Wczytywanie strony...

Doskonalenie specjalistyczne z teologii Wydział Teologii

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 6 semestrów

Opis

Studia podyplomowe – Doskonalenie specjalistyczne z teologii  łączą w sobie dwa poziomy:  doskonalenie zawodowe  (program  spełnia wymagania Polskiej Ramy Kwalifikacji; MNiSW oraz Unii Europejskiej) oraz wewnątrzkościelny. Absolwent studiów uzyskuje specjalizację w zakresie teologii potwierdzoną kanonicznym stopniem licencjata (licentiatus in theologia – konieczne dwa lata studiów), który zgodnie przepisami kościelnymi zawartymi w Konstytucji Apostolskiej Jana Pawła II Sapientia Christiana i z załączonymi do tego dokumentu Ordinationes – daje prawo nauczania teologii na wydziałach teologicznych, a także umożliwia otwarcie przewodu doktorskiego. Rok trzeci traktowany jest jako ad doctoratum. Studia skierowane są zarówno do osób duchownych, diecezjalnych i duchownych jak i do osób świeckich. Zajęcia odbywają się w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu i są organizowane we współpracy z Diecezją Elbląską. Część księży elbląskich uczestniczy w studiach w ramach formacji stałej duchowieństwa. Wykłady odbywają się w wybrane wtorki roku akademickiego. Ich częstotoliwość jest dostosowana do rytmu roku duszpasterskiego (nie ma zajęć w czasie intensywnych zajęć duszpasterskich).

Ogólna informacja o programie studiów:

Studia podyplomowe – Doskonalenie specjalistyczne z teologii mają na celu pogłębienie wiedzy teologicznej i obejmują trzy główne działy teologii: teologię systematycznąprawo kanoniczne i teologię pastoralną.

W dziale „teologia systematyczna” zawarte zostały zagadnienia związane z interpretacją Pisma Świętego, patrologią, teologią fundamentalną i dogmatyczną, teologią moralną, teologią duchowości, ekumenizmem czy historią Kościoła.  W sumie jest to sześć wykładów kierunkowych oraz sześć wykładów specjalistycznych.

Zagadnienia prawno-kanoniczne obejmują pięć wykładów zakresu procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, aspektów prawno-kanonicznych działalności duszpasterskiej i prawnych zasad ochrony zabytków architektury sakralnej.

W dziale teologiczno-pastoralnym zawarte są cztery wykłady kierunkowe z zakresu współczesnej problematyki pastoralnej, duszpasterstwa rodzin, powołań czy misji charytatywnej Kościoła.  Istotną część zajęć o charakterze pastoralnym stanowią ćwiczenia (siedem). Obejmują one kwestie formacji kapłańskiej, katechetycznej, duszpasterskiej, wykorzystania mediów w pracy duszpasterskiej, animację grupy czy współczesnego oddziaływania poprzez sztukę sakralną. Przewidziano także trzy wykłady specjalistyczne z zakresu duchowości zakonnej, psychologii pastoralnej i polskiej pobożności maryjnej.

Istotny element studiów stanowi możliwość doskonalenia warsztatu naukowego. Służą temu zajęcia z zakresu metodologii pracy naukowej oraz seminarium naukowe (pięć semestrów).

W sumie studia obejmują 420 godzin wykładów i ćwiczeń i trwają sześć semestrów.

Lokalizacja studiów:

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej, ul. Bożego Ciała 10, 82-300 Elbląg

Zapisy na studia:

1. Rejestracja elektroniczna w systemie IRK

2. Po dokonanej rejestracji należy dostarczyć dokumenty do Sekretariatu Studiów (osobiście bądź pocztą)

Wymagane dokumenty (do 20 września 2017):

- podanie o przyjęcie na studia kierowane do kierownika studiów w formie kwestionariusza wydrukowanego z Internetowej Rejestracji Kandydata;

- kserokopia dowodu osobistego;

- odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich z teologii;

- zaświadczenie o przygotowaniu pedagogicznym;

- fotografia o wymiarach 35x45 mm

- dowód wpłaty na I semestr  (do 3 października 2017)

- osoby duchowne z poza diecezji elbląskiej – pisemna zgoda przełożonych

 Ogłoszenie listy przyjętych na studia - 25 września 2017

Termin dokonania opłaty za pierwszy semestr - 3 października

Początek zajęć -  wtorek, 10 października, godz. 8.30 - Wyższe Seminarium Duchowne w Elblagu, ul. Bożego Ciała 10, 82-300 Elbląg.

Adres dostarczania dokumentów:

Studia Podyplomowe - Doskonalenie specjalistyczne z teologii, Wydział Teologii UWM,

ul. Kard. Hozjusza 15,11-041 Olsztyn

pokój 23

Kierownik i sekretarz studiów:

ks. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM, tel. 607160857

mgr Beata Żurawska, tel. 89 5239120

kontakt elektroniczny: dst@uwm.edu.pl

Numer konta studiów podyplomowych:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

12 1030 1986 2800 0000 2141 0001 z dopiskiem Doskonalenie specjalistyczne z teologii

W celu ułatwienia zaksięgowania dokonanego przelewu bankowego prosi się o wpisanie w rubryce tytułem ( z tytułu) numer subkonta  21.410.001-500.

 

Wysokość czesnego

Rok pierwszy: semestr I - 500 zł (płatne do 5 października 2017), semestr II - 500 zł (płatne do 20 lutego 2018). Rok drugi: semestr I - 600 zł (płatne do 20 września 2018), semestr II - 600 zł (płatne do 20 lutego 2019). Rok trzeci: semestr I - 500 zł (płatne do 20 września 2019), semestr II - 500 zł (płatne do 20 lutego 2020). Koszt ogólny: 3200 zł

Logo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.