PORTAL REKRUTACYJNY

Kalendarz rekrutacji

Harmonogram rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie realizowane w języku polskim

Etapy postępowania kwalifikacyjnegoTermin
Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów06.06.-15.07.2024 r.
do godz. 15.00
Dokonanie opłaty rekrutacyjnejdo 15.07.2024 r.*
Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB,)

24.06.–15.07.2024 r.

do godz. 15.00

Przyjmowanie od kandydatów na studia świadectwa/dyplomu zawodowego/dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik weterynarii (dotyczy kandydatów na studia ubiegających się o przyjęcie na kierunek weterynaria z tokiem nauczania w języku polskim, posiadających takie kwalifikacje)24.06.–15.07.2024 r.
do godziny 15.00
Przyjmowanie od kandydatów prac do oceny predyspozycji (dotyczy kandydatów na studia ubiegających się o przyjęcie na kierunek sztuki wizualne)24.06.–15.07.2024 r.
do godziny 15.00
Egzaminy ustne dla kandydatów na studia posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą (dot. świadectw nieprzeliczalnych na punkty rekrutacyjne)16.07.2024 r. godz. 9.00
Ocena predyspozycji na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, logopedia, produkcja muzyczna i realizacja dźwięku16.07.2024 r. od godz. 10.30
17.07.2024 r. od godz. 9.00
Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia18.07.2024 r.
od godz. 13.00
Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentówdo 25.07.2024 r.
do godz. 15.00**
Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru26.07.2024 r.
od godz. 12.00
Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów dla kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naborudo 30.07.2024 r.
do godz. 15.00 **
Ogłoszenie wyników naboru01.08.2024 r.

* – o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
** – decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia i studia niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie, realizowane w języku polskim

Etapy postępowania kwalifikacyjnego Termin
Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów 06.06.-22.07.2024 r. do godz. 15.00
Dokonanie opłaty rekrutacyjnej do 22.07.2024 r.*
Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB, zaświadczenia o wyniku studiów) 24.06.-22.07.2024 r. do godz. 15.00
Egzaminy ustne dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą (dot. świadectw nieprzeliczalnych na punkty rekrutacyjne) 23.07.2024 r. godz. 9.00
Egzaminy ustne dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany za granicą 23.07.2024 r. godz. 9.00
Rozmowa kwalifikacyjna na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia II stopnia 23.07.2024 r. od godz. 10.30
Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia 25.07.2024 r. od godz. 12.00
Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów do 31.07.2024 r. do godz. 15.00 **
Ogłoszenie wyników naboru studia 02.08.2024 r.
Termin wniesienia opłaty czesnego za pierwszy semestr studiów niestacjonarnych do 05.09.2024 r.

* – o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
** – decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

image
image

Zapisz się na studia!