Wczytywanie strony...

  • #Historia

Studia historyczne mają wyrobić u absolwenta krytyczny stosunek do literatury naukowej i poznawanych faktów oraz wyzwolić umiejętność poprawnego rozumienia i odtwarzania dziejów, m.in. poprzez opanowanie warsztatu pracy historyka. Dzięki studiom historycznym studenci wyrabiają u siebie określone umiejętności, np.: wyszukiwania informacji, panowania nad dużą ilością danych, samodzielności pracy, pisania tekstów naukowych, dyscypliny, krytycyzmu czy też wrażliwości na odmienności kulturowe.

Absolwent studiów historycznych jest przygotowany do pracy: w instytucjach i podmiotach zajmujących się gromadzeniem i upowszechnianiem dóbr kultury, tj. placówkach muzealnych, kulturalnych oraz organizacjach zajmujących się promowaniem wartości zakorzenionych w tradycji; w sektorze turystyki ( biurach podróży, agencjach turystycznych, hotelach oraz innych podmiotach animujących i promujących turystykę); w archiwach zakładowych i specjalnych, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu; urzędach. Absolwent specjalności nauczycielskiej w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie jest wysoko wykfalifikowanym nauczycielem, posiadającym uprawnienia do nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie na etapach edukacyjnych określonych przez właściwego ministra.

Studia drugiego stopnia – magisterskie, 4 semestry, stacjonarne

Zakres: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesną; specjalność nauczycielska w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów.

Zakres kierunków studiów, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

WYDZIAŁ:

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

Adres:

ul. Kurta Obitza 1

10-725 Olsztyn

Numery telefonów
do kontaktów z kandydatami:

Tel. 89 524 63 07

E-mail do kontaktów z kandydatami:

dziekan1.human@uwm.edu.pl

strona internetowa:

http://www.uwm.edu.pl/human/

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.