Wczytywanie strony...

Ekonomia – rachunkowość budżetowa Wydział Nauk Ekonomicznych

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Opis

Studia podyplomowe w zakresie Ekonomii-rachunkowość budżetowa na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mają charakter kwalifikacyjny i doskonalący. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy, dotyczącej zasad prowadzenia rachunkowości budżetowej, stosowania ustawy o zamówieniach publicznych, dyscypliny i kontroli finansowych sektora finansów publicznych. Program studiów uwzględnia wymogi dotyczące aktualnej wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z pełnieniem funkcji głównego księgowego w sektorze publicznym.

Oferta skierowana jest do absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich:

  • zainteresowanych tematyką rachunkowości w ogóle a rachunkowością budżetową w szczególności,
  • pragnących rozpocząć pracę w sektorze finansów publicznych,
  • przygotowujących się do objęcia funkcji głównego księgowego w jednostkach sektora finansów publicznych,
  • kadry kierowniczej jednostek sektora finansów publicznych.

Uwaga! Ukończenie studiów oraz zdobycie trzyletniej praktyki w księgowości uprawnia do wykonywania zawodu głównego księgowego w jednostkach sektora finansów publicznych. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz.U. nr 102, poz. 1116 z dnia 27 lipca 2001 r.)

Program zajęć obejmuje 200 godzin realizowanych w ciągu 2 semestrów. Zjazdy odbywają się raz w miesiącu, w cyklu sobotnio-niedzielnym w godzinach 8:00-15:15. Wykłady są prowadzone przez pracowników naukowych UWM oraz praktyków z jednostek sektora finansów publicznych, których udział w realizacji studiów zapewnia słuchaczom dostęp do praktycznych rozwiązań i wskazówek będących rezultatem doświadczenia zawodowego kadry.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Słuchacze, dzięki aktywnym formom prowadzenia zajęć, mają możliwość poznania praktycznej strony omawianych zagadnień.

Program studiów obejmuje teoretyczne i praktyczne aspekty rachunkowości budżetowej i finansów publicznych, audyt wewnętrzny,  zamówienia publiczne,  dyscyplinę finansów publicznych, procedury postepowania podatkowego, rynek finansowy, analizę finansową.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów przewidzianych programem studiów oraz zaliczenie egzaminu końcowego w formie krótkiego testu pisemnego oraz zaliczenia ustnego.

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe dowolnego stopnia i kierunku. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

- podanie o przyjęcie na studia wraz z kwestionariuszem osobowym (wydrukowane z systemu IRK),

- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

- 1 zdjęcie legitymacyjne

- kserokopia dowodu osobistego

Dodatkowych informacji udziela: Urszula Dumalska – sekretarz studiów

Katedra Rachunkowości, ul. Oczapowskiego 4, pok. 305

10-719 Olsztyn tel. (89) 523-47-36, e-mail: zakrach@uwm.edu.pl

Wysokość czesnego

Opłata za studia wynosi 3600 zł. Nr konta: Bank Handlowy w Warszawie S.A. 73 1030 1986 2800 0000 2241 0040 z tytułu Rachunkowość budżetowa 22.410.040

Dodatkowe informacje

Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie. Istnieje możliwość rozłożenia opłaty za studia na dwie raty po 1800 zł.

Logo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.