Wczytywanie strony...

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Opis

Studia podyplomowe, prowadzone w systemie niestacjonarnym. Po zdaniu egzaminów i zaliczeniu przedmiotów na ocenę uczestnicy uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych ,,Gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb” na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Termin rozpoczęcia studiów – 12 marca 2016 r.;

Czas trwania – 260 godzin (2 semestry) Odpłatność – 3800,00 zł brutto – na wniosek słuchacza w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być rozłożona na raty (maksymalnie 6 rat) – kierownik studiów podyplomowych ustali terminy płatności.

Warunki otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu ,,Gleboznawczej klasyfikacji gruntów i kartografii gleb”:

- obecność na co najmniej 2/3 realizowanych godzin, odrębnie z każdego przedmiotu;

- uzyskanie w określonych terminach wszystkich zaliczeń (w tym wykonanych projektów) lub zdanie egzaminów z przedmiotów objętych planem studiów;

- na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych ostateczny wynik wpisuje się na podstawie obliczonej średniej z egzaminów i zaliczeń końcowych wg kryteriów zawartych w regulaminie studiów podyplomowych UWM w Olsztynie (§5 pkt. 10 – do 3,50 – dostateczny, 3,51-4,50 dobry, od 4,51 – bardzo dobry);

- dokonanie w określonych terminach pełnej odpłatności za studia

Absolwent studiów podyplomowych ,,Gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb” jest ,,gleboznawcą” oraz ,,klasyfikatorem gruntów” wpisanym do zbioru zawodów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2014 r. poz. 1145) pod symbolami: 2132 Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni; 213202 Gleboznawca 213208 Klasyfikator gruntów Absolwent studiów podyplomowych w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów i kartografii gleb uzyskuje dyplom ukończenia, zezwalający na ubieganie się u właściwych starostów powiatów o upoważnienie do przeprowadzania klasyfikacji gruntów zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 roku ,,Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz.U. 1989, Nr 30, poz. 163) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z dnia 14 listopada 2012 roku, poz. 1246). Gleboznawca i klasyfikator gruntów – prowadzi badania terenowe, laboratoryjne i kameralne mające na celu poznanie właściwości gleb. Organizuje i nadzoruje prace związane z ochroną gleb oraz racjonalnym ich zagospodarowaniem. Określa wartość i przydatność gleb na rozpatrywanym obszarze poprzez ustalenie klasy bonitacyjnej i kompleksów rolniczej przydatności. Wykonuje mapy klasyfikacyjne, glebowo-rolnicze i inne tematyczne mapy glebowe o różnych skalach. Opracowuje projekty ochrony, rekultywacji oraz zagospodarowania terenów zdegradowanych. Bierze udział w zespołach opracowujących plany zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich. Uczestniczy w opracowaniach planistycznych dotyczących środowiska glebowego, jego wyceny i wartościowania. Miejsce i czas realizacji studiów, system prowadzenia i organizacja Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Kierownik studiów: dr hab. Arkadiusz Bieniek Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji Gruntów Pl. Łódzki 3, 10-727 Olsztyn tel.: 89-523-38-79 605-141-392 e-mail: arek.bieniek@uwm.edu.pl www.uwm.edu.pl/gleba Sekretarz studiów: dr hab. Mirosław Orzechowski Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji Gruntów Pl. Łódzki 3, 10-727 Olsztyn tel.: 89-523-48-46 692-390-957 e-mail: miroslaw.orzchowski@uwm.edu.pl

Zasady kwalifikacji

Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków szkół wyższych (z dyplomem magistra, inżyniera lub licencjata) na których występują przedmioty nauk o ziemi (geodezja, geografia, geologia, rolnictwo, ochrona środowiska, ogrodnictwo, architektura krajobrazu, leśnictwo, inżynieria środowiska i inne). Dokumenty kandydatów przyjmowane w sposób ciągły. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i złożenie kompletu wymaganych dokumentów. Termin kwalifikacji ustala się do 28.02.2017 r. Wymagane dokumenty: - odpis dyplomu ukończenia studiów (min. I stopnia); - podanie o przyjęcie na studia podyplomowe; - kwestionariusz osobowy; - 2 fotografie o wymiarach 35 x 45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane na odwrocie); - kserokopia dowodu osobistego.

Wysokość czesnego

3800,00 zł brutto – na wniosek słuchacza w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być rozłożona na raty (maksymalnie 6 rat) – kierownik studiów podyplomowych ustali terminy płatności.

Logo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.