Wczytywanie strony...

Produkcja pasz przemysłowych i doradztwo żywieniowe Wydział Bioinżynierii Zwierząt

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Opis

Skierowane są one do pracowników administracji państwowej i samorządowej realizujących zadania z zakresu łowiectwa, jak również do przedstawicieli blisko 3000 dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich realizujących zadania państwa w zakresie gospodarowania populacjami zwierzyny w obwodach łowieckich.

Program studiów obejmuje pełne spektrum wiedzy niezbędnej do profesjonalnego zarządzania populacjami dzikich zwierząt, w tym szczególnie zwierząt łownych oraz prowadzenia nadzoru nad jej realizacją przez koła łowieckie i ośrodki hodowli zwierzyny.

Absolwent wyposażony zostanie w obszerny pakiet wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia i nadzorowania nowoczesnego gospodarowania populacjami zwierzyny w obwodach łowieckich. Zakres wiedzy obejmować będzie m.in.: aspekty prawne łowiectwa w Polsce, zasady gospodarowania populacjami zwierzyny i planowania łowieckiego, problematykę szkód wyrządzanych przez dzikie zwierzęta, zasady selekcji i trofeistyki łowieckiej oraz związane z zagospodarowaniem obwodów łowieckich i przyrodniczych uwarunkowań życia dzikich zwierząt w zmienionym środowisku, monitoringiem drapieżników i ich wpływu na populacje ofiar, jak również pozostałe aspekty: dziczyzny i jej walorów kulinarnych, wizerunku łowiectwa, a także komunikacji społecznej myśliwych ze społeczeństwem.

Zasady kwalifikacji

Warunki przyjęcia na studia:

- obowiązuje Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

- złożenie wymaganych dokumentów (podanie i kwestionariusz osobowy (generowane z systemu), odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia, kserokopia dowodu osobistego, 2 fotografie);

- uiszczenie opłaty - czesnego za studia - po ogłoszeniu wyników rekrutacji 

Termin składania zgłoszeń: do 20.10.2017 rok

Termin składania dokumentów (podpisany formularz czyli podanie z kwestionariuszem osobowym - generowany z systemu IRK; odpis dyplomu I lub II stopnia; kserokopia dowodu osobistego; 2 fotografie): do 23.10.2017 roku

(osobiście w sekretariacie Katedry Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa, ul. Oczapowskiego 5 (Wydział Bioinżynierii Zwierząt), pokój 366, 10-719 Olsztyn lub listem poleconym na  adres:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Katedra Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa

Studia Podyplomowe

ul. Oczapowskiego 5

10-719 Olsztyn

Termin ogłoszenia wyników rekrutacji: 30.10.2017 roku

Wysokość czesnego

1350 zł (z dotacją NFOŚiGW przy 30 uczestnikach)

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.