Wczytywanie strony...

  • #Chemia

Na kierunek chemia zapraszamy od roku akademickiego 2020/2021

Student zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień chemii, opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. W programie studiów o profilu praktycznym większość zajęć stanowią laboratoria i ćwiczenia mające na celu rozwijanie samodzielnego, kreatywnego myślenia jak również nabycie umiejętności praktycznego zastosowania poznanej wiedzy.

 

Na studiach można wybrać jedną z dwóch ścieżek kształcenia:

Analityka i diagnostyka chemiczna: student uzyskuje teoretyczną i praktyczną wiedzę
w zakresie otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania odczynników chemicznych ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych i szeroko stosowanych metod analitycznych. Poznaje zasady projektowania eksperymentu analitycznego, tak w pracowni naukowej jak i przemysłowej. Absolwent jest przygotowany do pracy w specjalistycznych laboratoriach chemicznych, biochemicznych i ochrony środowiska.

Chemia stosowana: student uzyskuje teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu chemii środowiska, chemii żywności i kosmetyków oraz technologii chemicznej. Poznaje specyfikę pracy i organizacji laboratoriów kontrolno-pomiarowych w zakładach branży chemicznej i rolno-spożywczej. Posiada praktyczne umiejętności posługiwania się różnorodnymi metodami badawczymi i obsługi specjalistycznego sprzętu kontrolno-pomiarowego. Absolwent jest przygotowany do analizowania, przetwarzania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych oraz do działania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 

Studia pierwszego stopnia, licencjackie, profil praktyczny – 6 semestrów, stacjonarne

Zakres: analityka i diagnostyka chemiczna; chemia stosowana

 

Chemia

Kandydatowi na studia - do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu - jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% punktów lub kandydat nie spełnia kryteriów w zakresie wskazanych w załącznikach przedmiotów, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości. Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie dwujęzycznym stosuje się zasadę obliczania punktów odpowiednio jak dla poziomu rozszerzonego. Kandydat uzupełnia w systemie IRK przedmioty kwalifikacyjne (egzaminy) oraz poziom egzaminu (podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny). Na podstawie wprowadzonych danych przeprowadzona będzie kwalifikacja na studia. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych (egzaminów) spośród przedmiotów wskazanych w kryteriach kwalifikacji dla każdego kierunku, na który kandydat dokonuje rejestracji dokona system IRK, z zachowaniem najkorzystniejszego wyniku dla Kandydata.

 

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka i astronomia

4. Geografia

5. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

6. Język polski

7. Matematyka

 

 

Wydział:

 

 

Nazwa:

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Adres:

ul. Oczapowskiego 8, 10-719 Olsztyn

Numery telefonów do kontaktów z kandydatami:

studia stacjonarne, tel.: 89 523 33 16,

studia niestacjonarne, tel: 89 523 34 31

e-maildo kontaktów z kandydatami:

dziekanat.ksr@uwm.edu.pl

strona internetowa i facebook:

http://www.uwm.edu.pl/wksir/

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.