PORTAL REKRUTACYJNY
Wydział Prawa i Administracji

Administracja publiczna

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne
Czas trwania: 2 semestry
Wysokość czesnego: 4 000 zł
Liczba godzin dydaktycznych: -
ECTS: -
image
image

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym, w soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Zasada wyliczania oceny końcowej: średnia arytmetyczna ocen ze wszystkich przedmiotów przewidzianych programem kształcenia kończących się zaliczeniem z oceną oraz ostateczna ocena z egzaminu. Wynik studiów stanowi suma: 0,5 średniej arytmetycznej ocen z przedmiotów i 0,5 oceny z egzaminu.

Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Administracja publiczna” po zaliczeniu wszystkich przewidzianych programem kształcenia zaliczeń i zdaniu egzaminu końcowego.

Kierownik studiów

dr hab. Piotr Krajewski, prof. UWM

Sekretarz

mgr Iwona Wodzińska
Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie ul. Dybowskiego 13, 10-723 Olsztyn
image
image
image

Zapisz się na studia!