PORTAL REKRUTACYJNY

Najczęściej zadawane pytania

Jakie były progi punktowe na poszczególne kierunki studiów?

Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie nie obowiązują progi punktowe a limity miejsc.

Tak. System IRK wymaga jednak od Kandydata podania w trakcie rejestracji numeru świadectwa dojrzałości oraz wskazania instytucji, która wyda świadectwo. Jeśli Kandydat w momencie rejestracji oczekuje jeszcze na wydanie dokumentu może tymczasowo w polu “numer dokumentu” wpisać np. cyfrę 1, oraz wskazać odpowiednią Okręgową Komisję Egzaminacyjną jako instytucję wydającą dokument. W dalszej części rejestracji system IRK poprosi o wskazanie przedmiotów maturalnych oraz uzyskanych wyników na maturze i ich poziomu. Tu należy wskazać poprawnie przedmioty oraz poziom egzaminu (podstawowy, rozszerzony) oraz wpisać dowolną wartość w zakresie 30-100%. Należy jednak pamiętać, by po uzyskaniu świadectwa poprawić w systemie IRK podane dane (numer świadectwa oraz wyniki z matury).  

Do kwalifikacji brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminów maturalnych. Na poziomie podstawowym liczba % na świadectwie jest równa liczbie punktów w kwalifikacji. Wyniki na poziomie rozszerzonym mnożone są przez 2. Szczegółowe informacje o rekrutacji na studia znajdują się na stronie www.uwm.edu.pl/kandydaci

Uniwersytet nie pobiera opłat związanych z kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, nawet jeżeli są to ich studia na drugim lub kolejnym kierunku.

Tak. Nie ma ograniczeń jeśli chodzi o liczbę kierunków, na które można dokonać rejestracji. Za każdy z wybranych kierunków należy wnieść opłatę rekrutacyjną.

Harmonogram rekrutacji jest dostępny na tej stronie >>

Sytuacja ta może wynikać z faktu, że między wniesieniem opłaty, a zaksięgowaniem środków na koncie mija pewien czas. Opłata będzie widoczna w systemie dopiero w momencie jej zaksięgowania w UWM.

 • Wpłaty dokonane w bankach lub przelewem internetowym widoczne są w ciągu 3 dni na koncie IRK kandydata.
 • Wpłaty dokonane w kasie UWM w Punkcie Obsługi Kandydata widoczne będą w systemie następnego dnia.

Dłużej przekazywane są opłaty dokonane na poczcie.

Za ewentualne opóźnienia w tym zakresie nie ponosi winy UWM, lecz instytucje przesyłające pieniądze kandydata na konto bankowe UWM.

Wpłać opłatę rekrutacyjną na swoje indywidualne konto wskazane przez system IRK
oraz jeśli:

 • posiadasz świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”,
 • posiadasz świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie IB lub EB,
 • uzyskałeś świadectwo dojrzałości za granicą,
 • jesteś laureatem lub finalistą olimpiady uprawniającej do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego,
 • posiadasz dyplom zawodowy/ świadectwo/ dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik weterynarii
 • jesteś kandydatem na studia II stopnia

dostarcz do Punktu Obsługi Kandydata niezbędne dokumenty: świadectwa (starej matury, uzyskane za granica razem z tłumaczeniem), zaświadczenia (o wyniku studiów, o statusie finalisty olimpiady) lub dyplomy (matury IB, EB, technik weterynarii). 

Zasady kwalifikacji dostępne są na tej stronie >>

Zgodnie z prawem każda uczelnia może ustalać własne zasady przyjmowania na studia i jest w tym niezależna.

Nie, nie ma takiej możliwości.  

Tak. Należy jednak pamiętać, że w kwalifikacji policzone zostanie 0 punktów za taki przedmiot.

“Stara matura” to termin odnoszony do świadectwa dojrzałości uzyskanego przed 2005 rokiem, gdzie wydającym dokument jest szkoła, a nie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.  

Punkt Obsługi Kandydata zlokalizowany jest w Bibliotece Uniwersyteckiej, ul. M. Oczapowskiego 12b, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00 od  24 czerwca 2024 r. do 24 września 2024 r.

Rekrutacja UWM
ul. M. Oczapowskiego 12b
10-719 Olsztyn
(na kopercie prosimy dopisać kierunek studiów)

Infolinia dla kandydatów czynna w godzinach 9:00 – 15:00

tel.: 89 524-50-80

 

Dziekanaty Wydziałów:

Dziekanat Wydziału Bioinżynierii Zwierząt – 89 523 34 05, 89 523 36 40

Dziekanat Wydziału Biologii i Biotechnologii – 89 523 44 48

Dziekanat Wydziału Geoinżynierii – 89 523 39 77, 89 523 37 75

Dziekanat Wydziału Humanistycznego – 89 524 63 07

Dziekanat Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa – 89 523 33 16, 89 523 32 80

Dziekanat Wydziału Lekarskiego – 89 524 61 01

Dziekanat Wydziału Matematyki i Informatyki – 89 524 60 33; 89 524 61 30

Dziekanat Wydziału Medycyny Weterynaryjnej – 89 523 34 40

Dziekanat Wydziału Nauk Ekonomicznych – 89 523 47 57, 89 523 44 46

Dziekanat Szkoły Zdrowia Publicznego – 89 523 44 24

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych – 89 524 62 07, 89 524 62 70

Dziekanat Wydziału Nauk Technicznych – 89 523 36 23, 524 51 40

Dziekanat Wydziału Nauki o Żywności – 89 523 34 01, 89 523 49 83

Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji – 89 524 64 25, 89 524 65 71

Dziekanat Wydziału Sztuki – 89 524 52 25

Dziekanat Wydziału Teologii – 89 523 89 46

Filia w Ełku – tel.: 87 621 07 07

Podczas przyjęcia na studia w UWM nie ma określonych progów punktowych. Ograniczeniem przy przyjęciu na studia jest limit miejsc dostępnych na danym kierunku studiów. Próg punktowy ustali się zatem automatycznie po przeliczeniu wyników, jakie kandydaci uzyskali w czasie egzaminów maturalnych.

Informacja o tym, że kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia na studia znajdzie się na jego indywidualnym koncie w IRK: w zakładce Zgłoszenia rekrutacyjne, w tabelce „status kwalifikacji”

Jeżeli kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia na studia na dany kierunek, pod nazwą tego kierunku i punktacją, jaką kandydat uzyskał, pojawi się napis: Status kwalifikacji: zakwalifikowany

Aby zostać przyjętym na studia należy potwierdzić zamiar studiowania dostarczając komplet wymaganych dokumentów do Punktu Obsługi Kandydata w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Potwierdzenia, które spłyną po terminie nie będą uwzględniane. 

Nie, kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia w UWM jest zobowiązany potwierdzić zamiar studiowania dostarczając komplet wymaganych dokumentów do Punktu Obsługi Kandydata. Dopiero po spełnieniu tego warunku zostanie przyjęty na studia – wówczas na jego indywidualnym koncie w IRK pojawi się informacja w zakładce Zgłoszenia rekrutacyjne w tabelce: Status kwalifikacji: zakwalifikowany,  a w tabelce: Decyzja: przyjęty

Punkt Obsługi Kandydata znajduje się w Bibliotece Uniwersyteckiej, ul. M. Oczapowskiego 12b, Olsztyn-Kortowo

Tak. Harmonogram rekrutacji przewiduje uzupełnianie limitów naboru. W tym czasie uzupełniane będą wolne miejsca i progi punktowe zapewne będą obniżane, zatem osoby, które jeszcze nie zostały zakwalifikowane do przyjęcia na ten kierunek, automatycznie biorą udział w dalszej rekrutacji. Nie trzeba podejmować w tej sprawie żadnych działań – nie dzwonić, nie wysyłać maili, nie wysyłać pism informujących.

Rekrutacja na te kierunki z tokiem nauczania w języku angielskim odbywa się z wykorzystaniem innego systemu. Informacje o rekrutacji na kierunek lekarski z tokiem nauczania w języku angielskim dostępna tutaj:

https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_2024_2025_LEK/

Każdy kandydat informację o kwalifikacji otrzyma na indywidualnym koncie w systemie IRK.

W drugim kroku rejestracji (po wyrażeniu zgody i oświadczeniu, iż zapoznało się z zasadami rekrutacji) wybiera się opcję “nie posiadam numeru PESEL” i wówczas system IRK generuje indywidualny numer, który jest traktowany przez system jak numer PESEL.

Informacje o olimpiadach, które zwalniają kandydata z postępowania kwalifikacyjnego można znaleźć  na stronie: https://uwm.edu.pl/kandydaci/laureaci-i-finalisci-olimpiad-oraz-konkursow-stopnia-centralnego

Tak. Każdy kandydat aplikujący na studia musi wnieść opłatę rekrutacyjną.

Podstawą uzyskania uprawnień jest dokument wydany przez Główny Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzony numerem porządkowym, stwierdzający uzyskaną przez kandydata na studia lokatę (zajęte miejsce) w eliminacjach centralnych oraz status kandydata (laureat lub finalista).
Z uprawnień laureaci i finaliści mogą skorzystać tylko jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym – niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty. 

Zaświadczenie o tytule laureata / finalisty należy dostarczyć do Punktu Obsługi Kandydata w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji (na studia stacjonarne do 15 lipca 2024 r.)

Decyzję, jak również całą odpowiedzialność z niej wynikającą, w sprawie formy i drogi dostarczenia dokumentów na UWM ponosi kandydat.

Tak. Jeśli dokumenty są kompletne i podpisane przez kandydata.

W przypadku, gdy kandydat na studia nie może dopełnić wszystkich obowiązków związanych z procesem ubiegania się o przyjęcie na studia, może upoważnić do tego osobę trzecią. Osoba taka dokonując czynności prawnych związanych z rekrutacją (np. podpisywanie podania, ubieganie się o zwrot nadpłaty, odbieranie dokumentów) musi przedłożyć pisemne upoważnienie wystawione przez kandydata oraz poświadczone notarialnie. Jeżeli takie upoważnienie posiada, może dokonywać tych czynności w zastępstwie kandydata. Naturalnie musi się wylegitymować dowodem osobistym.

Wydruk podania na studia dokonywany jest z indywidualnego konta kandydata w IRK – zakładka Zgłoszenia rekrutacyjne: “Składanie dokumentów” (na dole strony).

Nie zostały wpisane wszystkie dane osobowe do systemu. W takim wypadku należy uzupełnić brakujące dane. Do wydruku podania niezbędny jest  program Adobe Reader – podanie generuje się do postaci pliku PDF. Jeżeli to nie zadziała, prosimy o skorzystanie z innego komputera. Jeżeli i ta opcja nie przyniesie rezultatów, prosimy o kontakt z Infolinią dla kandydatów Tel.: 89 524-50-80

 

Tak.

Nie, takie kserokopie nie są honorowane. Poświadczenia zgodności świadectwa może dokonać notariusz lub pracownik Punktu Obsługi Kandydata – koniecznym będzie przedstawienie oryginału świadectwa do wglądu.

Tak.

Tak.

Tak, niezłożenie w wyznaczonym terminie świadectwa dojrzałości (oraz innych dokumentów potwierdzających zamiar podjęcia studiów) jest równoważne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie na studia.

Nie, osoby, których świadectwo znajduje się w dokumentacji któregoś z wydziałów UWM, zobowiązane są do przedłożenia kserokopii tego świadectwa z adnotacją z dziekanatu, że świadectwo tam się znajduje.

Dla studentów części kierunków wymagane jest przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich. Skierowanie na badanie zostanie przekazane kandydatowi razem z informacją o wpisie na listę studentów.

Kandydat zakwalifikowany na studia musi dostarczyć jedną fotografię w postaci tradycyjnego zdjęcia papierowego (35x45mm).

Tak.

Tak, zdjęcia powinny spełniać wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych.

Zdjęcie  powinno być kolorowe, ostre, czyste i kontrastowe, wydrukowane na papierze wysokiej jakości i na jasnym tle. Powinno być zrobione:

 • na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron, od wierzchołka głowy do górnej części barków,
 • przedstawiające osobę bez nakrycia głowy, patrzącą na wprost, z zamkniętymi ustami,
 • twarz nie może być przesłonięta włosami,

W przypadku osób noszących okulary, zdjęcie powinno spełniać poniższe kryteria:

 • szkła nie przyciemnione,
 • ramka nie może zasłaniać żadnej części oka,
 • nie mogą pojawiać się jakiekolwiek refleksy świetlne.

W przypadku osób noszących religijne nakrycia głowy:

 • broda, czoło i obydwa policzki muszą być wyraźnie widoczne,
 • nie mogą występować na twarzy cienie spowodowane nakryciem głowy.

Tak – imieniem, nazwiskiem i numerem ID IRK.

Opłata rekrutacyjna musi być wpłacona przez kandydata na indywidualny numer konta stworzony dla tego kandydata i wynosi na rok ak. 2024/2025:

 • 150 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, produkcja muzyczna i realizacja dźwięku.
 • 85 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki studiów 

Wysokość należności z tytułu rekrutacji można sprawdzić na swoim indywidualnym koncie w IRK: w zakładce Płatności.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kilka kierunków studiów wnosi opłatę za każdy z nich.

Opłata rekrutacyjna jest przeznaczana na obsługę rekrutacji – pracę Komisji Rekrutacyjnych, druk i wysyłkę korespondencji, zakup sprzętu i materiałów biurowych, obsługę informatyczną i biurową itd. W związku z powyższym osoby, które przystąpią do rekrutacji i przez nią przejdą, a nie zostaną przyjęte na studia nie mogą liczyć na zwrot opłaty rekrutacyjnej.

Wysokość opłaty rekrutacyjnej jest ustalana przez Rektora UWM na postawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nie.

Opłata rekrutacyjna może być wpłacona w dowolny sposób (przelewem internetowym, wpłatą w banku). Najważniejsze jest, aby wpłynęła na właściwy numer konta – indywidualny dla każdego kandydata.

Numer konta bankowego, na które należy wnieść opłatę rekrutacyjną można znaleźć na swoim indywidualnym koncie w IRK w zakładce Płatności (na dole strony).

System IRK generuje numer konta bankowego dla każdego kandydata w taki sposób, że ostatnie cyfry odpowiadają indywidualnego identyfikatorowi w systemie IRK. Stąd każdy kandydat ma osobne konto, na które winien dokonać wpłaty.

Nie. UWM automatycznie nie przeksięgowuje opłat z jednego konta na drugie.

Osoby, które uiściły opłatę rekrutacyjną nie na swoje indywidualne konto bankowe w systemie IRK w zależności od tego, na jakie konto tę opłatę uiściły, postępują następująco:

 • opłata została wpłacona na konto innego kandydata
  W takim wypadku kandydat/ka powinien jak najszybciej wpłacić opłatę rekrutacyjną na właściwe (swoje) konto.
  Jednocześnie osoba, na której konto wpłynęła ponadwymiarowa opłata rekrutacyjna powinna skierować do UWM podanie z prośbą o zwrot tej nadpłaty.
 • opłata została wpłacona na konto któregoś w Wydziałów UWM lub na ogólne konto UWM
  W takim wypadku kandydat/ka powinien jak najszybciej wpłacić opłatę rekrutacyjną na właściwe (swoje) konto, po czym zwrócić się z podaniem o zwrot nadpłaty do Prorektora ds. studenckich UWM.
 1.  

Kandydat zwracający się podaniem o zwrot nadpłaty powinien zawrzeć w podaniu następujące dane:

 • imię
 • nazwisko
 • adres
 • numer PESEL
 • opis sprawy
 • numer konta bankowego, na które ma być dokonany zwrot (z podaniem danych właściciela konta)
 • własnoręczny podpis
 • do podania należy dołączyć potwierdzenie dokonanej wpłaty/przelewu
 •  

Nie, nie ma to znaczenia – forma wpłaty pieniędzy na konto jest dowolna, najważniejsze, aby pieniądze zostały przelane na indywidualny numer konta wygenerowany z systemu IRK podczas rejestracji.

Jeżeli został podany prawidłowy numer konta, na który pieniądze mają wpłynąć, to opłata zostanie zaksięgowana. Wpisy w polu: “zleceniodawca” oraz “tytuł przelewu” są w tym momencie mniej ważne.

Każdy kandydat logując się na swoje konto w IRK może sprawdzić w zakładce płatności.

Tak, ale tylko jeśli rejestracja jest jeszcze aktywna, można zmieniać opłacone kierunki. W tym celu należy w zakładce “Płatności” wybrać punkt “Ustal priorytety”.

Tak, ale tylko jeśli rejestracja jest jeszcze aktywna, można zmieniać opłacone kierunki. W tym celu należy w zakładce “Płatności” wybrać punkt “Ustal priorytety”.

O zwrot opłaty rekrutacyjnej mogą się ubiegać osoby, które:

 • wpłaciły na swoje indywidualne konto w IRK kwotę wyższą od oczekiwanej
 • przed zakończeniem okresu rejestracji wycofały się z jednego (kilku) kierunków, na który wcześniej się zapisały i wniosły opłatę
 • nie spełniają warunków kwalifikacji i w związku z tym – z powodów formalnych- nie mogą być przyjęte na kierunek, na który się zapisał
 • w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów
 1.  

O zwrot opłaty rekrutacyjnej nie mogą ubiegać się osoby, które przeszły przez cały proces rekrutacji i nie zostały przyjęte na studia.

Osoby ubiegające się o zwrot opłaty rekrutacyjnej wysyłają pocztą tradycyjną lub składają podanie w  Biurze ds. Studenckich  (ul. M. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn – rektorat, pok. 05)

Podanie powinno być skierowane do Prorektora ds. studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Kandydat zwracający się podaniem o zwrot opłaty powinien zawrzeć w podaniu następujące dane:

 1. imię
 2. nazwisko
 3. adres
 4. numer PESEL
 5. opis sprawy
 6. numer konta bankowego, na które ma być dokonany zwrot (z podaniem danych właściciela konta)
 7. własnoręczny podpis
 8. do podania należy dołączyć potwierdzenie dokonanej wpłaty/przelewu
 9.  

Nie.

Nie. Osoby, które nie uiściły opłaty rekrutacyjnej, nie są brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

Jesteś na liście rezerwowej – NIE REZYGNUJ, zaloguj się do systemu IRK w dniu 26.07.2024 r. po godz. 12.00, jeśli znajdziesz się na swoim koncie status zakwalifikowany – przynieś lub wyślij poczta tradycyjną komplet dokumentów do dnia 30.07.2024 r. do godz. 15.00

Świadectwa maturalne uzyskane za granicą przeliczamy wg. Załącznika nr 3 ze strony: https://uwm.edu.pl/kandydaci/kryteria-kwalifikacji, jeśli nie ma w nim kraju w którym zdawałeś maturę skontaktuj się z Biurem Współpracy Międzynarodowej: bwm@uwm.edu.pl.