Wczytywanie strony...

Zarządzanie zasobami ludzkimi Wydział Nauk Ekonomicznych

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Opis

Sylwetka absolwenta

Podstawowym celem studiów jest usystematyzowanie i aktualizacja wiedzy w zarządzaniu zasobami pracy (aspekt poznawczy) oraz kształtowanie i rozwijanie umiejętności menedżerskich nakierowanych na sprawne (efektywne, ekonomiczne i etyczne) kierowaniu ludźmi (aspekt praktyczny). Absolwent studiów posiada kompetencje pozwalające na identyfikowanie, rozumienie oraz rozwiązywanie problemów podmiotów gospodarczych w aspektach organizacyjnym, finansowym, prawnym i społecznym. Jest przygotowany do kierowania zespołami ludzkimi, przewidywania przyszłych stanów i procesów oraz stymulowania ich wpływu na efektywność i ekonomiczną wartość organizacji. Absolwent potrafi opracowywać strategie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście strategii ogólnej. Umie planować potrzeby kadrowe, przeprowadzać rekrutację i selekcję pracowników oraz kandydatów do pracy, identyfikować i organizować procesy doskonalenia zawodowego oraz dokonywać ewaluacji szkoleń. Potrafi także konstruować systemy oceniania, motywowania i wynagradzania pracowników, jak również dokonywać wartościowania i oceny pracy. Jest specjalistą w zakresie pomiaru kompetencji i projektowania profili kompetencyjnych dla różnych stanowisk, funkcji i ról pełnionych w organizacji. Absolwent potrafi diagnozować, a następnie kierować procesami zmian oraz kształtować kulturę organizacji. Umie zidentyfikować, zaplanować i przeprowadzić procesy wydzieleń (outsourcingu) oraz zwolnień monitorowanych (outplacementu). Ma rozbudzoną wrażliwość na spełnianie potrzeb i oczekiwań wszystkich interesariuszy procesów pracy oraz działa społecznie odpowiedzialnie nie tylko w obszarach zadaniowych zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwent studiów jest dobrze przygotowany do pracy na stanowisku specjalisty ds. zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach oraz organizacjach publicznych, w tym samorządowych oraz w organizacjach pośrednictwa pracy lub firmach szkoleniowych. Może także pełnić w tych podmiotach funkcję doradcy zawodowego lub organizatora szkoleń. Jest przygotowany do pełnienia funkcji lidera zmiany oraz promotora zachowań społecznie odpowiedzialnych.

Adresaci studiów:

- kadra kierownicza przedsiębiorstw i organizacji publicznych

- pracownicy komórek personalnych przedsiebiorstw i organizacji publicznych

- pracownicy firm szkoleniowych, doradztwa zawodowego oraz agencji pracy

- osoby chcące doskonalic sie w sprawach kierowaniu ludźmi

Kadra prowądzaca:

pracownicy dydaktyczno-naukowi Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie

- praktycy z olsztyńskich przedsiębiorstw

Kierownik studiów

dr hab. Ryszard Walkowiak, prof. UWM

 

Zapisy i dodatkowe informacje:

mgr Małgorzata Banasiak, Katedra Organizacji i Zarządzania, Wydział Nauk Ekonomicznych,

ul. Prawocheńskiego 3, pokój 103, 10-720 Olsztyn; tel: (89) 523 34 98

Zasady kwalifikacji

Wymogi kwalifikacyjne

- wykształcenie wyższe dowolnego poziomu i specjalności

Wymagane dokumenty

• podanie o przyjęcie na studia podyplomowe

• kwestionariusz osobowy

• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich)

• kopia dowodu osobistego

• 2 zdjęcia legitymacyjne

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Katedry Organizacji i Zarządzania do końca terminu rejestracji, adres: 10-720 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 3, p. 103 lub też można przesłać pocztą tradycyjną.

Wysokość czesnego

Odpłatność za studia: 3.200 zł (możliwość rozłożenia na cztery raty)

Logo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.