Wczytywanie strony...

Zarządzanie zasobami ludzkimi Wydział Nauk Ekonomicznych

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Wydział

Wydział Nauk Ekonomicznych

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

200 h, 30 pkt ECTS, 2 semestry

Charakterystyka

Podstawowym celem studiów jest usystematyzowanie i aktualizacja wiedzy w zarządzaniu zasobami pracy (aspekt poznawczy) oraz kształtowanie i rozwijanie umiejętności menedżerskich nakierowanych na sprawne (efektywne, ekonomiczne i etyczne) kierowanie ludźmi (aspekt praktyczny).  
Adresaci:
kadra kierownicza przedsiębiorstw i organizacji publicznych
pracownicy komórek personalnych przedsiębiorstw i organizacji publicznych
pracownicy firm szkoleniowych, doradztwa zawodowego oraz agencji pracy
osoby chcące doskonalić się w sprawach kierowaniu ludźmi

Syntetyczna charakterystyka efektów kształcenia [uczenia się]

Absolwent studiów posiada kompetencje pozwalające na identyfikowanie, rozumienie oraz rozwiązywanie problemów podmiotów gospodarczych w aspektach organizacyjnym, finansowym, prawnym i społecznym. Jest przygotowany do kierowania zespołami ludzkimi, przewidywania przyszłych stanów i procesów oraz stymulowania ich wpływu na efektywność i ekonomiczną wartość organizacji. 

Absolwent potrafi opracowywać strategie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście strategii ogólnej. Umie planować potrzeby kadrowe, przeprowadzać rekrutację i selekcję pracowników oraz kandydatów do pracy, identyfikować i organizować procesy doskonalenia zawodowego oraz dokonywać ewaluacji szkoleń. Potrafi także konstruować systemy oceniania, motywowania i wynagradzania pracowników, jak również dokonywać wartościowania i oceny pracy. Jest specjalistą w zakresie pomiaru kompetencji i projektowania profili kompetencyjnych dla różnych stanowisk, funkcji i ról pełnionych w organizacji. Absolwent potrafi diagnozować, a następnie kierować procesami zmian oraz kształtować kulturę organizacji. Umie zidentyfikować, zaplanować i przeprowadzić procesy wydzieleń (outsourcingu) oraz zwolnień monitorowanych (outplacementu). Ma rozbudzoną wrażliwość na spełnianie potrzeb i oczekiwań wszystkich interesariuszy procesów pracy oraz działa społecznie odpowiedzialnie nie tylko w obszarach zadaniowych zarządzania zasobami ludzkimi.

Absolwent studiów jest dobrze przygotowany do pracy na stanowisku specjalisty ds. zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach oraz organizacjach publicznych, w tym samorządowych oraz w organizacjach pośrednictwa pracy lub firmach szkoleniowych. Może także pełnić w tych podmiotach funkcję doradcy zawodowego lub organizatora szkoleń. Jest przygotowany do pełnienia funkcji lidera zmiany oraz promotora zachowań społecznie odpowiedzialnych. (uzyskane uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, zwięzła, ogólna charakterystyka wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych – określenie działań do podjęcia których przygotowana będzie osoba po ukończeniu studiów podyplomowych.)

Warunki/zasady kwalifikacji

dyplom szkoły wyższej dowolnej specjalności 

Wysokość czesnego

3.200 PLN

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zjazdy realizowane w systemie niestacjonarnym w sobotę i niedzielę. Na każdym zjeździe realizowanych jest ok. 20 godzin dydaktycznych. Częstotliwość zjazdów: średnio raz, dwa razy w miesiącu.

(np. zjazdy realizowane w systemie niestacjonarnym (….. zjazdów), w sobotę i niedzielę. Na każdym zjeździe realizowanych jest ok. ……. godziny dydaktyczne. Częstotliwość zjazdów: średnio co dwa - cztery tygodnie itp.)

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

pozytywne zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów oraz napisanie pracy końcowej

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. inż. Ryszard Walkowiak, prof. UWM (imię, nazwisko, stopień naukowy)

Sekretarz

mgr Małgorzata Banasiak

Kontakt

Szczegółowych informacji udziela sekretarz studiów podyplomowych: 

mgr Małgorzata Banasiak; tel. 89 523 34 98; e-mail: koiz@uwm.edu.pl ;adres: Katedra Organizacji i Zarządzania, 10-720 Olsztyn, ul. R. Prawocheńskiego 3, pok. 103.

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.