się na studiach. Zaciągnięty kredyt zaczynasz spłacać dopiero dwa lata po ukończeniu studiów. Odsetki pokrywane są z budżetu państwa, a kwotę kredytu można umorzyć. Warunkiem są dobre wyniki w nauce!