Wczytywanie strony...

  • #Ochrona środowiska

Kształcenie na kierunku ochrona środowiska pozwala zdobyć rozszerzoną wiedzę z zakresu: ekotoksykologii, planowania przestrzennego, polityki ekologicznej, technologii informacyjnych, statystyki i modelowania w naukach o środowisku. Zna zasady zrównoważonego rozwoju, zasady monitoringu środowiskowego, techniki i technologie stosowane w ochronie środowiska. Sposoby ochrony i odnowy zasobów naturalnych. Zna metody rekultywacji zbiorników wodnych, systemy zaopatrzenia i gospodarowania wodą.   Potrafi ocenić funkcjonowanie obiektów inżynierskich, stan środowiska, wpływ inwestycji na środowisko. Samodzielnie i w zespole rozwiązywać problemy związane z projektowaniem i kontrolą procesów technologicznych, nadzorem i eksploatacją urządzeń i instalacji do oczyszczania wody i ścieków oraz unieszkodliwiania i zagospodarowywania odpadów. Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze oraz metody analityczne i symulacyjne. Umie interpretować dane empiryczne i formułować na ich podstawie wnioski. Porozumiewa się w sprawach ochrony środowiska z innymi specjalistami oraz organizuje pracę grup i zespołów.

Studia przygotowują do pracy w: Dyrekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej przy realizacji polityki ochrony środowiska, zapobieganiu i naprawie szkód w środowisku, organizacji i planowaniu pomiarów w ramach monitoringu środowiska, przetwarzaniu i analizowaniu  danych, w firmach projektowych, eksploatacyjnych, wykonawczych, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, w organach administracji państwowej i samorządowej, służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska, w instytucjach zajmujących się dokumentacją przyrodniczą, opiniami i ekspertyzami związanymi z gospodarowaniem środowiskiem, w jednostkach naukowo-badawczych. Może prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

 

studia drugiego stopnia – magisterskie, 3 semestry, stacjonarne specjalności: inżynieria i waloryzacja ekologiczna

oferta w języku angielskim: studia prowadzone wspólnie z Uniwersytetem  Nauk Stosowanych w Offenburgu – studia drugiego stopnia, stacjonarne inżynieria procesowa, biotechnologia i  ochrona środowiska  (Process Engineering and Environmental Protection and Biotechnology)

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów.

Zakres kierunków studiów, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

 

 


Wydział

 Nauk o Środowisku

 

Adres:

ul. M.Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn

Numery telefonów

do kontaktów z kandydatami:

tel. 89 523 34 21

fax. 89 523 36 51

E-mail

do kontaktów z kandydatami:

e-mail: wnos-dziekanat@uwm.edu.pl

 

strona internetowa i facebook:

www.wnos.uwm.edu.pl

www.facebook.com/uwm.olsztyn

 

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.