Wczytywanie strony...

Wycena nieruchomości Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Opis

Studia Podyplomowe WYCENA NIERUCHOMOŚCI  stanowią pierwszy z wymogów, jakie musi spełnić kandydat ubiegający się o uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. Studia mają na celu:

  1. zapoznanie z problematyką szacowania nieruchomości i przygotowanie specjalistów z tego zakresu, którzy po ukończeniu Studiów Podyplomowych i odbyciu praktyki zawodowej mogą, zgodnie z ustawą z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r.,  poz. 518 i zm.) ubiegać się o nadanie państwowych uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;
  2. przekazanie słuchaczom Studiów Podyplomowych wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych ułatwiających wykonywanie zawodowych czynności w obszarze szacowania nieruchomości i gospodarki nieruchomościami

Program Studiów: Spełnia wymogi określone w ustawie z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 i zm.) oraz jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. (pozycja 826).

Zasady i tryb przyjmowania kandydatów na studia podyplomowe: Zasady są zgodne z § 5 Regulaminu Studiów PodyplomowychUniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowiącego załącznik do Uchwały nr 698 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z dnia 27 marca 2015 roku w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Warunki ukończenia studiów: Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie w określonym terminie wszystkich zaliczeń, testów semestralnych, przygotowanie pracy końcowej i zdanie egzaminu końcowego z przedmiotów objętych planem studiów. Egzamin końcowy odbywa się przed komisją powoływaną przez Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej na wniosek kierownika studiów podyplomowych. Termin egzaminu wyznacza kierownik studiów. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej, słuchaczowi przysługuje prawo powtórnego przystąpienia do egzaminu w terminie trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu.

Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu: procesów gospodarowania nieruchomościami, gospodarki mieszkaniowej i działalności spółdzielni mieszkaniowych, gospodarki rolnej, leśnej i wodnej, podstaw budownictwa i kosztorysowania robót budowlanych, źródeł informacji o nieruchomościach, określania wartości praw do nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości zurbanizowanych i niezurbanizowanych, określania wartości na potrzeby bankowości, oceny efektywności ekonomicznej nieruchomości, analizy rynku nieruchomości  z wykorzystaniem narzędzi statystycznych.

Absolwent Studiów Podyplomowych zdobywa nową wiedzę niezbędną w  pracy w: jednostkach administracji samorządowej i rządowej; firmach  związanych z gospodarką przestrzenną w tym działających w dziedzinie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami, wyceny nieruchomości oraz inwestycji w nieruchomości; agencjach rozwoju; firmach konsultingowych i doradczych w zakresie finansowania rynku nieruchomości; we własnej firmie z zakresu wyceny nieruchomości

Zasady kwalifikacji

Warunkiem przyjęcia kandydata na studia podyplomowe: jest ukończenie studiów wyższych pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub 5-letnich magisterskich.

Kryteria rekrutacji: Osoby posiadające wykształcenie wyższe (z dyplomem inżyniera, licencjata, magistra). Brak ograniczeń, co do kierunku ukończonych studiów. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentacji.

Procedura rekrutacji:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe przesyłają następujące dokumenty do Sekretarza studiów na adres e-mail: miroslaw.belej@uwm.edu.pl

1) podanie o przyjęcie na studia z kwestionariuszem osobowym - wzór dostępny na stronie www.uwm.edu.pl/kgn  zakładka Studia Podyplomowe,

2)   odpis/kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,

3) kserokopię dowodu osobistego, a w przypadku braku nr PESEL kserokopię innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

Po otrzymaniu informacji od Sekretarza studiów należy dokonać rejestracji IRK

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW dostępna pod adresem; https://irk.uwm.edu.pl/sp

Po dokonaniu rejestracji w IRK należy wydrukować podanie z systemu IRK, wypełnić brakujące miejsca, dołączyć wymagane załączniki (odpis dyplomu ukończenia studiów- oryginał, 2 podpisane fotografie)

Wskazane podanie z załącznikami przesłać tradycyjną pocztą lub przynieść osobiście do Sekretariatu KGNiRR pok.117 ul. Prawocheńskiego 15, tel. 89 523 36 63

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego

Studia Podyplomowe-Wycena nieruchomości

ul. Prawocheńskiego 15

10-720 Olsztyn

Terminy zgłoszeń:  od 1 września 2016 roku do 16 października 2016 r., w szczególnych przypadkach termin ten może zostać przedłużony.

Przewidywany termin rozpoczęcia: Przełom października i listopada. Szczegółowy termin rozpoczęcia studiów jest ustalany po zebraniu wymaganej liczebności grupy - min. 30 osób; szczegółowych informacji udziela Sekretarz Studiów  dr inż. Mirosław Bełej, 89 523 38 01, miroslaw.belej@uwm.edu.pl

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Słuchacza studiów podyplomowych, kierownik studiów podyplomowych może wyrazić zgodę na rozłożenie opłaty za studia podyplomowe na maksymalnie 6 rat.

Terminy egzaminów

Testy z wiedzy: po zakończeniu I i II semestru. Egzamin końcowy: po zakończeniu II semestru. Po zakończeniu rekrutacji studenci otrzymają - rozkład zajęć – zatwierdzony przez kierownika studiów podyplomowych harmonogram zajęć w określonym semestrze roku akademickiego.

Miejsce ogłoszenia wyników

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego, ul. Prawocheńskiego 15, 10-724 Olsztyn, 89-523-36-63, 89-523-38-01, kgn@uwm.edu.pl, miroslaw.belej@uwm.edu.pl

Wysokość czesnego

3900 zł za dwa semestry. Płatność jednorazowa lub w ratach. Opłata zawiera koszty administracyjne, koszty realizacji programu studiów, koszty przeprowadzenia testów, koszty seminariów, koszty nadzoru nad pracą końcową studenta, koszty przeprowadzenia egzaminu końcowego. Oprócz opłaty za studia podyplomowe Słuchacz ponosi opłatę związaną z wystawieniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Dodatkowo zapewniamy na każdym zjeździe bezpłatną kawę lub herbatę w trakcie trwania zajęć.

Dodatkowe informacje

Numer konta do wnoszenia opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych zostanie podany w decyzji o przyjęciu na studia podyplomowe Wycena Nieruchomości.

Logo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.