PORTAL REKRUTACYJNY

Dokumenty

Na studia I stopnia i jednolite magisterskie:

 • własnoręcznie podpisane podanie wydrukowane z sytemu IRK
 • kopia świadectwa, dyplomu dojrzałości, dokumentu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik weterynarii (w przypadku rekrutacji na kierunek weterynaria) poświadczona za zgodność z oryginałem  (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Punktu Obsługi Kandydata UWM)
 • fotografia  o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz Nr ID IRK

Na studia II stopnia:

 • własnoręcznie podpisane podanie wydrukowane z sytemu IRK
 • kopia dyplomu ukończenia studiów poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Punktu Obsługi Kandydata UWM)
 • oryginał zaświadczenia o wyniku studiów (o ile na wcześniejszym etapie została złożona kopia)
 • fotografia o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz Nr ID IRK
 

Dokumenty możesz dostarczyć osobiście:

Punkt Obsługi Kandydata (Biblioteka Uniwersytecka UWM)
ul. Oczapowskiego 12b
10-719 Olsztyn

(Punkt Obsługi Kandydata czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 w terminie od 24 czerwca do 24 września 2024 r.)

lub wysłać na adres:

Rekrutacja UWM
ul. Oczapowskiego 12b
10-719 Olsztyn
(na kopercie dopisz kierunek studiów, na który składasz dokumenty)

Dokumenty

wymagane od cudzoziemców
 • Podanie o przyjęcie na studia (podpisane odręcznie) wydrukowane z systemu IRK
 • Dokument uprawniający do dalszego kształcenia w Polsce
  • studia I stopnia: kserokopia zalegalizowanego / opatrzonego apostille świadectwa ukończenia szkoły średniej (wraz z wynikami egzaminów / wykazem ocen) zawierająca klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju miejsca wydania świadectwa lub inny dokument uznany za równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości. Dokument musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego lub konsula. Oryginał należy okazać do wglądu.

   ! Informacja na temat świadectw wydanych przez Republikę Białorusi !
   W związku z wypowiedzeniem przez Republikę Białorusi Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o uznaniu ekwiwalencji w szkolnictwie wyższym, równoważności stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki, stanowiącą podstawę prawną do podejmowania przez obywateli Białorusi nauki na uczelniach wyższych w Polsce wszystkie osoby posiadające świadectwo (atestat) wydane przez Republikę Białorusi od dnia 29 września 2005 r. zobowiązane są przedstawić w procesie rekrutacji zaświadczenie z Kuratorium Oświaty o uznaniu wykształcenia uzyskanego za granicą LUB zaświadczenia, że ich wniosek o uznanie wykształcenia uzyskanego za granicą jest procedowany. Informacja jak złożyć wniosek o uznanie zagranicznego wykształcenia znajduje się na stronie: https://www.ko.olsztyn.pl/category/uznawanie-wyksztalcenia-uzyskanego-za-granica/

  • studia II stopnia: kserokopia zalegalizowanego / opatrzonego apostille dyplomu (wraz z suplementem / wykazem ocen) lub inny dokument ukończenia szkoły wyższej za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany zgodnie z przepisami za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia. Dokument musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego lub konsula. Oryginał należy okazać do wglądu.
  • szkoła doktorska: kserokopia zalegalizowanego / opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu ukończenia studiów wyższych za granicą (wraz z suplementem / wykazem ocen), uznanego zgodnie z odrębnymi przepisami, za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów magisterskich. Dokument musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego lub konsula. Oryginał należy okazać do wglądu.
  • studia podyplomowe: kserokopia zalegalizowanego / opatrzonego apostille dyplomu (wraz z suplementem/wykazem ocen) lub inny dokument ukończenia szkoły wyższej za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany zgodnie z przepisami za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów przynajmniej pierwszego stopnia. Dokument musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego lub konsula. Oryginał należy okazać do wglądu.
 • Zaświadczenie o znajomości języka polskiego (dotyczy osób, które chcą podjąć studia w języku polskim). Osoby, które chcą podjąć studia w języku polskim na UWM w Olsztynie, muszą przedstawić jeden z poniższych dokumentów poświadczających ich znajomość języka:
  • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • certyfikat poświadczający zdanie państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej B1 lub wyższym (B2, C1) wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (www.certyfikatpolski.pl),
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej z wykładowym językiem polskim bądź dyplom ukończenia studiów w języku polskim.

W przypadku braku jednego z powyżej wymienionych dokumentów, kandydat musi przystąpić do testu kwalifikacyjnego z języka polskiego jako obcego przeprowadzonego przez Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców UWM w Olsztynie. (Test na poziomie B2, składający się z 5 części: rozumienie ze słuchu, czytanie, znajomość gramatyki, pisanie, mówienie).

 • Kserokopia paszportu (strona ze zdjęciem). Oryginał dokumentu do wglądu.
 • Formularz aplikacyjny wydrukowany z systemu IRK.
 • Kserokopia wizy/karty pobytu (należy dostarczyć po przyjęciu na studia).
 • Kserokopia ważnej minimum rok polisy ubezpieczenia zdrowotnego lub podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) lub karty EKUZ (należy dostarczyć po przyjęciu na studia).

Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom studiów wyższych wraz z wykazem ocen (suplementem) oraz apostille/legalizacja muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego lub konsula.

W przypadku pytań związanych z dokumentacją wymaganą od cudzoziemców prosimy o kontakt z Biurem ds. Współpracy Międzynarodowej: bwm@uwm.edu.pl