PORTAL REKRUTACYJNY

Dokumenty

Na studia I stopnia i jednolite magisterskie:

  • własnoręcznie podpisane podanie wydrukowane z sytemu IRK
  • kopia świadectwa, dyplomu dojrzałości, dokumentu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik weterynarii (w przypadku rekrutacji na kierunek weterynaria) poświadczona za zgodność z oryginałem  (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Punktu Obsługi Kandydata UWM)
  • fotografia  o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz Nr ID IRK

Na studia II stopnia:

  • własnoręcznie podpisane podanie wydrukowane z sytemu IRK
  • kopia dyplomu ukończenia studiów poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Punktu Obsługi Kandydata UWM)
  • oryginał zaświadczenia o wyniku studiów (o ile na wcześniejszym etapie została złożona kopia)
  • fotografia o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz Nr ID IRK
 

Dokumenty możesz dostarczyć osobiście:

Punkt Obsługi Kandydata (Biblioteka Uniwersytecka UWM)
ul. Oczapowskiego 12b
10-719 Olsztyn

(Punkt Obsługi Kandydata czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00)

lub wysłać na adres:

Rekrutacja UWM
ul. Oczapowskiego 12b
10-719 Olsztyn
(na kopercie dopisz kierunek studiów, na który składasz dokumenty)